What Is Bitcoin? 10 Facts You Should Know (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 261
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The financial world can be a confusing place full of strange terms , unusual forms of currency, and endless trading options .

Thế giới tài chính có thể là một nơi khó hiểu với đầy rẫy các thuật ngữ kỳ lạ, các dạng tiền tệ bất thường và các tùy chọn giao dịch vô tận.

Unfortunately for those who are not so tech-savvy, the integration of the internet into our daily lives has allowed the financial world to evolve.

Thật không may cho những người không quá sành về công nghệ, việc tích hợp internet vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã cho phép thế giới tài chính phát triển.

In addition to extensive banking , payment , and stock options that have become the norm online , there are also new currencies that have been created.

Ngoài các tùy chọn ngân hàng, thanh toán và chứng khoán mở rộng đã trở thành tiêu chuẩn trực tuyến, còn có các loại tiền tệ mới đã được tạo ra.

These cryptocurrencies , digital currencies with encryptions to maintain security and validity , feature a real value and can be exchanged for USD, GBP, or any other type of physical currency through online options .

Các loại tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số này có mã hóa để duy trì tính bảo mật và tính hợp lệ, đề cao giá trị thực tế và có thể được trao đổi thành USD, GBP hoặc bất kỳ loại tiền tệ hữu hình nào khác thông qua các tùy chọn trực tuyến.

The most popular type of virtual currency is known as Bitcoin and has steadily begun to rise in popularity and strength over the years.

Loại tiền ảo phổ biến nhất được biết đến là Bitcoin và đã dần dần bắt đầu tăng độ phổ biến và sức mạnh trong những năm qua.

At first glance, Bitcoin may sound confusing, however below are ten facts that will truly explain in layman's terms what exactly bitcoin is and how it came to be.

Thoạt nhìn, Bitcoin nghe có vẻ khó hiểu, tuy nhiên, dưới đây là mười sự thật sẽ thật sự giải thích một cách đơn giản về bitcoin chính xác là gì và nó ra đời như thế nào.

No single entity controls this currency.

Không một bộ phận riêng lẻ nào kiểm soát đơn vị tiền tệ này.

Confusing?

Bạn đang bối rối hả?

Yeah, most people think too so at first.

Vâng, hầu hết mọi người lúc đầu cũng nghĩ như vậy.

The general concept of currency and money is that a bank controls it, that there are rises and falls in its value based on the global market , and that you can physically hold it.

Khái niệm chung về tiền tệ (currency) và tiền tệ (hay phương tiện để thanh toán, tài sản "money") là ngân hàng kiểm soát nó, giá trị tăng và giảm của nó dựa trên thị trường toàn cầu và bạn có thể nắm giữ nó về mặt vật lý.

Bitcoin defies all of these.

Bitcoin bất chấp tất cả những điều này.

It is, in fact, controlled by everyone who uses the bitcoin software to record and validate transactions of the bitcoins, then added to the blockchain across the globe.

Trên thực tế, nó được kiểm soát bởi tất cả những người sử dụng phần mềm bitcoin để ghi lại và kiểm nhận các giao dịch của các bitcoin, sau đó được thêm vào cuốn sổ cái (blockchain)trên toàn cầu.

There's a finite number of bitcoins.

Có một số lượng bitcoin hữu hạn.

You would think that because there's no need to physically print the bills or mint the coins that there could be an infinite number of bitcoins in existence.

Bạn sẽ nghĩ rằng vì không cần phải in hóa đơn hoặc đúc tiền mà có thể có vô số bitcoin tồn tại.

However, that would devalue the currency and render it worthless.

Tuy nhiên, điều đó sẽ làm mất giá trị tiền tệ và khiến nó trở nên vô giá trị.

Instead, there are exactly 21,000,000 coins .

Thay vào đó, có chính xác 21.000.000 đồng xu.

Bitcoins have no inherent or set value.

Bitcoin không có giá trị cố hữu hoặc giá trị thiết lập.

If you look at a dollar bill, you know that it is simply a piece of paper with a number on it and some fancy pictures saying that it is "worth" $1.

Nếu bạn nhìn vào một tờ đô la, bạn sẽ biết rằng nó chỉ đơn giản là một tờ giấy với một con số trên đó và một số hình ảnh lạ mắt nói rằng nó "đáng giá" 1 đô la.

It, in fact, only has value because we say it does.

Trên thực tế, nó chỉ có giá trị bởi vì chúng ta nói rằng nó có.

Bitcoins are the same way.

Bitcoin cũng giống như vậy.

Those little digital pieces of code are only worth money because people say they are and want to trade real goods / services for them.

Những đoạn mã kỹ thuật số nhỏ đó chỉ là tiền tệ đáng giá bởi vì mọi người nói rằng chúng đáng giá và muốn giao dịch hàng hóa / dịch vụ thực sự cho họ.

The more popular bitcoin gets, the more value is going to be placed on each individual bitcoin.

Bitcoin càng trở nên phổ biến, thì giá trị của mỗi bitcoin riêng lẻ càng nhiều hơn.

You can see all transactions.

Bạn có thể nhìn thấy tất cả các giao dịch.

The unique thing about Bitcoin is that it is completely transparent.

Điểm độc đáo về Bitcoin là nó hoàn toàn minh bạch.

Not with personal data , no, but instead with transactions and amounts.

Không phải với dữ liệu cá nhân, không, mà thay vào đó là các giao dịch và số tiền.

Everything is able to be seen on the blockchain and it's this complete openness that instills a lot of trust and security amongst the Bitcoin community .

Mọi thứ đều có thể được nhìn thấy trên cuốn sổ cái và chính sự cởi mở hoàn toàn này đã tạo nên rất nhiều sự tin tưởng và bảo mật trong cộng đồng Bitcoin.

You can mine bitcoins.

Bạn có thể đào bitcoin.

Mining bitcoins is a term that actually means you're using a computer program to solve mathematical problems to verify various transactions around the world.

Đào bitcoin là một thuật ngữ trên thực tế có nghĩa là bạn đang sử dụng một chương trình máy tính để giải quyết các vấn đề toán học nhằm xác minh các giao dịch khác nhau trên khắp thế giới.

Bitcoin miners then get paid a certain number of bitcoins for solving those problems.

Những người đào bitcoin sau đó được trả một số lượng bitcoin nhất định để giải quyết những vấn đề đó.

You cannot reverse a transaction or be forced to pay.

Bạn không thể đảo ngược một giao dịch hoặc bị buộc phải thanh toán.

One of the most integral features of bitcoins is that you can never be forced to pay, nor can you take back a transaction .

Một trong những tính năng không thể thiếu của bitcoin là bạn không bao giờ có thể bị buộc phải thanh toán, cũng như không thể lấy lại một giao dịch.

If you send a company some bitcoins for a product, you cannot revoke that transaction nor can they repeat bill you and force money to be taken out.

Nếu bạn gửi cho một công ty một số bitcoin cho một sản phẩm, bạn không thể thu hồi giao dịch đó cũng như họ không thể lập lại hóa đơn cho bạn và buộc phải rút tiền ra.

Tăng