What Is Bitcoin? 10 Facts You Should Know (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 156
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
You can send money with little to no fees.

Bạn có thể gửi tiền với một ít hoặc không mất phí.

If you want to send money to a friend in Thailand and you were in the United Kingdom, you'd likely have to pay bank transfer fees , currency conversion fees , and more.

Nếu bạn muốn gửi tiền cho một người bạn ở Thái Lan và bạn đang ở Vương Quốc Anh, bạn có thể phải trả phí chuyển khoản ngân hàng, phí chuyển đổi tiền tệ, v.v.

Additionally, your friend may have to wait a few days before the money is available .

Ngoài ra, bạn của bạn có thể phải đợi vài ngày trước khi có tiền.

With bitcoins, there are little to no transaction fees and the money is available almost instantly!

Với bitcoin, có rất ít hoặc không có phí giao dịch và tiền có sẵn gần như ngay lập tức!

Bitcoins are held in digital wallets .

Bitcoin được giữ trong những ví kỹ thuật số.

Much like when you log into your online bank account and see your balance , you also have a bitcoin wallet that is established when you sign up .

Giống như khi bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến và thấy số dư của mình, bạn cũng có một ví bitcoin được thiết lập khi bạn đăng ký.

This wallet is like a physical wallet , but much more secure .

Ví này giống như một chiếc ví tiền hữu hình, nhưng an toàn hơn nhiều.

If you lose it, it's lost forever.

Nếu bạn đánh mất nó, nó sẽ bị mất vĩnh viễn.

However, it's impossible for people to take money from your wallet without you giving it to them.

Tuy nhiên, mọi người không thể lấy tiền từ ví của bạn mà bạn không đưa nó cho họ.

Additionally, if you know a bitcoin address you can see how many bitcoins they have.

Ngoài ra, nếu bạn biết địa chỉ bitcoin, bạn có thể xem họ có bao nhiêu bitcoin.

Losing a wallet means those bitcoins are lost forever.

Mất ví có nghĩa là số bitcoin đó sẽ bị mất vĩnh viễn.

While the bitcoins in the wallet may still be in existence because they were recorded on the blockchain , they are no longer able to be spent because the wallet is lost.

Mặc dù bitcoin trong ví có thể vẫn tồn tại vì chúng đã được ghi lại trên cuốn sổ cái (blockchain), nhưng chúng không còn có thể được sử dụng vì ví bị mất.

These bitcoins have unique keys to them and so if they're lost with a wallet, then they are essentially removed from circulation forever.

Những bitcoin này có các khóa duy nhất cho chúng và vì vậy nếu chúng bị mất bằng ví, thì về cơ bản chúng sẽ bị loại bỏ khỏi việc lưu hành vĩnh viễn.

You can really buy things with bitcoins.

Bạn thực sự có thể mua mọi thứ bằng bitcoin.

Bitcoins may sound a bit farcical at first, but it's actually a real currency used to buy real things.

Ban đầu, bitcoin nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nó thực sự là một loại tiền tệ thực sự được sử dụng để mua những thứ thực tế.

There is a variety of merchants who accept bitcoins as payment for items , both online stores , and physical stores .

Có nhiều thương nhân chấp nhận bitcoin để thanh toán cho các mặt hàng, cả cửa hàng trực tuyến và cửa hàng thông thường.

In personal stores include Reeds Jewelers, One Shot Hotels , Holiday Inn (located in New York), and even local pizza places, restaurants , and more.

Các cửa hàng trực tiếp bao gồm Reeds Jewelers, One Shot Hotels, Holiday Inn (nằm ở New York), và thậm chí cả các cửa hàng pizza địa phương, nhà hàng, v.v.

You can even use bitcoin to fund a gambling addiction , buy gold bullion , or even donate to a charity !

Bạn thậm chí có thể sử dụng bitcoin để đáp ứng cho sự đam mê cờ bạc, mua vàng, hoặc thậm chí để quyên góp cho một tổ chức từ thiện!

Tăng