10 Exciting Facts About eBay (Part 1)
08 Aug, 2020
Total vocabularies: 217
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
EBay has been around for years and has become an everyday tool to use to shop and auction your unwanted things online .

EBay đã xuất hiện trong nhiều năm và đã trở thành một công cụ hàng ngày được sử dụng để mua sắm và đấu giá những thứ bạn không mong muốn trực tuyến.

But do you know how long eBay has been around for?

Nhưng bạn có biết eBay đã tồn tại được bao lâu không?

How has it become one of the biggest ways to sell items online ?

Làm thế nào nó đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để bán các mặt hàng trực tuyến?

Here are 10 exciting facts about eBay that will leave you wanting to discover some of the mysteries people list online .

Dưới đây là 10 sự thật thú vị về eBay sẽ khiến bạn muốn khám phá một số bí ẩn mà mọi người liệt kê trên mạng.

EBay was launched in 1995.

EBay được khai trương vào năm 1995.

EBay was created by an Iranian-American computer programmer called Pierre Omidyar, in 1995.

EBay được tạo ra bởi một lập trình viên máy tính người Mỹ gốc Iran tên là Pierre Omidyar, vào năm 1995.

At the age of 28, he was working on designing code for an online auction website originally called Auction Web.

Ở tuổi 28, anh đang thiết kế mã cho một trang web đấu giá trực tuyến với tên gọi ban đầu là Auction Web.

Auction Web was a side project , for fun alongside his everyday job .

Auction Web là một dự án cá nhân, để giải trí cùng với công việc hàng ngày của anh ấy.

It wasn't until the website was getting too much traffic that he decided to launch as a business and re-branding it as eBay.

Cho đến khi trang web nhận được quá nhiều giao dịch, anh ấy quyết định thành lập như một doanh nghiệp và xây dựng lại thương hiệu đó thành eBay.

The first item to be sold on eBay was a broken laser pointer .

Mặt hàng đầu tiên được bán trên eBay là một con trỏ văn bản bằng tia laser bị hỏng.

The broken laser pointer was an item laying around Omidyar's house, that he thought he would use to test out the site.

Con trỏ văn bản bằng tia laser bị hỏng là một vật dụng được đặt xung quanh nhà Omidyar, mà anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ sử dụng để kiểm tra trang web.

In the first week, he listed it as $1 and to no surprise, it didn't sell.

Trong tuần đầu tiên, anh ấy đã niêm yết nó là $ 1 và không có gì ngạc nhiên khi nó không bán được.

So he listed it again for the same price for a second week.

Vì vậy, anh ấy đã niêm yết lại nó với cùng một mức giá trong tuần thứ hai.

This time a bidding war took off and it sold for $14.83.

Lần này, một cuộc chiến đấu thầu đã diễn ra và nó được bán với giá 14,83 đô la.

He contacted the seller to check that they realized what they had bid on, and it turned out they were a collector of broken laser pens !

Anh ta liên hệ với người bán để kiểm tra xem họ có nhận ra những gì họ đã đấu giá không, và hóa ra họ là một nhà sưu tập bút laser hỏng!

The British use eBay the most.

Người Anh sử dụng eBay nhiều nhất.

That's right, the Brits use eBay the most across the world.

Đúng vậy, người Anh sử dụng eBay nhiều nhất trên thế giới.

Around 19 million British people use eBay in a month, to sell old and new items .

Khoảng 19 triệu người Anh sử dụng eBay trong một tháng, để bán các mặt hàng cũ và mới.

The UK also buys more items a month per capita than any other collective of countries in the world.

Vương quốc Anh cũng mua nhiều mặt hàng mỗi tháng hơn bình quân đầu người so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

This is probably because the British love a bit of a bidding war , what's better than being able to auction from your own home!

Điều này có lẽ là bởi vì người Anh thích một cuộc chiến đấu thầu một chút, còn gì tốt hơn là có thể đấu giá từ chính ngôi nhà của bạn!

The first item sold in the UK was a CD.

Mặt hàng đầu tiên được bán ở Anh là đĩa CD.

The CD was by a German rock band called The Scorpions.

Đĩa CD là của một ban nhạc rock người Đức tên là The Scorpions.

It was a copy of their single released in 1996 called "You & I".

Đó là bản sao của đĩa đơn phát hành năm 1996 có tên "You & I".

EBay wasn't launched in the UK until 1999 which was 4 years after it was set up in the US.

EBay đã không được ra mắt ở Anh cho đến năm 1999, tức là 4 năm sau khi nó được thành lập ở Mỹ.

In 2008 the first person reached a feedback score of 1 million.

Năm 2008, đã người đầu tiên đạt được 1 triệu điểm phản hồi.

There have been multiple, but the first person to reach a feedback score of 1 million was Jack Sheng.

Đã có nhiều người đạt được số điểm phản hồi, nhưng người đầu tiên đạt được 1 triệu điểm phản hồi là Jack Sheng.

After 8 years of selling, on November 13th 2008, Sheng became the first person to reach this amount of reviews .

Sau 8 năm bán hàng, vào ngày 13 tháng 11 năm 2008, Sheng đã trở thành người đầu tiên đạt được lượng đánh giá này.

To recognize his success , eBay even made a special shooting star icon to put alongside his name on eBay.

Để ghi nhận thành công của anh ấy, eBay thậm chí còn làm một biểu tượng ngôi sao băng đặc biệt để đặt cùng với tên anh ấy trên eBay.

Even better, eBay also named one of their conference rooms after him.

Tuyệt vời hơn nữa, eBay còn đặt tên một trong những phòng họp của họ theo tên anh ấy.

He then managed to double the amount of his reviews to 2 million within another 18 months.

Sau đó, anh ấy đã tăng gấp đôi số lượng bài đánh giá của mình lên 2 triệu trong vòng 18 tháng nữa.

Even NASA has used eBay!

Ngay cả NASA cũng đã sử dụng eBay!

That's correct!

Đúng rồi!

Tăng