30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 94
Minutes to read: 1
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The longest video on YouTube is 571 hours , 1 minute , and 41 seconds long.

Video dài nhất trên YouTube dài 571 giờ, 1 phút và 41 giây.

That's the same as 23 days and 19 hours !

Tương đương với độ dài của 23 ngày và 19 giờ.

The video to first reach 1 billion views the fastest was Hello by Adele.

Video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem nhanh nhất là Hello của Adele.

It reached 1 billion views in 88 days.

Nó đạt 1 tỷ lượt xem trong 88 ngày.

The video to reach the most views in the first day of being uploaded is the Star Wars: The Force Awakens Official Teaser #2.

Video đạt được nhiều lượt xem nhất trong ngày đầu tiên được đăng tải là bản Teaser chính thức # 2 của Star Wars: The Force Awakens.

It reached 112 million views in 24 hours .

Nó đạt 112 triệu lượt xem trong 24 giờ.

Justin Bieber is one of the first YouTube success stories .

Justin Bieber là một trong những câu chuyện thành công đầu tiên trên YouTube.

He posted covers on YouTube which were discovered by Usher which paved the road to his astounding level of fame .

Anh ấy đã đăng các bản cover trên YouTube, được phát hiện bởi Usher, điều này đã mở đường cho anh ấy đạt đến mức độ nổi tiếng đáng kinh ngạc.

Every day, over 150 years of YouTube are watched on Facebook.

Mỗi ngày, độ dài các đoạn video của YouTube được xem trên Facebook tương đương với hơn 150 năm.

In Thailand, YouTube was blocked for 5 months in 2007 due to a 44 second video that showed pictures of the king being defaced .

Ở Thái Lan, YouTube đã bị chặn trong 5 tháng vào năm 2007 do một đoạn video dài 44 giây cho thấy hình ảnh của nhà vua bị bôi nhọ.

There is a program to scan for copyright infringement called Automated Content ID - it scans over 100 years of video every day.

Có một chương trình để quét vi phạm bản quyền được gọi là Automated Content ID - nó quét hơn các video có độ dài tương đường hơn 100 năm mỗi ngày.

Every minute , there are 400 tweets going out that include a link to a YouTube video.

Mỗi phút, có 400 mẩu tin trên Twitter được gửi đi bao gồm một liên kết đến một video YouTube.

In 2011, 30% of all the videos on YouTube account for over 99% of views .

Năm 2011, 30% tổng số video trên YouTube chiếm hơn 99% lượt xem.

Tăng