30 Interesting Facts About Horses (Part 1)
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 214
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Horses are beautiful creatures to look at, and thousands of fanatics enjoy riding them or showing them every year.

Ngựa là những loài vật tuyệt đẹp để ngắm nhìn và hàng nghìn người cuồng tín thích cưỡi chúng hoặc biểu diễn chúng mỗi năm.

Here are some important (and some very interesting!) facts you might like to know about horses.

Dưới đây là một số sự thật quan trọng (và một số rất thú vị!) mà bạn có thể muốn biết về ngựa.

Horses are called different names depending on their gender .

Ngựa được gọi với nhiều tên khác nhau tùy thuộc vào giới tính của chúng.

A male horse is called a stallion and a female horse is a mare .

Một con ngựa đực được gọi là "stallion" và một con ngựa cái là "mare".

A male horse which has been castrated is known as a gelding .

Một con ngựa đực đã bị thiến được gọi là "gelding".

Baby horses even have different names !

Ngựa con thậm chí có nhiều tên khác nhau!

Young horses have different names - a young male is called a colt and the young females are fillies .

Ngựa non có nhiều tên gọi khác nhau - một con ngựa non đực được gọi là "colt" và những con non cái là "fillies".

New-born horses can walk shortly after birth.

Ngựa mới đẻ có thể đi được sau khi sinh không lâu.

Baby horses can walk and run after just a few hours of being born.

Ngựa con có thể đi bộ và chạy chỉ sau vài giờ được sinh ra.

There are fewer bones in a horse than in humans.

Ngựa có ít xương hơn người.

It's only one bone less, but in total, there are 205 bones in the skeleton of a horse.

Nó chỉ ít hơn một xương, nhưng tổng cộng, có tới 205 xương trong bộ xương của một con ngựa.

The oldest horse lived over twice as long than he was supposed to .

Con ngựa già nhất sống lâu hơn gấp đôi so với tuổi thọ của nó.

Horses which have been tamed usually live to be around 25 years old.

Ngựa đã được thuần hóa thường sống đến khoảng 25 tuổi.

However, the oldest domestic horse on record was Old Billy, who died at the age of 62.

Tuy nhiên, con ngựa nhà già nhất được ghi nhận là Old Billy, đã qua đời ở tuổi 62.

Horses can sleep standing up or lying down .

Ngựa có thể ngủ lúc đứng hoặc nằm.

Many people think that when a horse is lying down that means it's sick .

Nhiều người nghĩ rằng khi một con ngựa nằm xuống có nghĩa là nó đang bị bệnh.

However, these creatures can sleep either standing up or lying down .

Tuy nhiên, những sinh vật này có thể ngủ khi đứng hoặc nằm.

Horses have a lookout ….

Ngựa có một người canh gác….

A group of horses will not go to sleep at the same time - at least one of them will stay awake to watch out for the others.

Một bầy ngựa sẽ không đi ngủ cùng một lúc - ít nhất một con trong số chúng sẽ thức để trông chừng những con khác.

Horses don't smile to show happiness .

Ngựa không cười để thể hiện sự hạnh phúc.

Horses are often seen in photographs "laughing" or "smiling", but this movement is actually to help them smell better.

Ngựa thường được nhìn thấy trong các bức ảnh "cười to" hoặc "mỉm cười", nhưng động tác này thực chất là để giúp chúng cảm thấy tốt hơn.

Their diet is plant-based .

Chế độ ăn uống của chúng chủ yếu là thực vật.

Horses only eat plants, making them herbivores .

Ngựa chỉ ăn thực vật, điều này biến chúng thành động vật ăn cỏ.

The fastest horse ran over double the usual speed !

Con ngựa nhanh nhất đã chạy hơn gấp đôi tốc độ thông thường!

For a regular horse, their top speed is approximately 27 miles per hour, although the fastest horse ever recorded could reach 55 miles per hour!

Đối với một con ngựa bình thường, tốc độ tối đa của chúng là khoảng 27 dặm một giờ, mặc dù con ngựa nhanh nhất từng được ghi nhận có thể đạt 55 dặm một giờ!

There's no need to worry about horse population ….

Không cần phải lo lắng về số lượng ngựa….

There are an estimated 60 million horses in the world, combining wild and domesticated horses.

Ước tính có khoảng 60 triệu con ngựa trên thế giới, kết hợp giữa ngựa hoang dã và ngựa thuần hóa.

Horses have exceptional vision !

Ngựa có tầm nhìn đặc biệt!

The eyes of a horse are bigger than those of any other land mammal , and the fact they are located on the side of their heads means they can see almost 360 degrees.

Đôi mắt của ngựa lớn hơn mắt của bất kỳ loài động vật có vú trên cạn nào khác và thực tế là chúng nằm ở phía bên của đầu có nghĩa là chúng có thể nhìn gần như 360 độ.

Horses can't see in full-color .

Ngựa không thể nhìn thấy đầy đủ màu sắc.

Experts used to believe that horses were completely color-blind , although this has now been disproven.

Các chuyên gia từng tin rằng ngựa hoàn toàn mù màu, mặc dù điều này hiện đã bị bác bỏ.

They can, however, see certain colors a lot clearer than others.

Tuy nhiên, chúng có thể nhìn thấy một số màu rõ ràng hơn nhiều so với những màu khác.

Tăng