Ostrich
08 Apr, 2020
Total vocabularies: 123
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The ostrich is a large flightless bird that lives in Africa.

Đà điểu là một loài chim lớn không biết bay sống ở Châu Phi.

They are the largest living bird species , and have the biggest eggs of all living birds .

Chúng là loài chim sống lớn nhất và có trứng lớn nhất trong số các loài chim sống.

Ostriches do not fly , but can run faster than any other bird.

Đà điểu không bay, nhưng có thể chạy nhanh hơn bất kỳ loài chim nào khác.

They are ratites, a useful grouping of medium to large flightless birds .

Chúng là chim ăn thịt, một nhóm chim cừ về chạy nhưng không thể bay với các kích cỡ trung bình đến lớn.

Ostriches have the biggest eyes of all land animals .

Đà điểu có đôi mắt to nhất trong tất cả các loài động vật trên cạn.

Ostriches have long legs and a long neck , but they have a small head .

Đà điểu có chân dài và cổ dài, nhưng chúng có đầu nhỏ.

Male ostriches have black feathers and female ostriches have gray and brown feathers .

Đà điểu đực có lông màu đen và đà điểu cái có lông màu xám và nâu.

Both males and females have white feathers on their wings and tails .

Cả con đực và con cái đều có lông trắng ở cánh và đuôi.

They can run with a speed of about 65 kilometers per hour/40 miles per hour.

Chúng có thể chạy với tốc độ khoảng 65 km mỗi giờ hay 40 dặm một giờ.

Ostriches now only live in Africa.

Đà điểu hiện chỉ còn sống ở châu Phi.

They live in open grassland called savannas in the Sahel, and in parts of East Africa and south west Africa.

Chúng sống trong đồng cỏ trống gọi là vùng thảo nguyên ở Sahel, và ở một số khu vực của Đông Phi và Tây Nam Phi.

Some ostriches live in areas of the Sahara desert .

Một số loài đà điểu sống ở các khu vực của sa mạc Sahara.

There used to be ostriches in Middle East in the 20th century and, further back, also in Asia.

Từng có đà điểu ở Trung Đông vào thế kỷ 20 và xa hơn là ở châu Á.

Humans hunted and ate the ostriches.

Con người đã săn bắt và ăn thịt đà điểu.

They are now extinct in those areas .

Hiện chúng đã tuyệt chủng ở những khu vực đó.

Ostriches mainly eat plant matter , but they also eat insects .

Đà điểu chủ yếu ăn thứ có xuất xứ từ thực vật, nhưng chúng cũng ăn côn trùng.

The plant matter consists of seeds , shrubs , grass , fruits and flowers while the insects they eat include locusts .

Thức ăn có xuất xứ từ thực vật bao gồm hạt giống, cây bụi, cỏ, trái cây và hoa trong khi côn trùng chúng ăn bao gồm những con châu chấu.

Ostriches do not have teeth , and so cannot grind food as mammals do.

Đà điểu không có răng nên không thể nghiền thức ăn như các loài động vật có vú.

Instead, they swallow pebbles .

Thay vào đó, chúng nuốt những viên sỏi.

Tăng