30 Scotland Facts That Will Lift Your Kilt! (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 225
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
When you say "Scotland," you might think of bagpipes , kilts , and tartans .

Khi bạn nói "Scotland", bạn có thể nghĩ đến những chiếc kèn túi, những chiếc váy kẻ sọc và những miếng vải đan xen giữa những đường kẻ sọc và ô vuông .

Or maybe your mind goes straight to the elusive yet infamous Loch Ness monster !

Hoặc có thể tâm trí của bạn hướng thẳng đến con quái vật hồ Ness (Loch Ness) khét tiếng khó nắm bắt!

Due to the amount of rain it gets (about half of the year - sometimes more!), Scotland also boasts magnificent landscapes and countless lakes along with its rich history .

Do lượng mưa nhiều (khoảng nửa năm - đôi khi nhiều hơn!), Scotland cũng tự hào với cảnh quan tráng lệ và vô số hồ cùng với lịch sử phong phú của nó.

Whatever you think you know about this impressive country, here are 30 facts about Scotland that might surprise you!

Dù bạn nghĩ rằng bạn biết gì về đất nước ấn tượng này, thì đây là 30 sự thật về Scotland có thể khiến bạn ngạc nhiên!

The world's shortest commercial flight is in Scotland, which connects two of their islands .

Chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới là ở Scotland, nối liền hai hòn đảo của họ.

The flight can be finished in 47 seconds, and it spans a distance of just 1.7 miles.

Các chuyến bay có thể được hoàn thành trong 47 giây, và nó kéo dài khoảng cách chỉ 1,7 dặm.

Scotland is the birthplace of golf - it has been played there since the 15th century and has evolved into what is now modern golf.

Scotland là nơi khai sinh ra môn đánh gôn - môn này đã được chơi ở đó từ thế kỷ 15 và đã phát triển thành môn đánh gôn hiện đại ngày nay.

Since 1494, Scotch Whiskey has been the national drink of Scotland.

Kể từ năm 1494, Scotch Whiskey đã trở thành thức uống quốc gia của Scotland.

It is among the finest and most sought after whiskeys in the world.

Đây là một trong những loại rượu whiskey ngon nhất và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới.

Scotch whiskey can only be labeled as such if it was made and matured in Scotland.

Scotch whiskey chỉ có thể được dán nhãn như vậy nếu nó được sản xuất và trưởng thành (đã được ngâm ủ kỹ càng và đạt được năm ủ nhất định) ở Scotland.

There are an estimated 3,000 castles in Scotland - which equals one castle for every 100 square miles.

Ước tính có khoảng 3.000 lâu đài ở Scotland - trong đó một tòa lâu đài tương đương với 100 dặm vuông.

Of Scotland's 800 islands , only about 100 of them are permanently inhabited.

Trong số 800 hòn đảo của Scotland, chỉ có khoảng 100 hòn đảo trong số đó có người sinh sống lâu dài.

The first football match was played in Scotland in 1872.

Trận đấu bóng đá đầu tiên được tổ chức tại Scotland vào năm 1872.

It was played at the West of Scotland Cricket Club.

Nó đã được chơi tại West of Scotland Cricket Club.

The highest mountain in the United Kingdom is in Scotland.

Ngọn núi cao nhất ở Vương Quốc Anh là ở Scotland.

Ben Nevis is 4,409 feet tall with an estimated 100,000 ascents on Ben Nevis every year.

Ngọn núi Ben Nevis cao 4.409 feet với ước tính khoảng 100.000 lượt leo núi Ben Nevis mỗi năm.

Scotland offers free water for all of its citizens .

Scotland cung cấp nước miễn phí cho tất cả công dân của mình.

The highest proportion of red-haired people in the world is in Scotland.

Tỷ lệ người tóc đỏ cao nhất trên thế giới là ở Scotland.

About 13% of the Scottish population has red hair , while 40% carry the recessive redhead gene .

Khoảng 13% dân số Scotland có tóc đỏ, trong khi 40% mang gen lặn tóc đỏ.

The unicorn is the official animal of Scotland, used because of its nobility and purity .

Kỳ lân là động vật chính thức của Scotland, được sử dụng vì sự cao quý và thuần khiết của nó.

There are three officially recognized languages in Scotland: English, Scots, and Scottish Gaelic.

Có ba ngôn ngữ được công nhận chính thức ở Scotland: tiếng Anh, tiếng Scots (phương ngữ tiếng Anh) và tiếng Gaelic Scotland.

Only 1% of the population uses Gaelic.

Chỉ 1% dân số sử dụng tiếng Gaelic.

Edinburgh, Scotland's capital , was the first city in the world to have its own fire brigade .

Edinburgh, thủ đô của Scotland, là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội cứu hỏa riêng.

There are over 600 square miles of freshwater lakes in Scotland.

Hiện có hơn 600 dặm vuông hồ nước ngọt ở Scotland.

Bonnybridge, a small town in Scotland, has become notorious for UFO sightings .

Bonnybridge, một thị trấn nhỏ ở Scotland, đã trở nên nổi tiếng với những vụ nhìn thấy UFO (vật thể bay không xác định).

There are more than 300 UFOs reported every year.

Có hơn 300 UFO được báo cáo hàng năm.

The first recorded sighting of the Loch Ness Monster was in 565 AD.

Lần đầu tiên nhìn thấy Quái Vật Hồ Ness được ghi nhận là vào năm 565 Sau Công Nguyên.

The world's first color photograph was taken of a Tartan Ribbon in Scotland.

Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp về dải ruy băng màu tartan ở Scotland.

The United Kingdom's most remote bar is The Old Forge Pub in Scotland.

Quán rượu hẻo lánh nhất của Vương Quốc Anh là The Old Forge Pub ở Scotland.

To get there, you can either take a 7-mile ferry or hike 1 mile over rough terrain.

Để đạt được điều đó, bạn có thể đi phà 7 dặm, hoặc đi bộ 1 dặm trên địa hình gồ ghề.

The 17th deepest lake in the world is Loch Morar in Scotland, which reaches a depth of 1,077 feet.

Hồ sâu thứ 17 trên thế giới là Hồ Morar ở Scotland, đạt độ sâu 1.077 feet.

The land area of Scotland is about the same as the Czech Republic, United Arab Emirates, and Panama.

Diện tích đất của Scotland tương đương với Cộng Hòa Séc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Panama.

Tăng