Mars
26 Jul, 2020
Total vocabularies: 153
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the Solar System after Mercury .

Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời và là hành tinh nhỏ thứ hai trong Hệ Mặt Trời sau sao Thủy.

In English, Mars carries a name of the Roman god of war .

Trong tiếng Anh, "Mars" mang tên vị thần chiến tranh của người La Mã.

Mars is often referred to as the "Red Planet" because the reddish iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance that is distinctive among the astronomical bodies visible to the naked eye .

Sao Hỏa thường được gọi là "Hành tinh Đỏ" vì oxit sắt màu đỏ phổ biến trên bề mặt của nó khiến nó có vẻ ngoài hơi đỏ đặc biệt trong số các thiên thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mars can easily be seen from Earth , as can its reddish coloring.

Sao Hỏa có thể dễ dàng được nhìn thấy từ Trái Đất, cũng như màu hơi đỏ của nó.

Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere , having surface features like those of the impact craters of the Moon , and valleys , deserts , and polar ice caps of Earth .

Sao Hỏa là một hành tinh đất đá có bầu khí quyển mỏng, có các đặc điểm bề mặt giống như các hố va chạm của Mặt Trăng, và các thung lũng, sa mạc và chỏm băng ở cực của Trái Đất.

It has two moons, Phobos and Deimos, which are small and irregularly shaped.

Nó có hai mặt trăng, Phobos và Deimos, có hình dạng nhỏ và bất thường.

It is nearly 7,000 kilometers (km) wide, just over half the width of the Earth .

Nó rộng gần 7.000 km, chỉ bằng hơn một nửa chiều rộng của Trái Đất.

Its volume is about 15% of the Earth .

Thể tích của nó bằng khoảng 15% Trái Đất.

Since a lot of the Earth is covered by water , the total surface area of the Mars is nearly as large as all of the land on the Earth .

Vì phần lớn Trái Đất được bao phủ bởi nước, nên tổng diện tích bề mặt của sao Hỏa gần bằng tất cả các vùng đất trên Trái Đất.

It is possible that its size may eventually permit human colonies .

Có khả năng rằng kích thước của nó cuối cùng có thể cho phép thuộc địa của con người.

Mars is home to the tallest mountain in the solar system .

Sao Hỏa là nơi có ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời.

Olympus Mons, a shield volcano , is 21km high and 600km in diameter .

Ngọn núi lửa hình chiên Olympus Mons cao 21km và đường kính 600km.

Despite having formed over billions of years, evidence from volcanic lava flows is so recent many scientists believe it could still be active.

Mặc dù đã hình thành qua hàng tỷ năm, nhưng bằng chứng từ dòng dung nham núi lửa gần đây khiến nhiều nhà khoa học tin rằng nó vẫn có thể hoạt động.

Mars has the largest dust storms in the solar system .

Sao Hỏa có những cơn bão bụi lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.

They can last for months and cover the entire planet.

Chúng có thể tồn tại trong nhiều tháng và bao phủ toàn bộ hành tinh.

The seasons are extreme because its elliptical (oval-shaped) orbital path around the Sun is more elongated than most other planets in the solar system .

Các mùa trong năm khắc nghiệt vì quỹ đạo hình elip (hình bầu dục) của nó quanh Mặt Trời dài hơn hầu hết các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Tăng