The World's Fastest Vehicles (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 217
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
What is the world's fastest plane?

Máy bay nhanh nhất thế giới?

Although not a production vehicle, the greatest speed ever reached by a manned aircraft that isn't a spacecraft was made by the North American Aviation X-15A-2.

Mặc dù không phải là phương tiện thương mại, nhưng tốc độ lớn nhất từng đạt được của một máy bay có người lái (không phải là tàu vũ trụ) được chế tạo bởi North American Aviation X-15A-2.

In a full pink ablative and white sealant coating to protect the craft from extreme temperatures , it reached 7,270 km/h (4,520 mph) on the 3rd October 1967 over the Mojave Desert , USA.

Trong một lớp phủ hoàn toàn màu hồng và chất trám kín màu trắng để bảo vệ con tàu khỏi nhiệt độ khắc nghiệt, nó đạt vận tốc 7.270 km h (4.520 dặm/giờ) vào ngày 3 tháng 10 năm 1967 trên sa mạc Mojave, Hoa Kỳ.

The plane was let loose from an NB-52 plane at 10,600 m (35,000 ft) and completed this amazing feat .

Chiếc máy bay này đã được thả rơi khỏi máy bay NB-52 ở độ cao 10.600 m (35.000 ft) và đã hoàn thành kỳ tích đáng kinh ngạc này.

The record was an unofficial human speed record and until the Space Shuttle came along the record was unbroken.

Kỷ lục này là một kỷ lục tốc độ không chính thức của con người và cho đến khi Tàu con thoi xuất hiện thì kỷ lục này vẫn không bị phá vỡ.

When it comes to commercial airliners , the Boeing 747 is the winner .

Khi nói đến máy bay thương mại, Boeing 747 là người chiến thắng.

It can cruise at 92% of the speed of sound, or Mach 92, whereas most airliners run at Mach 8.

Nó có thể bay với tốc độ 92% tốc độ âm thanh, hoặc Mach 92, trong khi hầu hết các máy bay vận hành ở tốc độ Mach 8.

Due to the drastic fuel consumption that happens when flying the Boeing at this speed , it's rarely done.

Do mức tiêu thụ nhiên liệu lớn xảy ra khi bay Boeing ở tốc độ này, điều này hiếm khi xảy ra.

What is the world's fastest boat ?

Con tàu nhanh nhất thế giới?

As with all forms of transportation, the difference between racing and normal everyday versions is of course rather large.

Như với tất cả các hình thức vận chuyển, sự khác biệt giữa tàu và các phiên bản bình thường tất nhiên là khá lớn.

The official world water speed record was set on the 8th October 1978 by Ken Warby after reaching 275.97 knots (511.11 km/h, or 317.58 mph) on Blowering Dam Lake, New South Wales, Australia in the jet-powered hydroplane Spirit of Australia.

Kỷ lục tốc độ dưới nước của thế giới chính thức được Ken Warby thiết lập vào ngày 8 tháng 10 năm 1978 sau khi đạt tới 275,97 hải lý/giờ (511,11 km/h, hay 317,58 dặm/giờ) trên hồ Blowering Dam, New South Wales, Úc trong thủy phi cơ chạy bằng phản lực Linh hồn của châu Úc.

Once again, what's classed as the fastest of one field does depend on what categorization you are using.

Một lần nữa, những gì được phân loại là nhanh nhất của một trường phụ thuộc vào phân loại bạn đang sử dụng.

The XSR48 is the fastest diesel boat in production.

XSR48 là chiếc thuyền diesel nhanh nhất được sản xuất.

With a run of 100 boats and a price tag of $1.85 million (£1.3 million), this 800bhp race boat can reach over 161km/h (100mph), and its stiff Kevlar / carbon-fiber monocoque hull measures 157.5-m (48-ft).

Với số lượng 100 chiếc thuyền đua và có giá 1,85 triệu đô la (1,3 triệu bảng Anh), chiếc thuyền đua 800 mã lực này có thể đạt vận tốc hơn 161 km/h (100mph) và thân tàu liền khối bằng sợi Kevlar/sợi carbon cứng của nó có kích thước 157,5 m (48-ft).

The boats were launched in Lymington, the UK in December 2006.

Các con thuyền đã được hạ thủy tại Lymington, Vương quốc Anh vào tháng 12 năm 2006.

Whatever form of transport, be it land or air, there is always so much to discuss and learn.

Dù là hình thức vận chuyển nào, dù là đường bộ hay đường hàng không, luôn có quá nhiều điều để thảo luận và học hỏi.

From the Bugatti to the Boeing, if you're an adrenaline junkie, there really are endless ways to get your hit.

Từ Bugatti đến Boeing, nếu bạn là một người nghiện cảm giác mạnh, thực sự có vô số cách để bạn đạt được thành công.

Every year newer and newer vehicles are released , pushing the boundaries of what we know, with the older versions filtering their way down to the masses .

Mỗi năm, các phương tiện mới hơn và mới hơn được phát hành, đẩy ranh giới của những gì chúng ta biết, với các phiên bản cũ hơn đang dần dần tiếp cận với công chúng.

My car has a top speed of over 225km/h (140 mph), which would have been unheard of even a few decades ago let alone the 320km/h (200mph) mark .

Xe của tôi có tốc độ tối đa trên 225km/h (140 dặm/giờ), điều mà cách đây vài thập kỷ chưa từng có, chứ chưa nói đến mốc 320km/h (200mph).

Đỗ