30 Interesting Facts About Horses (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 172
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Horses float when they run .

Ngựa lơ lửng khi chúng chạy.

Well, sort of!

À, đại loại vậy!

When a horse gallops , all four hooves are off the ground at one point.

Khi một con ngựa phi nước đại, tất cả bốn móng guốc đều lên khỏi mặt đất tại một điểm.

Their teeth take up tons of room.

Răng của chúng chiếm rất nhiều chỗ.

A horse has huge teeth !

Một con ngựa có hàm răng rất lớn!

The space occupied by the teeth is greater than that occupied by the brain.

Không gian mà răng chiếm giữ lớn hơn không gian chiếm bởi não.

Horse's brains are pretty small .

Não ngựa rất nhỏ.

Its brain only weighs around 22 ounces, making it just half the weight of a human brain.

Bộ não của nó chỉ nặng khoảng 22 ounce, khiến nó chỉ bằng một nửa trọng lượng của não người.

They're not so different than us people.

Chúng không quá khác biệt so với con người chúng ta.

Like humans , horses have different facial expressions to express their moods .

Giống như con người, ngựa có những biểu hiện trên khuôn mặt khác nhau để thể hiện tâm trạng của chúng.

Horses do not have a gag reflex .

Ngựa không có phản xạ họng.

Unlike many other mammals, it is impossible for horses to vomit .

Không giống như nhiều loài động vật có vú khác, ngựa không thể nôn được.

There's way more types of horses than you would have thought!

Có nhiều loại ngựa hơn bạn tưởng!

There are surprisingly more than 300 different horse breeds in the world!

Đáng ngạc nhiên là có hơn 300 giống ngựa khác nhau trên thế giới!

Horses have their own form of measurement .

Ngựa có hình thức đo lường riêng.

Rather than being measured in feet and inches, horses are measured in hands.

Thay vì được đo bằng feet và inch, ngựa được đo bằng tay.

A hand is equivalent to four inches.

Một bàn tay tương đương với bốn inch.

Ponies are horses which are under 14.2 hands high.

Ngựa con là những con ngựa cao dưới 14,2 sải tay.

The tallest horse ever was over seven hands taller than a normal horse.

Con ngựa cao nhất từng cao hơn con ngựa bình thường hơn bảy gang tay.

Sampson was a Shire horse and the tallest on record .

Sampson là một giống ngựa kéo xe và cao nhất trong kỷ lục.

He stood at a staggering 21.2 hands high.

Nó đứng ở độ cao đáng kinh ngạc 21,2 gang tay.

The smallest horse was barely taller than a foot .

Con ngựa nhỏ nhất chỉ cao hơn một foot.

By contrast , the smallest horse ever was a tiny 14-inch pony from New Hampshire.

Ngược lại, con ngựa nhỏ nhất từng là một con ngựa nhỏ 14 inch từ New Hampshire.

His name was Einstein.

Tên của nó là Einstein.

Horses are thirsty animals !

Ngựa là loài vật khát nước!

Horses are big fans of water , and will drink a minimum of 25 gallons every single day.

Ngựa là loài thích uống nước và sẽ uống tối thiểu 25 gallon mỗi ngày.

In warmer countries, this amount is even higher.

Ở các nước ấm hơn, số lượng này còn cao hơn.

Horses can be bred to make a different species .

Ngựa có thể được lai tạo để tạo thành một loài khác.

While zebras and horses are often considered to be totally different animals , they can breed with each other to create " zebroids ".

Trong khi ngựa vằn và ngựa thường được coi là những con vật hoàn toàn khác nhau, chúng có thể lai tạo với nhau để tạo ra "zebroids".

Zebras will also mate with donkeys and produce " zonkeys ".

Ngựa vằn cũng sẽ giao phối với lừa và sinh ra lừa vằn hay còn gọi là "zonkeys".

Horses can be cloned .

Ngựa có thể được nhân bản.

In 2003, a horse was cloned for the first time.

Năm 2003, một con ngựa đã được nhân bản lần đầu tiên.

Tăng