Back
31 Jan, 2021
Input (đọc và nghe) Input ở đây là mình chỉ tập trung vào việc học từ vựng thông qua việc đọc và nghe chứ không luyện viết hay nói gì cả. Điều này hiển nhiên...