Smartphone
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 190
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A smartphone is a mobile phone that can do more than other phones.

Điện thoại thông minh là một chiếc điện thoại di động có thể làm được nhiều việc hơn những chiếc điện thoại khác.

They work as a computer but are mobile devices small enough to fit in a user's hand.

Chúng hoạt động như một máy tính nhưng là những thiết bị di động đủ nhỏ để nằm gọn trong tay người dùng.

Another way to think of them is that they are PDAs that can make voice calls like any other mobile phone .

Một cách khác để nghĩ về chúng đó là chúng là những thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDAs) có thể thực hiện cuộc gọi thoại giống như bất kỳ điện thoại di động nào khác.

Older phones also used computer technology , but lacked many of the parts of a computer that were too big to fit into a phone.

Những chiếc điện thoại đời cũ hơn cũng đã sử dụng công nghệ máy tính, nhưng lại thiếu đi nhiều bộ phận của máy tính với kích thước quá lớn đến nỗi không thể lắp ráp vào một chiếc điện thoại.

Modern phone makers have been able to use smaller parts .

Các nhà sản xuất điện thoại hiện đại đã có thể sử dụng các bộ phận nhỏ hơn.

IBM sold a smartphone with a touchscreen display input that could send emails and run third-party apps in 1994.

Năm 1994, IBM đã bán một chiếc điện thoại thông minh có đầu vào màn hình cảm ứng có thể gửi email và chạy các ứng dụng của bên thứ ba.

Most smartphones are also GPS receivers and digital cameras .

Hầu hết các điện thoại thông minh cũng là máy thu GPS và máy ảnh kỹ thuật số.

Because smartphones are small computers, they run an operating system that is often common between devices to ensure compatibility .

Bởi vì điện thoại thông minh là máy tính nhỏ, chúng chạy một hệ điều hành thường chung giữa các thiết bị để đảm bảo tính tương thích.

The majority of smartphones run on Apple ios or Google android but others use Windows Phone or Blackberry os .

Phần lớn điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành iOS của Apple hoặc hệ điều hành Android của Google nhưng một số khác sử dụng hệ điều hành Windows Phone của Microsoft và Nokia hoặc hệ điều hành Blackberry.

Most can do multitasking , running more than one program which helps the user do things quicker and easier.

Hầu hết điện thoại thông minh có thể thực hiện đa nhiệm, chạy nhiều hơn một chương trình giúp người dùng thực hiện công việc nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Users can get more programs, called mobile apps, from the manufacturer 's app store , such as the Apple App Store and Google Play which can help them complete special tasks .

Người dùng có thể nhận được nhiều chương trình hơn, được gọi là ứng dụng dành cho thiết bị di động, từ cửa hàng ứng dụng của nhà sản xuất, chẳng hạn như Apple App Store và Google Play có thể giúp họ hoàn thành các tác vụ đặc biệt.

Data communication has become faster.

Giao tiếp dữ liệu đã trở nên nhanh hơn.

Smart phones can send and receive data much faster than older phones.

Điện thoại thông minh có thể gửi và nhận dữ liệu nhanh hơn nhiều so với điện thoại cũ.

The industry uses different standards to label the data transmission rates .

Ngành công nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau để ghi nhãn tốc độ truyền dữ liệu.

2g was introduced in 1991.

2G được giới thiệu vào năm 1991.

2g means 2nd Generation .

2G có nghĩa là Thế hệ thứ 2.

2g phones transmit data at about the same speed as a 56kbit/s (Kilobits per second) dial-up modem would get.

Điện thoại 2G truyền dữ liệu với tốc độ tương tự như một modem quay số 56kbit / s (Kilobit / giây) sẽ nhận được.

3g was introduced in the early 2000s.

3G được giới thiệu vào đầu những năm 2000.

Depending on where they are, 3g phones vary in speed between about 200kbit/s to 14mbit/s (Megabits per second).

Tùy thuộc vào vị trí của chúng, điện thoại 3G có tốc độ khác nhau trong khoảng từ 200kbit / s đến 14mbit / s (Megabit / giây).

This is comparable to a Dsl ( Digital Subcriber Line ) or low end cable modem speed .

Tốc độ này có thể so sánh với tốc độ của modem cáp DSL (Digital Subcriber Line) hoặc cấp thấp.

Most smart phones use 3g technology to make them fast enough to practically use internet and other data features .

Hầu hết các điện thoại thông minh sử dụng công nghệ 3G để làm cho chúng đủ nhanh để sử dụng internet thực tế và các tính năng dữ liệu khác.

Faster 4g networks operate in many places, with speeds estimated as fast as 100mbit/s to 1gbit/s (Gigabit per second).

Mạng 4G hoạt động nhanh hơn ở nhiều nơi, với tốc độ ước tính nhanh từ 100mbit / s đến 1gbit / s (Gigabit mỗi giây).

This would be as fast as some computer networks that use ethernet.

Điều này sẽ nhanh như một số mạng máy tính sử dụng cáp ethernet.

Many smart phones introduced after 2010 use 4g technology including the later, even faster version of 4g known as Lte 5g is planned.

Nhiều điện thoại thông minh được giới thiệu sau năm 2010 sử dụng công nghệ 4G bao gồm cả phiên bản 4G sau đó, thậm chí phiên bản nhanh hơn công nghệ 4G được gọi là Lte 5G đã được lên kế hoạch.

Tăng