30 Interesting Facts About Samsung (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 211
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
In New York, Samsung has a building called 837, known as a digital playground it's dedicated to showing off Samsung kit , from a huge theater display made of ninety-six 55" screens to a VR Tunnel and family-focused Playroom using Galaxy View.

Ở New York, Samsung có một tòa nhà được gọi là 837, tòa nhà được biết đến như một sân chơi kỹ thuật số, nó dành riêng để giới thiệu bộ sản phẩm của Samsung, từ một màn hình rạp hát khổng lồ được làm từ 96 màn hình 55 inch đến Đường Hầm Thực Tế Ảo và Phòng Chơi tập trung cho gia đình bằng cách sử dụng chiếc máy tính bảng Galaxy View của Samsung.

As of 2013, Samsung had over 460% more employees than Apple with Samsung employing over 370,000 and Apple merely 80,000.

Tính đến năm 2013, Samsung đã có số nhân viên vượt hơn 460% so với Apple, Samsung sử dụng hơn 370.000 người và Apple chỉ là 80.000 người.

Samsung is very focused on sustainability , in 2015 they began working with the UN to ensure 17 Sustainable Development Goals are met between 2016 and 2030 these include gender equality , ending hunger through sustainable agriculture , and combating climate change .

Samsung rất chú trọng đến tính bền vững, vào năm 2015, họ đã bắt đầu làm việc với Liên Hợp Quốc để đảm bảo đạt được 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững từ năm 2016 đến năm 2030, bao gồm bình đẳng giới, chấm dứt nạn đói thông qua nông nghiệp bền vững và chống biến đổi khí hậu.

In 2014, a man killed his Thai girlfriend in their home with a Samsung Tablet after forbidding her to go on Facebook.

Vào năm 2014, một người đàn ông đã giết bạn gái người Thái Lan của mình tại nhà của họ bằng một chiếc máy tính bảng của Samsung sau khi cấm cô ấy truy cập vào Facebook.

All Samsung products since 2013 receive the global standard environmental certifications .

Tất cả các sản phẩm của Samsung kể từ năm 2013 đều nhận được các chứng nhận về môi trường tiêu chuẩn toàn cầu.

Between 2009 and 2013, the company has $4.8 billion invested in reducing 85 million tonnes of greenhouse gases .

Từ năm 2009 đến 2013, công ty đã đầu tư 4,8 tỷ USD để giảm 85 triệu tấn khí nhà kính.

Samsung was established in 1938 which is exactly 38 years prior to Apple.

Samsung được thành lập vào năm 1938, tức là trước Apple đúng 38 năm.

Samsung's business empire stretches across many different areas , not just technology .

Đế chế kinh doanh của Samsung trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là công nghệ.

Its construction sector was responsible for constructing the world's tallest building the Burj Khalifa.

Lĩnh vực xây dựng của hãng này chịu trách nhiệm xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa.

In January 2017, Lee Jae-yong Samsung's Chief , was questioned as part of South Korea's largest political corruption scandal according to the BBC over accusations of questionable donations .

Vào tháng 1 năm 2017, Giám đốc Lee Jae-yong của Samsung, đã bị thẩm vấn như một phần của vụ bê bối tham nhũng chính trị lớn nhất Hàn Quốc, theo BBC về những cáo buộc quyên góp đáng ngờ.

In February 2017 Samsung managed to secure another world first after their QLED TV managed to be the first TV ever to be capable of reaching 100 percent color volume meaning a truer picture and more defined image .

Vào tháng 2 năm 2017, Samsung đã quản lý để bảo vệ một lĩnh vực khác đầu tiên sau khi chiếc TV QLED của họ trở thành chiếc TV đầu tiên có khả năng đạt 100% dung tích màu, nghĩa là hình ảnh chân thực hơn và hình ảnh rõ nét hơn.

From its simple beginnings in 1938 to the worldwide empire they have today Samsung really has come a long way.

Từ khởi đầu đơn giản vào năm 1938 cho đến đế chế toàn cầu mà họ có ngày nay Samsung thực sự đã đi một chặng đường dài.

Today if I ask anyone to name me an electrical or mobile brand , I'd bet that over half of those people would give Samsung as an answer.

Hôm nay, nếu tôi yêu cầu bất kỳ ai nói tên cho tôi một thương hiệu điện hoặc di động, tôi dám cá rằng hơn một nửa số người đó sẽ đưa ra câu trả lời là Samsung.

This shows just how renowned the brand is worldwide and how intertwined it is with our daily lives .

Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng của thương hiệu trên toàn thế giới và mức độ gắn bó của nó với cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Whatever happens, I can guarantee Samsung will carry on leading the charge for innovation and new technology .

Dù điều gì xảy ra, tôi có thể đảm bảo Samsung sẽ tiếp tục dẫn đầu về sự đổi mới và công nghệ mới.

Tăng