What is a computer?
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 129
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A computer is a machine that accepts data as input , processes that data using programs, and outputs the processed data as information .

Máy tính là một máy chấp nhận dữ liệu làm đầu vào, xử lý dữ liệu đó bằng các chương trình và xuất dữ liệu đã xử lý dưới dạng thông tin.

Many computers can store and retrieve information using hard drives .

Nhiều máy tính có thể lưu trữ và truy xuất thông tin bằng ổ cứng.

Computers can be connected together to form networks , allowing connected computers to communicate with each other.

Các máy tính có thể được kết nối với nhau để tạo thành mạng, cho phép các máy tính được kết nối để truyền thông tin với nhau.

The two principal characteristics of a computer are: It responds to a specific instruction set in a well defined manner and it can execute a prerecorded list of instructions call a program .

Hai đặc điểm cơ bản của máy tính là: Nó đáp ứng một tập lệnh cụ thể theo một cách xác định rõ ràng và nó có thể thực hiện một danh sách các lệnh đã được ghi sẵn gọi là chương trình.

There are four main processing steps in a computer : inputting, storage , outputting and processing .

Có bốn bước xử lý chính trong máy tính: nhập, lưu trữ, xuất và xử lý.

Modern computers can do billions of calculations in a second.

Máy tính hiện đại có thể thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây.

Being able to calculate many times per second allows modern computers to multitask , which means they can do many different tasks at the same time.

Khả năng tính toán nhiều lần trong một giây cho phép máy tính hiện đại đa nhiệm, có nghĩa là chúng có thể làm nhiều tác vụ khác nhau cùng một lúc.

Computers do many different jobs where automation is useful.

Máy tính thực hiện nhiều công việc khác nhau ở nơi mà sự tự động hóa được xem là rất hữu ích.

Some examples are controlling traffic lights , vehicles , computers, security systems , washing machines and digital televisions .

Một số ví dụ là điều khiển đèn giao thông, xe cộ, máy tính, hệ thống an ninh, máy giặt và ti-vi kỹ thuật số.

Computers can be designed to do almost anything with information .

Máy tính có thể được thiết kế để làm hầu hết mọi thứ với thông tin.

Computers are used to control large and small machines which in the past were controlled by humans .

Máy tính được sử dụng để điều khiển các máy móc lớn và nhỏ mà ngày xưa do con người điều khiển.

Most people have used a personal computer in their home or at work.

Hầu hết mọi người đã sử dụng một máy tính cá nhân trong nhà hoặc tại nơi làm việc của họ.

They are used for things such as calculation , listening to music , reading the news, writing etc.

Chúng được sử dụng cho những việc như tính toán, nghe nhạc, đọc tin tức, viết lách, v.v.

Tăng