14 Fresh Facts About Sprite
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 216
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Sprite is the leading Lemon and Lime soft drink worldwide , a younger offshoot of the Coca-Cola branch , Sprite has existed for over 50 years to date.

Sprite là nước giải khát hàng đầu trên toàn thế giới với sự kết hợp của cả chanh vàng và chanh tươi, một nhánh nhỏ hơn của chi nhánh Coca-Cola, Sprite đã tồn tại hơn 50 năm cho đến nay.

Here are fourteen fresh, fast facts about everyone's favorite Lymon fizzy-drink .

Dưới đây là mười bốn sự thật mới mẻ, nhanh chóng về thức uống có ga Lymon yêu thích của mọi người.

Sprite is manufactured by the Coca-Cola Company.

Sprite được sản xuất bởi Công ty Coca-Cola.

Sprite was developed in West Germany in 1959 as 'Fanta Klare Zitrone' (Clear Lemon Fanta) and introduced to the United States as Sprite in 1961.

Sprite đã được phát triển ở Tây Đức vào năm 1959 với tên gọi 'Fanta Klare Zitrone' (Clear Lemon Fanta) và được giới thiệu sang Hoa Kỳ với tên gọi Sprite vào năm 1961.

Fanta Klare Zitrone was renamed Sprite in West Germany in 1968.

Fanta Klare Zitrone được đổi tên thành Sprite ở Tây Đức vào năm 1968.

Sprite was manufactured as Coca-Cola's response to the popularity of 7 Up.

Sprite được sản xuất như một phản ứng của Coca-Cola đối với sự phổ biến của 7 Up.

Sprite is available in more than 190 countries.

Sprite có mặt tại hơn 190 quốc gia.

Sprite picked up popularity with teenagers in the 1980's after several advertising campaigns targeted at teenagers .

Sprite đã trở nên phổ biến với thanh thiếu niên vào những năm 1980 sau một số chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu đến thanh thiếu niên.

Sprite described the flavor of their drink as lymon, a mixture of both lemon and lime , and this has since become one of their key marketing terms .

Sprite đã mô tả hương vị của đồ uống của họ là 'lymon', một hỗn hợp của cả chanh vàng và chanh xanh, và điều này đã trở thành một trong những thuật ngữ tiếp thị chính của họ.

In the 1990's, Sprite launched the 'Jooky' ad campaign , which poked fun at other soft drinks and their lack of authenticity and bandwagon-driven style of advertising, foremost among the competitive soft drinks mocked was Pepsi.

Vào những năm 1990, Sprite tung ra chiến dịch quảng cáo 'Jooky', nhằm chọc ngoáy các loại nước giải khát khác và sự thiếu chân thực của chúng cũng như phong cách quảng cáo theo kiểu băng chuyền, nổi bật nhất trong số các loại nước ngọt cạnh tranh bị chế giễu là Pepsi.

In 2000, graffiti artist Temper was hired by Sprite to create a limited edition design in celebration of the millennium that appeared on 100 million cans distributed across Europe.

Năm 2000, nghệ sĩ vẽ tranh đường phố Temper đã được Sprite thuê để tạo ra một thiết kế phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm thiên niên kỷ xuất hiện trên 100 triệu lon được phân phối khắp châu Âu.

In 2004, Coca-Cola created Miles Thirst, a vinyl doll voiced by Reno Wilson (the voice of Frenzy, Mudflap and Brains from across the Transformers films) in order to exploit the hip-hop market to advertise their range of soft drinks.

Năm 2004, Coca-Cola đã tạo ra Miles Thirst, một con búp bê bằng nhựa vinyl do Reno Wilson lồng tiếng (lồng tiếng cho Frenzy, Mudflap và Brains trong các bộ phim Transformers) nhằm khai thác thị trường hip-hop để quảng cáo cho nhiều loại nước giải khát của họ.

A Sprite is also the name for a type of small goblin , which was also the focus of one of the UK's more memorable Sprite adverts .

Sprite cũng là tên của một loại yêu tinh nhỏ, cũng là trọng tâm của một trong những quảng cáo Sprite đáng nhớ hơn của Vương quốc Anh.

The advert featured the taglines 'Only One Sprite's Right' and 'Get the Right Sprite'.

Quảng cáo có dòng giới thiệu 'Chỉ có một Sprite đúng' và 'Nhận đúng Sprite'.

In 2012, Sprite was reformulated in France, removing 30% of the sugar and replacing it with the sweetener Stevia, lowering the total calorie count.

Vào năm 2012, Sprite đã được cải tiến tại Pháp, loại bỏ 30% lượng đường và thay thế bằng chất tạo ngọt Stevia, giảm tổng lượng calo.

This soon spread to the United Kingdom, Ireland and the Netherlands in 2013.

Điều này nhanh chóng lan sang Vương quốc Anh, Ireland và Hà Lan vào năm 2013.

The Stevia plant belongs to the chrysanthemum family and is native to Paraguay.

Cây cỏ ngọt thuộc họ cúc và có nguồn gốc từ Paraguay.

Over the years Sprite has had 17 variations worldwide , including: Sprite Zero, Sprite Remix, Sprite Blast, Sprite Ice, Sprite Duo, Sprite Super Lemon , Sprite Lemon Lime Herb , Sprite Recharge, Sprite Green, Sprite 3G, Sprite Cranberry , Sprite 6 Mix (aka Sprite LeBron's Mix) and Sprite Tropical.

Trong những năm qua, Sprite đã có 17 biến thể trên toàn thế giới, bao gồm: Sprite Zero, Sprite Remix, Sprite Blast, Sprite Ice, Sprite Duo, Sprite Super Lemon, Sprite Lemon Lime Herb, Sprite Recharge, Sprite Green, Sprite 3G, Sprite Cranberry, Sprite 6 Mix (hay còn gọi là Sprite LeBron's Mix) và Sprite Tropical.

Sprite can help relieve some stomach pains, such as those caused by a gassy build up .

Sprite có thể giúp giảm một số cơn đau dạ dày, chẳng hạn như những cơn đau do khí tích tụ.

Carbonated beverages such as Sprite can cause you to burp and expel some of the gas , thus relieving you of your stomach pain .

Đồ uống có ga như Sprite có thể khiến bạn ợ hơi và tống một phần khí ra ngoài, do đó giúp bạn giảm đau dạ dày.

Tăng