Walmart Facts
02 Sep, 2020
Total vocabularies: 222
Minutes to read: 3
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Walmart is an American chain of retail department , and grocery stores , known for being the largest company in the world by revenue .

Walmart là một chuỗi cửa hàng bán lẻ và cửa hàng tạp hóa của Mỹ, được biết đến là công ty lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu.

It is also the world's largest private employer with approximately 2.2 million employees .

Đây cũng là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất thế giới với khoảng 2,2 triệu nhân viên.

Walmart is a family-owned business that was founded in 1962 by Sam Walton in Rogers, Arkansas.

Walmart là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình được thành lập vào năm 1962 bởi Sam Walton tại Rogers, Arkansas.

Sam Walton was a businessman and former employee at JCPenny.

Sam Walton là một doanh nhân và cựu nhân viên tại JCPenny.

Penney who purchased a Ben Franklin Store in 1945 from the Butler Brothers.

Penney, người đã mua một cửa hàng Ben Franklin vào năm 1945 từ Butler Brothers.

He increased the sales by 45% in the first year by offering lower prices on products that he purchased from lower cost suppliers .

Ông ấy đã tăng doanh số bán hàng lên 45% trong năm đầu tiên bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn cho các sản phẩm mà anh ấy mua từ các nhà cung cấp có chi phí thấp hơn.

On July 2nd, 1962 Sam Walton opened the first Walmart Discount City store.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 1962, Sam Walton khai trương cửa hàng Walmart Giảm giá đầu tiên ở Thành phố.

Within five years of the first Walmart opening in Arkansas it expanded to 24 stores in the state and sales reaches $12.6 million.

Trong vòng 5 năm kể từ khi Walmart đầu tiên khai trương ở Arkansas, nó đã mở rộng đến 24 cửa hàng trong tiểu bang và doanh thu đạt 12,6 triệu đô la.

Walmart was incorporated as Wal-Mart Stores , Inc.

Walmart được hợp nhất thành Wal-Mart Stores, Inc.

In 1969, Walmart was listed on the New York Stock Exchange in 1970.

Năm 1969, Walmart được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York vào năm 1970.

By 1975 there were 125 stores with sales of $340 million.

Đến năm 1975 có 125 cửa hàng với doanh thu 340 triệu đô la.

By 1987, Walmart's 25th anniversary , there were 1,198 stores and $15.9 billion in sales .

Đến năm 1987, kỷ niệm 25 năm thành lập Walmart, đã có 1.198 cửa hàng và doanh thu 15,9 tỷ USD.

The first Walmart Supercenter opened in 1988 in Missouri.

Siêu trung tâm Walmart đầu tiên được mở vào năm 1988 tại Missouri.

Walmart's revenue in 2014 was $476 billion.

Doanh thu của Walmart năm 2014 là 476 tỷ USD.

This equalled more revenue than the combined revenues of Walt Disney Co, Macy's, Coca-Cola, Amazon, Target and Apple.

Con số này bằng với doanh thu nhiều hơn so với tổng doanh thu của Walt Disney Co, Macy's, Coca-Cola, Amazon, Target và Apple.

The net profit of Walmart in 2014 was $16 billion, which was equal to the gross revenue of the Gap, Banana Republic, and Old Navy around the world .

Lợi nhuận ròng của Walmart trong năm 2014 là 16 tỷ đô la, bằng với tổng doanh thu của Gap, Banana Republic và Old Navy trên toàn thế giới.

Of the 10 richest people in the United States, four of them are Waltons.

Trong số 10 người giàu nhất Hoa Kỳ, 4 người trong số họ là Walton.

Each of these Walton family members are worth more than $30 billion EACH.

Mỗi thành viên gia đình Walton này trị giá hơn 30 tỷ đô la MỖI.

The world's richest woman is Christy Walton, the widow of Sam Walton's son.

Người phụ nữ giàu nhất thế giới là Christy Walton, góa phụ của con trai Sam Walton.

The other three children of Sam Walton include Jim, Alice, and Rob Walton.

Ba người con khác của Sam Walton gồm Jim, Alice và Rob Walton.

It is estimated that approximately 18% of the food stamps used in the United States are spent at Walmart.

Người ta ước tính rằng khoảng 18% tem phiếu thực phẩm được sử dụng ở Hoa Kỳ được sử dụng tại Walmart.

This equals approximately $13 billion.

Con số này tương đương với khoảng 13 tỷ đô la.

Walmart employees often have to use food stamps as well, to make ends meet on their reportedly low wages .

Các nhân viên của Walmart cũng thường phải sử dụng phiếu thực phẩm để kiếm sống nhờ mức lương được cho là thấp của họ.

Approximately 44% of the population in the United States shop at Walmart each year.

Khoảng 44% dân số Hoa Kỳ mua sắm tại Walmart mỗi năm.

In the United States there are more than 4,230 stores and there are more than 6,100 stores located internationally.

Tại Hoa Kỳ có hơn 4.230 cửa hàng và có hơn 6.100 cửa hàng trên toàn thế giới.

Walmart stores located internationally do not always use the name Walmart.

Các cửa hàng Walmart trên toàn thế giới không phải lúc nào cũng sử dụng tên Walmart.

Approximately 90% or more of the stores go by other names such as Todo Dia, Trust-Mart , Hypermart , or Bodega Aurrera.

Khoảng 90% hoặc hơn các cửa hàng có tên khác như Todo Dia, Trust-Mart, Hypermart hoặc Bodega Aurrera.

When Walmart holds its annual shareholder meeting it also has entertainment .

Khi Walmart tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nó cũng có hoạt động giải trí.

Guests of Walmart have included Miley Cyrus, Aerosmith, Justin Timberlake, and Taylor Swift.

Khách của Walmart bao gồm Miley Cyrus, Aerosmith, Justin Timberlake và Taylor Swift.

A CEO at Walmart makes approximately 1,034 times more money than an average Walmart employee.

Một giám đốc điều hành tại Walmart kiếm được nhiều tiền hơn khoảng 1,034 lần so với một nhân viên Walmart trung bình.

It is estimated that the WAlmart stock owned by the Waltons would fill a big backyard pool with gold if it were translated from dollars to gold .

Người ta ước tính rằng cổ phiếu WAlmart thuộc sở hữu của Waltons sẽ lấp đầy một bể lớn ở sân sau với vàng nếu nó được chuyển từ đô la sang vàng.

In respect to charities and giving back , the Walton family is worth as much as Bill Gates and Warren Buffet combined.

Đối với các tổ chức từ thiện và cho đi, gia đình Walton có giá trị tương đương với Bill Gates và Warren Buffet cộng lại.

Tăng