Back
11 Dec, 2021
Ở hiện tại, chúng ta có thì hiện tại hoàn thành, vậy ở quá khứ, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về thì quá khứ hoàn thành. Đây cũng là một trong những thì phổ...