20 Cheesy Facts About Cheese
08 Aug, 2020
Total vocabularies: 213
Minutes to read: 3
Topic: Food
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
If you want to know some interesting facts about cheese, you've come to the right place, here are 20 awesome cheesy facts!

Nếu bạn muốn biết một số sự thật thú vị về pho mát, bạn đã đến đúng nơi rồi, đây là 20 sự thật tuyệt vời về pho mát!

'Cheese' comes from the Latin word 'caseus', which has been found to mean 'to ferment /to sour'.

Từ 'Cheese' xuất phát từ tiếng Latin 'caseus', được tìm thấy có nghĩa là 'lên men / trở nên chua'.

Cheese is made from the milk of cows , buffalo , goats , sheep , horses and camels .

Phô mai được làm từ sữa của bò, trâu, dê, cừu, ngựa và lạc đà.

Milk is boiled at a high temperature before the curds and liquid whey is separated, and rennet (an enzyme found in the stomach of mammals ) is added.

Sữa được đun sôi ở nhiệt độ cao trước khi sữa đông đặc và ván sữa lỏng được tách ra và thêm vào men dịch vị (một loại enzyme có trong dạ dày của động vật có vú).

Some cheeses can be curdled by adding lemon juice or vinegar .

Một số loại pho mát có thể được làm đông bằng cách thêm nước chanh hoặc giấm.

The yellow to red coloring of cheese is done through the addition of annatto ( tropical tree seeds ).

Màu vàng đến đỏ của pho mát được thực hiện thông qua việc thêm màu điều nhuộm (lấy từ hạt cây nhiệt đới).

There are many types of cheese such as hard cheese , soft cheese , cream cheese , and processed cheese , all which can be used in cooking .

Có nhiều loại phô mát như phô mát cứng, phô mát mềm, phô mát kem và phô mát chế biến, tất cả đều có thể được sử dụng trong nấu ăn.

Hard cheeses have a longer shelf live than soft cheeses.

Phô mát cứng có thời gian bảo quản lâu hơn phô mát mềm.

Blue cheese , which has distinctive smells and tastes, have blue veins running through, which is caused by piercing the cheese and its crust with stainless steel needles and copper wires , to allow air into the product.

Phô mát xanh, có mùi và vị đặc biệt, có các đường gân xanh chạy qua, nguyên nhân là do dùng kim thép không gỉ và dây đồng đâm xuyên qua phô mát và lớp vỏ của nó để cho không khí vào sản phẩm.

Cheese production can be dated back to 8000 BCE when sheep when first domesticated .

Sản xuất pho mát có thể có từ năm 8000 Trước Công Nguyên khi cừu lần đầu tiên được thuần hóa.

The Ancient Greeks credit the mythological hero Aristaeus, who discovered feta cheese, which is still widely used in Greek cuisine .

Người Hy Lạp cổ đại ghi công anh hùng thần thoại Aristaeus, người đã phát hiện ra pho mát feta (một loại pho mát sữa đông ngâm muối màu trắng được làm ở Hy Lạp từ sữa cừu hoặc hỗn hợp sữa cừu và dê), vẫn được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Hy Lạp.

There are many types of cheese: Brie, Cheddar, Cottage Cheese , Cream Cheese , Blue cheese , Edam, Emmenthal, Mozzarella, Parmesan, Ricotta.

Có nhiều loại phô mát: Brie, Cheddar, Cottage Cheese, Cream Cheese, Blue cheese, Edam, Emmenthal, Mozzarella, Parmesan, Ricotta.

The US produces over 4275 tonnes of cheese a year.

Mỹ sản xuất hơn 4275 tấn pho mát mỗi năm.

Germany produces 1927 tonnes, whereas France produces 1884 tonnes.

Đức sản xuất 1927 tấn, trong khi Pháp sản xuất 1884 tấn.

Greece consumes over 31.1 kg of cheese a year.

Hy Lạp tiêu thụ hơn 31,1 kg pho mát mỗi năm.

France consumes 26.1 kg, whereas Iceland consumes 25.4 kg.

Pháp tiêu thụ 26,1 kg, trong khi Iceland tiêu thụ 25,4 kg.

A seller of cheese is known as a 'cheesemonger'.

Người bán pho mát được gọi là 'cheesemonger'.

Those who are lactose intolerant (unable to process a type of sugar found in milk and milk products) should avoid eating cheese.

Những người không dung nạp đường sữa (không thể xử lý một loại đường có trong sữa và các sản phẩm từ sữa) nên tránh ăn pho mát.

Vegetarians eat vegetable based cheeses, which are usually almond or soy based .

Những người ăn chay ăn pho mát làm từ thực vật, thường là pho mát làm từ hạnh nhân hoặc đậu nành.

It was once believed that eating cheese before bed could cause nightmares , but in fact it had health benefits .

Người ta từng tin rằng ăn pho mát trước khi đi ngủ có thể gây ra ác mộng, nhưng trên thực tế, nó có lợi cho sức khỏe.

People once believed the proverb that 'the moon is made of green cheese'.

Mọi người đã từng tin vào câu tục ngữ rằng 'mặt trăng được tạo ra từ pho mát xanh lá cây'.

Collecting cheese labels is known as 'tyrosemiophilia'.

Việc sưu tầm nhãn pho mát được gọi là 'tyrosemiophilia'.

The famous characters Wallace and Gromit are partial to Wensleydale cheese on crackers .

Các nhân vật nổi tiếng Wallace và Gromit là một phần của pho mát Wensleydale trên bánh quy giòn.

If you have any more cheesy facts, please leave them in a comment below!

Nếu bạn có thêm bất kỳ sự thật có mùi pho mát nào, hãy để lại trong bình luận bên dưới nhé!

Tăng