Solar System
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 124
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Our planetary system is located in an outer spiral arm of the Milky Way galaxy .

Hệ hành tinh của chúng ta nằm trong một nhánh xoắn ốc bên ngoài của dải Ngân Hà hay được còn gọi là 'Milky Way'.

Our solar system is made up of a star , eight planets and countless smaller bodies such as dwarf planets , asteroids and comets .

Hệ Mặt Trời của chúng ta được tạo thành từ một ngôi sao, tám hành tinh và vô số thiên thể nhỏ hơn như hành tinh lùn, tiểu hành tinh và sao chổi.

There are three general kinds of galaxies: elliptical , spiral and irregular .

Có ba loại thiên hà chung: hình elip, xoắn ốc và dị thường.

The Milky Way is a spiral galaxy .

Dải Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc.

Our solar system orbits the center of the Milky Way Galaxy at about 515,000 mph (828,000 kph).

Hệ Mặt Trời của chúng ta quay quanh trung tâm của Dải Ngân Hà với vận tốc khoảng 515.000 dặm / giờ (828.000 km / giờ).

We're in one of the galaxy's four spiral arms .

Chúng ta đang ở một trong bốn nhánh xoắn ốc của thiên hà.

It takes our solar system about 230 million years to complete one orbit around the galactic center .

Hệ Mặt Trời của chúng ta mất khoảng 230 triệu năm để hoàn thành một quỹ đạo quanh trung tâm thiên hà.

Beyond the orbit of Neptune (the furthermost planet ), it takes a long time to leave the Solar System .

Ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương (hành tinh xa nhất), phải mất một thời gian dài để rời khỏi Hệ Mặt Trời.

That was an astounding 11 billion miles (17 billion kilometers) away from Earth .

Hệ Mặt Trời cách Trái Đất một khoảng cách đáng kinh ngạc 11 tỷ dặm (17 tỷ km).

Our solar system is a region of space .

Hệ Mặt Trời của chúng ta là một vùng không gian.

It has no atmosphere .

Nó không có bầu không khí.

But it contains many worlds with many kinds of atmospheres.

Nhưng nó chứa nhiều thế giới với nhiều loại khí quyển.

The planets of our solar system hold more than 150 moons in their orbits.

Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta chứa hơn 150 mặt trăng trên quỹ đạo của chúng.

The four giant planets , and at least one asteroid , have rings .

Bốn hành tinh khổng lồ, và ít nhất một tiểu hành tinh, có vành đai.

None are as spectacular as Saturn's gorgeous rings .

Không có cái nào ngoạn mục bằng những vành đai tuyệt đẹp của Sao Thổ.

More than 300 robotic spacecraft have explored destinations beyond Earth orbit .

Hơn 300 tàu vũ trụ robot đã khám phá các điểm đến ngoài quỹ đạo Trái Đất.

Our solar system is the only one known to support life .

Hệ mặt trời của chúng ta là hệ duy nhất được biết đến để hỗ trợ sự sống.

So far, we only know of life on Earth , but we're looking for more everywhere we can.

Cho đến nay, chúng ta chỉ biết đến sự sống trên Trái Đất, nhưng chúng ta đang tìm kiếm nhiều hơn ở mọi nơi có thể.

NASA's Voyager 1 is the only spacecraft so far to leave our solar system .

Tàu Voyager 1 của NASA là tàu vũ trụ duy nhất cho đến nay đã rời khỏi Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Four other spacecraft will eventually hit interstellar space .

Bốn tàu vũ trụ khác cuối cùng sẽ va vào không gian giữa các vì sao.

Tăng