Mercury
25 Jul, 2020
Total vocabularies: 131
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Mercury is the smallest and innermost planet in the Solar System .

Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất và ở tận trong cùng trong Hệ Mặt Trời.

Its orbital period around the Sun of 87.97 days is the shortest of all the planets in the Solar System .

Chu kỳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời là 87,97 ngày là thời gian ngắn nhất trong số tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Because Mercury was the fastest planet as it moved around the Sun , it is named after the Roman deity Mercury , the messenger of the gods .

Vì sao Thủy là hành tinh nhanh nhất khi nó di chuyển quanh Mặt Trời, nên nó được đặt tên theo vị thần La Mã Mercury, sứ giả của các vị thần.

It cannot be easily seen as it is usually too close to the Sun .

Không thể dễ dàng nhìn thấy nó vì nó thường ở quá gần Mặt Trời.

Because Mercury is normally lost in the glare of the Sun (except during a solar eclipse ), Mercury can only be seen in the morning or evening twilight .

Bởi vì sao Thủy thường bị mất trong ánh sáng chói của Mặt Trời (trừ khi xảy ra nhật thực), nên chỉ có thể nhìn thấy sao Thủy vào buổi sáng hoặc chạng vạng tối.

Compared to what is known about the other planets in the Solar System , little is known about Mercury .

So với những gì đã biết về các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, rất ít thông tin về Sao Thủy.

Telescopes on the Earth show only a small, bright crescent .

Các kính thiên văn trên Trái Đất chỉ hiển thị một hình lưỡi liềm nhỏ và sáng.

Two spacecraft have visited Mercury : Mariner 10 flew by in 1974 and 1975;

Hai tàu vũ trụ đã đến thăm Sao Thủy: Mariner 10 bay qua vào năm 1974 và 1975;

And MESSENGER , launched in 2004, orbited Mercury over 4,000 times in four years before exhausting its fuel and crashing into the planet's surface on April 30, 2015.

Và MESSENGER, được phóng vào năm 2004, quay quanh sao Thủy hơn 4.000 lần trong 4 năm trước khi cạn kiệt nhiên liệu và đâm vào bề mặt hành tinh vào ngày 30 tháng 4 năm 2015.

The BepiColombo spacecraft is planned to arrive at Mercury in 2025.

Tàu vũ trụ BepiColombo được lên kế hoạch đến sao Thủy vào năm 2025.

Mercury is the most cratered planet in the Solar System .

Sao Thủy là hành tinh bị bao phủ bởi những cái hố nhiều nhất trong Hệ Mặt trời.

Unlike many other planets which " self-heal " through natural geological processes , the surface of Mercury is covered in craters.

Không giống như nhiều hành tinh khác "tự chữa lành" thông qua các quá trình địa chất tự nhiên, bề mặt của Sao Thủy được bao phủ trong các miệng núi lửa.

These are caused by numerous encounters with asteroids and comets .

Những điều này được gây ra bởi nhiều cuộc chạm trán với các tiểu hành tinh và sao chổi.

Most Mercurian craters are named after famous writers and artists .

Hầu hết các miệng núi lửa của sao Thủy được đặt theo tên của các nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng.

Any crater larger than 250 kilometres in diameter is referred to as a Basin .

Bất kỳ miệng núi lửa nào có đường kính lớn hơn 250 km được gọi là Lưu vực.

The Caloris Basin is the largest impact crater on Mercury covering approximately 1,550 km in diameter and was discovered in 1974 by the Mariner 10 probe .

Lưu vực Caloris là hố va chạm lớn nhất trên sao Thủy có đường kính khoảng 1.550 km và được phát hiện vào năm 1974 bởi tàu thăm dò Mariner 10.

Tăng