Top 10 Facts About Twitter (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 199
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Katy Perry has the most Twitter followers .

Katy Perry có nhiều người theo dõi nhất trên Twitter.

Justin Bieber, Barack Obama and Taylor Swift all boast millions of followers and are up there with the top 5 most popular Twitter accounts .

Justin Bieber, Barack Obama và Taylor Swift đều tự hào có hàng triệu người theo dõi và nằm trong top 5 tài khoản Twitter phổ biến nhất.

But Katy Perry is the one who claims the crown as of 2019.

Nhưng Katy Perry mới là người khẳng định vương miện vào năm 2019.

Katy Perry joined Twitter in 2009, and as of 2019, has 107 million followers .

Katy Perry tham gia Twitter vào năm 2009 và tính đến năm 2019, có 107 triệu người theo dõi.

However, many people have noted that a large percentage of celebrity followers are often fake accounts , and Justin Bieber's following is only thought to be 50% real accounts .

Tuy nhiên, nhiều người đã lưu ý rằng một tỷ lệ lớn người theo dõi người nổi tiếng thường là tài khoản giả mạo và số người theo dõi của Justin Bieber được cho là chỉ có 50% tài khoản thật.

In addition to the issue of real and fake accounts , many users on Twitter who follow celebrities are not very active or have ceased to use Twitter completely.

Ngoài vấn đề tài khoản thật và giả, nhiều người dùng Twitter theo dõi những người nổi tiếng không mấy tích cực hoặc đã ngừng sử dụng Twitter hoàn toàn.

The very first tweet was posted on March 21, 2006.

Mẩu tin được người dùng đăng lên Twitter (còn được gọi là "tweet") đầu tiên được đăng vào ngày 21 tháng 3 năm 2006.

Jack Dorsey, one of Twitter's co-founders, was the first person to post anything to Twitter.

Jack Dorsey, một trong những người đồng sáng lập Twitter, là người đầu tiên đăng bất cứ thứ gì lên Twitter.

Back in the day, the founders would refer to it as "twttr," following the trend of the early 2000's in removing the vowels and shortening the word.

Ngày trước, những người sáng lập gọi nó là "twttr", theo xu hướng đầu những năm 2000 trong việc loại bỏ các nguyên âm và rút ngắn từ.

Jack Dorsey posted the first tweet at 9:50pm and it read, "just setting up my twttr.".

Jack Dorsey đã đăng dòng tweet đầu tiên vào lúc 9:50 tối và nó có nội dung "chỉ để thiết lập twttr của tôi.".

Twitter's early days were not without their problems .

Những ngày đầu của Twitter không phải là không có vấn đề của họ.

In 2007, Twitter started to experience big growth , and its communications and media team would take advantage of popular conference and events in order to maximize usage and get more people to sign up .

Vào năm 2007, Twitter bắt đầu có sự phát triển lớn mạnh và đội ngũ liên lạc và truyền thông của nó sẽ tận dụng các hội nghị và sự kiện phổ biến để tối đa hóa việc sử dụng và thu hút nhiều người đăng ký hơn.

During one conference in 2007, around 60,000 tweets per day were being posted on Twitter, which proved too much for the servers to handle at the time.

Trong một hội nghị vào năm 2007, khoảng 60.000 tweet mỗi ngày đã được đăng trên Twitter, điều này đã khiến cho các máy chủ xử lý quá nhiều vào thời điểm đó.

The "Fail Whale " was the name given to the page which used to show on the screen when servers had been overloaded .

"Fail Whale" là tên được đặt cho trang được sử dụng để hiển thị trên màn hình khi máy chủ bị quá tải.

It was a cartoon image of a whale being pulled out of water in a net by eight little birds - representative of Larry the Twitter bird.

Đó là hình ảnh hoạt hình về một con cá voi bị 8 con chim nhỏ kéo lên khỏi mặt nước trong lưới - hình ảnh con chim đại diện của Twitter có tên là Larry.

Ellen DeGeneres is responsible for the most retweeted tweet of all time.

Ellen DeGeneres chịu trách nhiệm về bài tweet được chia sẻ lại nhiều nhất mọi thời đại.

In March 2014 at the Oscars, Ellen DeGeneres took a selfie which became the most retweeted tweet ever.

Vào tháng 3 năm 2014 tại Lễ Trao Giải Oscar, Ellen DeGeneres đã chụp một bức ảnh tự sướng và tấm hình được đăng lên Twitter đã trở thành bài tweet được chia sẻ lại nhiều nhất từ trước đến nay.

This has been one of the objectives of the tweet when Ellen posted it, and it succeeded in gaining over three million retweets .

Đây là một trong những mục tiêu của bài tweet khi Ellen đăng nó và nó đã thành công trong việc thu được hơn ba triệu lượt chia sẻ (retweet).

The selfie included other celebrities Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Brad Pitt and several other movie and TV stars.

Bức ảnh tự sướng bao gồm những người nổi tiếng khác như Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Brad Pitt và một số ngôi sao điện ảnh và truyền hình khác.

It has become one of the most iconic selfies of all time, as well as being a hugely popular tweet, and many people have sought to replicate it on social media with their own selfies .

Nó đã trở thành một trong những bức ảnh tự chụp mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại, cũng như là một dòng tweet cực kỳ phổ biến và nhiều người đã tìm cách tái tạo nó trên phương tiện truyền thông xã hội bằng những bức ảnh tự chụp của chính họ.

Tăng