Facts About Cats That You Should Read Right Meow (Part 1)
04 Aug, 2020
Total vocabularies: 214
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
If you love cats , you're in for a treat today as here we have some cat facts you won't want to miss!

Nếu bạn yêu mèo, bạn sẽ được thưởng thức ngay hôm nay vì ở đây chúng tôi có một vài sự thật về mèo mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ!

They're cute , they're furry and they're one of the most popular house pets in the Western world .

Chúng rất dễ thương, chúng có lông và chúng là một trong những vật nuôi trong nhà phổ biến nhất ở thế giới phương Tây.

Have you ever wanted to overload yourself with an enormous amount of awesome facts about cats and kittens ?

Bạn đã bao giờ bạn muốn bản thân mình quá tải với vô số sự thật thú vị về mèo và mèo con chưa?

If the answer is yes, you're in luck, because from this point onward cat facts is all we're going to be talking about!

Nếu câu trả lời là có, bạn đang gặp may, bởi vì từ thời điểm này trở đi, sự thật về mèo là tất cả những gì chúng ta sẽ nói đến!

So without further ado here are some cute facts about cats and kittens !

Vì vậy, không cần quảng cáo thêm đây là một vài sự thật dễ thương về mèo và mèo con!

The jury is out - Americans love cats more than dogs !

Có một vấn đề mà mọi người vẫn chưa biết chính xác được - Người Mỹ yêu mèo hơn chó!

No American household is complete without a furry little friend .

Không có hộ gia đình Mỹ nào hoàn chỉnh nếu không có một người bạn nhỏ lông lá.

While there are more US households with pet dogs , there are way more pet cats than dogs in total!

Mặc dù có nhiều hộ gia đình ở Mỹ nuôi chó cảnh, nhưng tổng số mèo cưng nhiều hơn chó!

A 2019 survey of US households found there to be around 94.2 million pet cats , while there were only 89.7 million pet dogs .

Một cuộc khảo sát năm 2019 đối với các hộ gia đình ở Mỹ cho thấy có khoảng 94,2 triệu con mèo cưng, trong khi chỉ có 89,7 triệu con chó cưng.

That's almost 5 million more cats than dogs !

Đó là gần 5 triệu con mèo hơn con chó!

A male cat is called a Tom.

Một con mèo đực được gọi là "Tom".

A female cat can be a Molly or a Queen.

Một con mèo cái có thể là "Molly" hoặc "Queen".

And no, we're not just talking about the names that we give our feline companions .

Và không, chúng ta không chỉ nói về những cái tên mà chúng ta đặt cho những người bạn đồng hành mèo của mình.

What we're talking about is the technical term to refer to cats by their gender .

Những gì chúng ta đang nói đến là thuật ngữ chuyên môn để chỉ những con mèo theo giới tính của chúng.

A male cat is specifically called a Tom, but a female cat is more complex.

Mèo đực được gọi cụ thể là "Tom", nhưng mèo cái thì phức tạp hơn.

Normally, a female cat would be referred to as a Molly, but if it's pregnant with kittens then it's a Queen!

Thông thường, một con mèo cái sẽ được gọi là "Molly", nhưng nếu nó mang thai mèo con thì đó là "Queen"!

The saying, "A cat always lands on its feet" isn't just an old myth .

Câu nói, "Một con mèo luôn luôn tiếp đất bằng đôi chân của nó" không chỉ là một huyền thoại cũ.

It's actually accurate, in most cases at least!

Nó thực sự chính xác, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp!

Cats have a natural ability to land on their feet called the " righting reflex ".

Mèo có một khả năng tự nhiên để tiếp đất bằng chân được gọi là "phản xạ vặn mình".

This reflex allows cats to quickly assess which way is down and rotate their bodies while in mid-air .

Phản xạ này cho phép mèo nhanh chóng ước định đường đi xuống và xoay cơ thể khi ở giữa không trung.

The higher the fall, the more likely a cat is to survive it.

Độ ngã càng cao, khả năng sống sót của mèo càng cao.

It turns out that if a cat falls from a lower height , say less than 7 stories high, then it's actually more likely to be injured !

Nó chỉ ra rằng nếu một con mèo rơi từ độ cao thấp hơn, nói chi là cao dưới 7 tầng, thì nó thực sự có nhiều khả năng bị thương hơn!

If a cat falls from a greater height , it has more time to correct its position mid-flight and prepare itself more for the landing.

Nếu rơi từ độ cao lớn hơn, mèo sẽ có nhiều thời gian hơn để sửa vị trí giữa chuyến bay và chuẩn bị nhiều hơn cho việc tiếp đất.

There are even reports of cats falling from as high as 32 stories high and coming away with just a chipped tooth and a punctured lung .

Thậm chí có báo cáo về những con mèo rơi từ cao tới 32 tầng và ra đi chỉ với một chiếc răng sứt mẻ và một chiếc phổi bị thủng.

There are many ways to refer to a group of cats .

Có nhiều cách để chỉ một nhóm mèo.

It really depends on the cats , too.

Nó cũng thực sự phụ thuộc vào những con mèo.

The collective noun for wild cats , for example, is "a destruction of cats ".

Ví dụ, danh từ chung cho loài mèo hoang dã là "destruction of cats".

Regular house cats are generally called a " clowder of cats ".

Mèo nhà thông thường thường được gọi là "clowder of cats".

However they can also be called a " glaring of cats " if the cats you're referring to don't know each other and are glaring at each other.

Tuy nhiên, chúng cũng có thể được gọi là "glaring of cats" nếu những con mèo mà bạn đang đề cập đến không biết nhau và đang nhìn chằm chằm vào nhau.

There are also quite a few ways to refer to a group of kittens .

Cũng có khá nhiều cách để chỉ một nhóm mèo con.

The most commonly used collective noun for kittens is a "litter of kittens ".

Danh từ chung được sử dụng phổ biến nhất cho mèo con là "litter of kittens".

They can also be called an "intrigue of kittens " due to their curious nature .

Chúng cũng có thể được gọi là một "intrigue of kittens" do bản tính tò mò của chúng.

Tăng