30 Scotland Facts That Will Lift Your Kilt! (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 138
Minutes to read: 2
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Scotland had cave dwellers until 1915 when it was outlawed .

Scotland có những cư dân trong hang động cho đến năm 1915 khi nó bị cấm.

432 people own half of the land in Scotland, however, there are outdoor access laws that allow privately owned land to be freely walked on and used as long as you leave no trace behind.

432 người sở hữu một nửa đất ở Scotland, tuy nhiên có luật tiếp cận ngoài trời cho phép đất thuộc sở hữu tư nhân được tự do đi lại và sử dụng miễn là bạn không để lại dấu vết gì.

Scotland wanted to build a replica of the Parthenon, bigger and cheaper to be their National Monument .

Scotland từng muốn xây dựng một bản sao của đền Parthenon, lớn hơn và rẻ tiền hơn để trở thành Đài Tưởng Niệm Quốc Gia của họ.

Construction started in 1826, but due to the lack of funds , was left unfinished in 1829.

Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1826, nhưng do thiếu kinh phí nên đến năm 1829 vẫn bị bỏ dở.

Bagpipes were invented in Ancient Egypt and were brought to Scotland by the Roman invaders .

Những chiếc kèn túi đã được phát minh ở Ai Cập Cổ Đại, và được đưa đến Scotland bởi những kẻ xâm lược La Mã.

Scotland only has 6 officially recognized cities - Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Inverness, Dundee, and Stirling.

Scotland chỉ có 6 thành phố được công nhận chính thức - Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Inverness, Dundee và Stirling.

The oldest known tree in Europe is the Fortingall Yew in Perthshire, Scotland.

Cây lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu là một loài thủy tùng cổ (tên tiếng Anh là "Fortingall Yew") ở Perthshire, Scotland.

It is between 2,000 and 3,000 years old.

Nó có tuổi đời từ 2.000 đến 3.000 năm.

The most famous Scottish dish is haggis .

Món ăn Scotland nổi tiếng nhất là món dồi cừu (còn được gọi là "haggis").

Haggis is typically made with the heart , liver , and lungs of sheep , and boiled with seasoning in the animal's stomach .

Haggis thường được làm bằng tim, gan và phổi của cừu, và luộc với gia vị trong dạ dày của động vật.

Scottish people are more likely to have blue eyes than anyone else in the rest of the United Kingdom.

Người Scotland có nhiều khả năng sở hữu đôi mắt xanh hơn bất kỳ ai khác ở phần còn lại của Vương Quốc Anh.

The coastline of Mainland Scotland is 6,160 miles long, which is 3 times longer than England's.

Bờ biển của đại lục Scotland có chiều dài 6.160 dặm, dài gấp 3 lần so với nước Anh.

Scotland has its own version of Stonehenge - the Callanish Stones .

Scotland có phiên bản bãi đá cổ "Stonehenge" của riêng mình - Bãi đá Callanish.

They were built around 3,000 BC.

Chúng được xây dựng vào khoảng 3.000 năm Trước Công Nguyên.

On the Isle of Lewis, and no one knows why the stones were erected.

Và trên đảo Lewis, không ai biết tại sao những viên đá được dựng lên.

Tăng