20 Fun Facts About Airbnb (Part 1)
31 Aug, 2020
Total vocabularies: 337
Minutes to read: 4
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A little over ten years ago now, the Airbnb story began in San Francisco, 2008.

Cách đây hơn mười năm, câu chuyện về Airbnb bắt đầu ở San Francisco, 2008.

Three college students, down on their luck and in rent arrears , plotted, schemed, and grafted away night-after-night in an effort to avoid having their rental lease terminated and keep themselves off the streets.

Ba sinh viên đại học, vì gặp vận rủi và nợ tiền thuê nhà, đã tính toán, lập kế hoạch và bỏ nhà đi đêm này qua đêm khác để cố gắng tránh bị chấm dứt hợp đồng thuê nhà và tránh khỏi việc phải dọn ra đường.

The result of all of this hard work was Airbnb, a revolutionary online marketplace for renting rooms and apartments.

Kết quả của tất cả công việc khó khăn này là Airbnb, một thị trường trực tuyến mang tính cách mạng cho thuê phòng và căn hộ.

This breakthrough in online lodging has become a massive success, bringing in hundreds of millions of dollars annually and operating in a staggering 192 countries worldwide.

Bước đột phá trong dịch vụ lưu trú trực tuyến này đã trở thành một thành công lớn, mang lại hàng trăm triệu đô la hàng năm và hoạt động tại 192 quốc gia trên toàn thế giới.

In celebration of this momentous achievement and their more than ten years in business, here are 20 Fun Facts about Airbnb, that you probably didn't know.

Để kỷ niệm thành tựu quan trọng này và hơn mười năm kinh doanh của họ, đây là 20 sự thật thú vị về Airbnb mà bạn có thể chưa biết.

With the debt piling up and the landlord on their tail, for rent arrears , Brian Chesky, Joe Gebbia, and Nate Blecharczyk, found themselves between a rock and a hard place.

Nợ nần chồng chất và chủ nhà bám đuôi đòi khoản tiền thuê nhà còn thiếu lại, Brian Chesky, Joe Gebbia và Nate Blecharczyk, thấy mình đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

With no immediate options available to them to cover their costs , the three of them got creative and decided to rent out an airbed in their apartment to budget-conscious tourists or those simply in need of a safe place to lay their heads.

Không có lựa chọn nào ngay lập tức để trang trải chi phí, ba người họ đã sáng tạo và quyết định thuê một chiếc giường hơi trong căn hộ của họ cho những khách du lịch có ngân sách tiết kiệm hoặc những người chỉ đơn giản là cần một nơi an toàn để ngả đầu.

This enterprise soon took off, and over time it evolved into the Airbnb we have today, with a little cheeky nod to its birth all those years ago, still in its name.

Doanh nghiệp này nhanh chóng thành công và theo thời gian, nó phát triển thành Airbnb mà chúng ta có ngày nay, với một chút táo bạo về sự ra đời của nó cách đây nhiều năm, vẫn còn nguyên tên của nó.

Airbnb was formed in San Francisco in 2008, and it's in that very city where Airbnb plays host to it's most loyal customers and fans, with the Sanfranciscan's on average spending five and half days in each property and splashing out a whopping $1,045 for their stay.

Airbnb được thành lập tại San Francisco vào năm 2008, và chính tại thành phố đó, Airbnb đóng vai trò là nơi tiếp đón những khách hàng và người hâm mộ trung thành nhất của mình, trung bình người dân San Francisco dành 5 ngày rưỡi ở mỗi căn hộ và chi ra con số khổng lồ 1.045 đô la cho kỳ nghỉ của họ.

Now that's brand loyalty !

Bây giờ đó là lòng trung thành thương hiệu!

Breakfast was undoubtedly crucial in getting Airbnb off the ground ;

Bữa sáng chắc chắn là rất quan trọng trong việc đưa Airbnb lên thành công;

There are no two ways about it.

Không có gì thay thế được điều đó.

Before they became a massive global success and a license to print money, the company required some start-up cash.

Trước khi họ trở thành một thành công lớn trên toàn cầu và có giấy phép in tiền, công ty đã yêu cầu một số tiền mặt mới khởi nghiệp.

Brian, Joe, and Nate solved this problem ingeniously by repackaging and rebranding breakfast cereals to coincide with the 2008 presidential elections .

Brian, Joe và Nate đã giải quyết vấn đề này một cách tài tình bằng cách đóng gói lại và đổi thương hiệu ngũ cốc ăn sáng để trùng với cuộc bầu cử tổng thống năm 2008.

They were a roaring success, shifting thousands of units, and securing that much-needed start-up capital.

