Football
15 Jul, 2020
Total vocabularies: 181
Minutes to read: 2
Topic: Sport
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Football is a word which could mean one of several sports .

Bóng đá là một từ có thể có nghĩa là một trong số các môn thể thao.

The best-known type of football is association football .

Loại bóng đá được biết đến nhiều nhất là môn bóng đá chơi bằng chân.

This is called " soccer " in North America, South Africa, and Australia to avoid confusion with other types of football that are commonly played there.

Môn này còn được gọi là "soccer" ở Bắc Mỹ, Nam Phi và Úc để tránh nhầm lẫn với các loại bóng khác thường được chơi ở đó.

The first football game played in 1869 when McGill University played Yale.

Trận bóng đá đầu tiên được chơi vào năm 1869 khi Đại học McGill thi đấu với Đại học Yale.

80% of the world's footballs are manufactured in Pakistan.

80% quả bóng đá trên thế giới được sản xuất tại Pakistan.

The name football comes from the two words 'foot' and 'ball'.

Cái tên bóng đá (football) xuất phát từ hai từ 'foot' (chân) và 'ball' (bóng).

It is named football because the players of the game walk and often run (on their feet ) while playing, as opposed to (for example) polo where the players ride horses .

Nó được đặt tên là bóng đá vì các cầu thủ của trò chơi đi bộ và thường chạy (bằng chân của họ) trong khi chơi, ví dụ trái ngược với môn mã cầu (còn gọi là polo) nơi các cầu thủ cưỡi ngựa.

Football is played using a ball, also called a 'football', that is usually shaped like a sphere or an ellipsoid .

Bóng đá được chơi bằng cách sử dụng một quả bóng, còn được gọi là 'bóng đá', thường có hình dạng như một quả cầu hoặc một hình elip.

Football balls are made from layers of synthetic leather while the bladders inside the ball are made from latex or butyl.

Quả bóng đá được làm từ nhiều lớp da tổng hợp trong khi lớp đệm bên trong quả bóng được làm từ chất liệu cao su latex hoặc butyl.

The ball is often kicked with the foot, but depending on the game, it can also be hit using other parts of the body (in association football ) and handling the ball is a part of some other sports known as 'football'.

Bóng thường được đá bằng chân, nhưng tùy thuộc vào trận đấu, nó cũng có thể được đánh bằng cách sử dụng các bộ phận khác của cơ thể (trong môn bóng đá chơi bằng chân) và xử lý bóng là một phần của một số môn thể thao khác được gọi là 'bóng đá'.

The total length of the football field is 100 yards.

Tổng chiều dài của sân bóng là 100 thước Anh.

The maximum number of players on a football team is 11.

Số cầu thủ tối đa của một đội bóng đá là 11 người.

During every game, football players run an average of 9.65 km.

Trong mỗi trận đấu, các cầu thủ bóng đá chạy trung bình 9,65 km.

Some elements of football have been seen in many countries , dating back to the second and third century AD in China.

Một số yếu tố của bóng đá đã được nhìn thấy ở nhiều quốc gia, có từ thế kỷ thứ hai và thứ ba sau Công nguyên ở Trung Quốc.

The modern games of both rugby football and association football comes from 19th-century England.

Các trò chơi hiện đại của cả bóng bầu dục và bóng đá chơi bằng chân đều xuất phát từ nước Anh thế kỷ 19.

Kicking a ball goes back to the Middle Ages .

Đá bóng có từ thời Trung cổ.

Association football spread to many other parts of Europe, and was brought to the rest of the world with colonization .

Bóng đá chơi bằng chân lan rộng đến nhiều khu vực khác của châu Âu, và được đưa đến phần còn lại của thế giới bằng quá trình thuộc địa hóa.

An international football game is 90 minutes long and those 90 minutes are distributed in two 45 minute halves.

Một trận đấu bóng đá quốc tế có thời lượng 90 phút và 90 phút đó được chia thành hai hiệp 45 phút.

The North Korean Rungrado May Day Stadium is the largest football stadium in the world.

Sân vận động Rungrado May Day của CHDCND Triều Tiên là sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới.

Greenland cannot join the FIFA because not enough grass grows for a football field .

Greenland không thể tham gia FIFA vì không đủ cỏ mọc cho một sân bóng đá.

In 1937, the first live coverage of a football match was shown on television .

Năm 1937, chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của một trận đấu bóng đá được chiếu trên truyền hình.

Today, it is the most popular sport in the world and many people watch it on television , especially the FIFA World Cup that happens every four years.

Ngày nay, nó là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới và nhiều người xem nó trên truyền hình, đặc biệt là FIFA World Cup diễn ra bốn năm một lần.

Tăng