15 Otter Facts That Are Otterly Amazing (Part 1)
04 Aug, 2020
Total vocabularies: 236
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Otters are the dogs of the water world, so it's no small wonder that we humans have such affection for them.

Rái cá là loài chó của thế giới nước, vì vậy không có gì lạ khi con người chúng ta lại dành tình cảm cho chúng như vậy.

They're cute, they're fuzzy, and easily photogenic !

Chúng dễ thương, mờ ảo và dễ ăn ảnh!

These adorable little guys have long, streamlined bodies that are just made for being in the water.

Những anh chàng nhỏ nhắn đáng yêu này có thân hình dài và thuôn chỉ được tạo ra để ở dưới nước.

They're actually part of the weasel family, but they're the only ones that swim!

Chúng thực sự là một phần của họ chồn, nhưng chúng là những con duy nhất biết bơi!

So what is it about otters than make them so otterly amazing?

Vì vậy, còn điều gì về những con rái cá nữa mà khiến cho chúng tuyệt vời theo kiểu một con rái cá như vậy?

Let's take a closer look here with these 15 otter facts!

Hãy cùng xem xét kỹ hơn 15 sự thật về rái cá ở đây nhé!

Otters have the densest fur of the animal kingdom .

Rái cá có bộ lông dày đặc nhất trong vương quốc động vật.

Otters spend a large amount of time in the water, yet they still have fur.

Rái cá dành nhiều thời gian trong nước, nhưng chúng vẫn có lông.

To ensure that they stay dry they must spend a significant portion of the day grooming themselves, coating their fur in saliva .

Để đảm bảo chúng luôn khô ráo, chúng phải dành phần lớn thời gian trong ngày để chải chuốt, phủ nước bọt lên bộ lông của chúng.

This process actually makes the outer layer waterproof .

Quá trình này thực sự làm cho lớp ngoài không thấm nước.

This is possible because their fur is so dense, with around a million hairs per square inch.

Điều này có thể xảy ra bởi vì bộ lông của chúng rất dày, với khoảng một triệu sợi lông trên một inch vuông.

Otters can be found all over the world.

Rái cá có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới.

Otters can be found in unpolluted waters all over the world in marshland , freshwater rivers , lakes , oceans and coastlines .

Rái cá có thể được tìm thấy ở các vùng nước không bị ô nhiễm trên khắp thế giới ở đầm lầy, sông nước ngọt, hồ, đại dương và đường bờ biển.

There are 13 known species of otters , which range in size from 2.9 feet (90 cm) all the way to 5.9 feet (1.8 m) long!

Có 13 loài rái cá được biết đến, có kích thước từ 2,9 feet (90 cm) đến dài 5,9 feet (1,8m)!

Otters are expert hunters .

Rái cá là những thợ săn lão luyện.

Otters are known to be pretty incredible hunters , living off a diet of mostly seafood .

Rái cá được biết đến là những kẻ săn mồi khá đáng kinh ngạc, sống bằng chế độ ăn chủ yếu là hải sản.

While river otters mostly live off fish , crayfish and crabs , sea otters have a more interesting method of sustaining themselves.

Trong khi rái cá sông chủ yếu sống nhờ cá, tôm càng và cua, thì rái cá biển có một phương pháp thú vị hơn để duy trì bản thân.

Sea otters are known for their remarkable ability to use rocks to smash open shellfish to fill their stomachs .

Rái cá biển được biết đến với khả năng sử dụng đá để đập vỡ những con sò đang mở để lấp đầy dạ dày của chúng.

The majority of otters spend most of their time on land.

Đa số rái cá dành phần lớn thời gian trên cạn.

Most species of otters actually spend their time on the banks of rivers and other bodies of water when they're not hunting.

Hầu hết các loài rái cá thực sự dành thời gian của chúng trên các bờ sông và các vùng nước khác khi chúng không đi săn.

Sea otters though, are the complete opposite.

Rái cá biển thì hoàn toàn ngược lại.

They may sometimes come to shore, but they spend the majority of time in the water, hanging around kelp forests .

Đôi khi chúng có thể lên bờ, nhưng chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước, quanh quẩn trong các khu rừng tảo bẹ.

Not all otters eat seafood .

Không phải tất cả rái cá đều ăn hải sản.

In a bizarre turn away from their normal diet , there are some otters in the Shetland Islands in Scotland which have been known to hunt rabbits instead of fish .

Một cách kỳ lạ khác với chế độ ăn uống bình thường của chúng, có một số loài rái cá ở quần đảo Shetland ở Scotland được biết là săn thỏ thay vì săn cá.

Let's hope they don't develop a taste for people!

Hãy hy vọng chúng không bắt đầu thích con người!

Otter poop has the strangest smell.

Phân rái cá có mùi lạ nhất.

Otter poop has such a unique smell that it has even ended up with its own name - spraint.

Phân rái cá có mùi độc đáo đến nỗi nó thậm chí còn được đặt với tên riêng của nó - "spraint".

Some say it's the least offensive smelling poo of the animal kingdom , while others say it's the absolute worst.

Một số người nói rằng đó là loại phân có mùi khó chịu nhất trong vương quốc động vật, trong khi những người khác nói rằng nó là thứ tệ nhất hoàn toàn.

Scientists say that its smell is like that of violets.

Các nhà khoa học nói rằng mùi của nó giống mùi của hoa violet.

Otters are very social animals .

Rái cá là loài động vật sống thành đàn.

Otters are usually found in small family groups with the mother and her young offspring .

Rái cá thường được tìm thấy trong các nhóm gia đình nhỏ với rái cá mẹ và con non của nó.

During mating season , or when there's an abundance of food you will find much larger groups of otters .

Trong mùa giao phối, hoặc khi có nhiều thức ăn, bạn sẽ tìm thấy những nhóm rái cá lớn hơn nhiều.

Tăng