Họ đã thành công vang dội, chuyển dịch hàng nghìn đơn vị và đảm bảo số vốn khởi nghiệp rất cần thiết đó.

To say Airbnb's growth has been impressive would be an understatement.

Để nói rằng sự tăng trưởng của Airbnb là rất ấn tượng sẽ là một cách nói quá.

In only eleven years, they have conquered the four corners of the globe, reaching a staggering 192 countries worldwide.

Chỉ trong mười một năm, họ đã chinh phục bốn góc của thế giới, vươn tới 192 quốc gia trên toàn thế giới một cách đáng kinh ngạc.

The only countries they are not available in are either war-torn or living under a military dictatorship , which is totally understandable.

Các quốc gia duy nhất mà họ không có mặt đều bị chiến tranh tàn phá hoặc đang sống dưới chế độ độc tài quân sự, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Not bad for three down on their luck guys struggling to pay rent, a little over a decade ago, right?

Không tồi cho ba chàng trai gặp vận rủi đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà, hơn một thập kỷ trước, phải không?

Although Airbnb is very popular with young professionals , the fastest-growing client base for the company comes not from hip and trendy, twenty-something, but from senior citizens .

Mặc dù Airbnb rất phổ biến với các chuyên gia trẻ tuổi, nhưng cơ sở khách hàng tăng trưởng nhanh nhất của công ty không đến từ những người đôi mươi sành điệu và thời thượng, mà là từ những người lớn tuổi.

Older folk are flocking to the online marketplace , in record numbers, opting for a home-away-from-home experience , instead of the one size fits all, assembly line hotels, which often feel impersonal and lacking in charm.

Những người lớn tuổi đang đổ xô vào thị trường trực tuyến, với số lượng kỷ lục, chọn trải nghiệm cảm giác sống tại một nơi thân thuộc, thoải mái như ở chính ngôi nhà của mình, thay vì một kích thước phù hợp với tất cả, các khách sạn dây chuyền lắp ráp, thường mang lại cảm giác vô vị và thiếu quyến rũ.

Airbnb's first year was very successful for the three founders , it changed their lives that year and kept a roof over their heads, and they only had four hundred guests !

Năm đầu tiên của Airbnb đã rất thành công đối với ba người sáng lập, nó đã thay đổi cuộc đời của họ vào năm đó và giúp họ có nơi ăn chốn ở, và họ chỉ có bốn trăm khách!

Jump forward eleven years later, and an eye-watering four hundred guests now make a booking every two minutes.

Sau đó mười một năm, và bốn trăm khách bắt mắt hiện thực hiện một lượt đặt phòng cứ sau hai phút.

Now that's progress!

Giờ đây đó là sự tiến bộ!

A staggering seventy-five Airbnb hosts make at least a million dollars a year by renting out their properties.

75 chủ căn hộ Airbnb gây sửng sốt khi kiếm được ít nhất một triệu đô la mỗi năm bằng cách cho thuê tài sản của họ.

And if that sounds impressive, one of them managed to make fifteen and a half million in just twelve months.

Và nếu điều đó nghe có vẻ ấn tượng, một trong số họ đã kiếm được 15 triệu rưỡi chỉ trong 12 tháng.

Making Airbnb one of the best businesses for homeowners to get into to not only make some extra cash but possibly change their lives forever.

Làm cho Airbnb trở thành một trong những doanh nghiệp tốt nhất để các chủ nhà tham gia để không chỉ kiếm thêm tiền mà còn có thể thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.

Not only are senior citizens the fastest-growing client base for Airbnb, but they're also the most well behaved , with older women consistently showing as the highest-rated hosts on the platform .

Không chỉ những người cao tuổi là cơ sở khách hàng phát triển nhanh nhất cho Airbnb mà họ còn là những người cư xử tốt nhất, với những phụ nữ lớn tuổi liên tục cho thấy họ là những chủ hộ được đánh giá cao nhất trên nền tảng.

Awesome!

Tuyệt vời!

How many of these are millionaires , we just don't know!

Có bao nhiêu người trong số này là triệu phú, chúng tôi không biết!

In the eleven years that Airbnb has been trading, they have accepted more than five hundred million guests !

Trong 11 năm mà Airbnb đã kinh doanh, họ đã tiếp nhận hơn 500 triệu khách!

Two million guests stay with Airbnb each night alone, making Airbnb, by far the biggest and most lucrative online rental marketplace in the world today.

Riêng 2 triệu khách ở lại Airbnb mỗi đêm, điều này khiến Airbnb trở thành thị trường cho thuê nhà trực tuyến lớn nhất và sinh lợi nhất vượt xa các doanh nghiệp khác trên thế giới hiện nay.

Tăng