10 Friendly Facts About Amsterdam (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 175
Minutes to read: 2
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Amsterdam has more canals than Venice and more bridges than Paris!

Amsterdam có nhiều kênh đào hơn Venice và nhiều cây cầu hơn Paris!

If you've ever been to Amsterdam then you will know you can't walk for more than five minutes without crossing a bridge or seeing a canal!

Nếu bạn đã từng đến Amsterdam thì bạn sẽ biết bạn không thể đi bộ quá năm phút mà không đi qua một cây cầu hoặc nhìn thấy một con kênh!

In fact, Amsterdam has 165 canals and 1,281 bridges - with a whopping 80 bridges just around the canal ring alone!

Trên thực tế, Amsterdam có 165 kênh đào và 1.281 cây cầu - với 80 cây cầu khổng lồ chỉ riêng vòng quanh kênh đào!

Amsterdam's heritage is that of a small fishing village located behind a dyke (or dam ) on the River Amstel.

Di sản của Amsterdam là một làng chài nhỏ nằm sau một con đê (hoặc đập) trên sông Amstel.

At the time, it was known as Amstelredam rather than Amsterdam.

Vào thời điểm đó, nó được gọi là Amstelredam hơn là Amsterdam.

As the village grew into a town and then a city, the network of canals running through it was further formed and shaped to help transport and trade - both with the outside world and within the city.

Khi ngôi làng phát triển thành thị trấn và sau đó là thành phố, mạng lưới kênh rạch chạy qua đó càng được hình thành và định hình để giúp vận chuyển và giao thương - cả với thế giới bên ngoài và trong thành phố.

This maze of canals actually splits Amsterdam up into what is technically 90 small " islands "!

Mê cung kênh đào này thực sự chia Amsterdam thành 90 "hòn đảo" nhỏ về mặt kỹ thuật!

The city's extensive network of canals and bridges provides it with some of its breathtaking sites .

Mạng lưới kênh rạch và cầu rộng lớn của thành phố cung cấp cho nó một số địa điểm ngoạn mục.

For example, when you're standing on the corner of Reguliersgracht and Herengracht you can see 15 bridges at the same time!

Ví dụ, khi bạn đang đứng ở góc của Reguliersgracht và Herengracht, bạn có thể nhìn thấy 15 cây cầu cùng một lúc!

Amsterdam has the highest concentration of museums per square meter of all cities in the world!

Amsterdam có mật độ bảo tàng trên mỗi mét vuông cao nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới!

Amsterdam has over 75 museums and some of the biggest art collections in the world.

Amsterdam có hơn 75 bảo tàng và một số bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất trên thế giới.

As the home of the Van Gogh Museum and the Rijksmuseum, it should come as no surprise that Amsterdam boasts the world's largest collection of Rembrandt paintings and Van Gogh artworks .

Là nhà của Bảo tàng Van Gogh và Bảo tàng Rijksmuseum, không có gì ngạc nhiên khi Amsterdam tự hào có bộ sưu tập tranh Rembrandt và tác phẩm nghệ thuật Van Gogh lớn nhất thế giới.

There are that many museums in Amsterdam that even Amsterdam's Schiphol airport has a museum in it - making it the only airport in the world to have a museum!

Có rất nhiều bảo tàng ở Amsterdam mà ngay cả sân bay Schiphol của Amsterdam cũng có một bảo tàng trong đó - khiến nó trở thành sân bay duy nhất trên thế giới có bảo tàng!

It is located behind the initial passport control sections and is free for everyone to enter.

Nó nằm phía sau các khu vực kiểm soát hộ chiếu ban đầu và miễn phí cho tất cả mọi người vào cửa.

There are more than 1 million bicycles in Amsterdam.

Có hơn 1 triệu xe đạp ở Amsterdam.

As those who are lucky enough to have visited Amsterdam will tell you, there are bicycles everywhere!

Như những người may mắn đã đến thăm Amsterdam sẽ cho bạn biết, có những chiếc xe đạp ở khắp mọi nơi!

After all, there are more than 250 miles of cycle path weaving across the city.

Cuối cùng, có hơn 250 dặm đường cho xe đạp len lỏi trên toàn thành phố.

A recent survey even showed that as much as 63% of Amsterdammers use their bicycles daily.

Một cuộc khảo sát gần đây thậm chí còn chỉ ra rằng có tới 63% người dân Amsterdam sử dụng xe đạp hàng ngày.

So it doesn't come as too much of a surprise that there are over 1 million bicycles here.

Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi có hơn 1 triệu chiếc xe đạp ở đây.

Tăng