30 Interesting Facts About Eagles For Kids
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 293
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Spotting an eagle is a rare moment for many people, but when the chance arises, how much do you actually know about these beautiful birds ?

Nhìn thấy đại bàng là một khoảnh khắc hiếm có đối với nhiều người, nhưng khi có cơ hội, bạn thực sự biết bao nhiêu về loài chim xinh đẹp này?

Here we're going to look at the top 30 interesting facts about eagles.

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 30 sự thật thú vị hàng đầu về đại bàng.

There are over 60 different species of eagle , most of them from Africa, Asia and Europe.

Có hơn 60 loài đại bàng khác nhau, hầu hết chúng đến từ châu Phi, châu Á và châu Âu.

Despite the bald eagle being an emblem of the United States, just two species can be found on the continent .

Mặc dù đại bàng hói là biểu tượng của Hoa Kỳ, nhưng chỉ có hai loài có thể được tìm thấy trên lục địa.

The eagle is known to be one of the strongest birds able to carry the heaviest loads , with one being recorded carrying 15 lbs (6.8 kg).

Đại bàng được biết đến là một trong những loài chim khỏe nhất có thể mang tải trọng nặng nhất, với một con được ghi nhận là mang được vật nặng 6,8 kg.

Eagles vary in length , weight and other dimensions due to their environments in many cases.

Đại bàng khác nhau về chiều dài, trọng lượng và các kích thước khác do môi trường của chúng trong nhiều trường hợp.

Eagles living in forested areas will likely have shorter wing spans , while those living in open areas will have longer wing spans .

Những con đại bàng sống trong rừng sẽ có sải cánh ngắn hơn, trong khi những con sống ở những vùng đất trống sẽ có sải cánh dài hơn.

A typical adult male eagle weights just nine pounds (4.1 kg), despite its strength and large size .

Một con đại bàng đực trưởng thành điển hình chỉ nặng 4,1 kg, mặc dù sức mạnh và kích thước lớn của nó.

With a height of 3.5 feet (1.1 meters) and a wing span of 7.5 feet (2.3 meters), the average male bald eagle is one of the largest birds around.

Với chiều cao 3,5 feet (1,1 mét) và sải cánh 7,5 feet (2,3 mét), đại bàng hói đực trung bình là một trong những loài chim lớn nhất xung quanh.

The bald eagle takes its name from the fact it has a white head while the rest of its body is brown.

Đại bàng hói lấy tên từ thực tế là nó có đầu màu trắng trong khi phần còn lại của cơ thể có màu nâu.

The eagle featured on US currency was modeled on a real bald eagle named Peter who used to live on top of the US Mint.

Con đại bàng có trên đồng tiền của Hoa Kỳ được mô phỏng theo một con đại bàng hói có thật tên là Peter, từng sống trên đỉnh của US Mint.

After his death in 1836, Peter was stuffed and is still on display inside the very building upon which he once nested.

Sau khi qua đời vào năm 1836, Peter đã được nhồi bông và vẫn được trưng bày bên trong chính tòa nhà mà mình từng làm tổ.

Eagles have been used in the police and the army several times, and in The Netherlands, eagles were trained to help control drones .

Đại bàng đã được sử dụng trong cảnh sát và quân đội nhiều lần, và ở Hà Lan, đại bàng được huấn luyện để giúp điều khiển máy bay không người lái.

It is thought that larger eagles lived in New Zealand until the year 1400.

Người ta cho rằng những con đại bàng lớn hơn sống ở New Zealand cho đến năm 1400.

Their wing spans may have reached up to 9.8 foot (3 meters).

Chiều dài cánh của chúng có thể lên tới 9,8 foot (3 mét).

In Scandinavia, some eagles have built nests so heavy that they have broken the tree.

Ở Scandinavia, một số con đại bàng đã xây tổ nặng đến nỗi chúng đã làm gãy cây.

Bald eagles can mate while flying or free falling .

Đại bàng hói có thể giao phối khi đang bay hoặc rơi tự do.

An eagle's beak contains keratin , which means that it grows all the time just like human hair and fingernails .

Mỏ của đại bàng có chứa lớp sừng (keratin), có nghĩa là nó phát triển mọi lúc giống như tóc và móng tay của con người.

During the first half of the 20th Century, bald eagles were considered a threat to the salmon fishing industry and over 100,000 eagles were killed.

Trong nửa đầu thế kỷ 20, đại bàng hói được coi là mối đe dọa đối với ngành đánh bắt cá hồi và hơn 100.000 con đại bàng đã bị giết.

The eagle has long been considered "The King of Birds ".

Đại bàng từ lâu đã được coi là “Vua của các loài chim”.

In many countries, the eagle is thought to bring good luck , which is one reason it has been featured on various national flags .

Ở nhiều quốc gia, đại bàng được cho là mang lại may mắn, đó là một lý do nó được xuất hiện trên các quốc kỳ khác nhau.

A mother eagle will generally lay two eggs , although in most cases, one of the baby eagles is stronger than its sibling and will kill the weaker one.

Đại bàng mẹ nói chung sẽ đẻ hai quả trứng, mặc dù trong hầu hết các trường hợp, một trong những đại bàng con khỏe hơn anh chị em của nó và sẽ giết con yếu hơn.

The eagle is built to be strong and powerful among other creatures.

Đại bàng được xây dựng để trở nên mạnh mẽ và quyền lực trong số các sinh vật khác.

Its beak and talons enable it to be threatening and ruthless , and its amazing eyesight allows the eagle to see long distances for prey .

Mỏ và móng vuốt của nó cho phép nó đe dọa và tàn nhẫn, và thị lực tuyệt vời của nó cho phép đại bàng nhìn xa con mồi.

It takes a number of years for a baby eagle to grow its talons fully.

Đại bàng con phải mất một số năm mới có thể mọc đầy đủ các móng của nó.

Although eagles can live up to 70 years, this isn't always the case and they normally become weaker towards the end of their lives, unable to hunt as they used to.

Mặc dù đại bàng có thể sống tới 70 năm, nhưng điều này không phải lúc nào cũng như vậy và chúng thường trở nên yếu hơn về cuối đời, không thể săn mồi như trước nữa.

An eagle's brilliant eyesight is owed in part to its sizeable eyes, which can take up around 50% of the head.

Thị lực tuyệt vời của đại bàng một phần là nhờ vào đôi mắt to lớn của nó, có thể chiếm khoảng 50% phần đầu.

A male and female eagle tend to stay together all their lives, building nests every year in the same place.

Đại bàng đực và cái có xu hướng ở bên nhau suốt đời, xây tổ hàng năm ở cùng một nơi.

It's fair to say eagles are creatures of habit !

Công bằng mà nói đại bàng là loài vật bị chi phối bởi thói quen!

The female eagle will spend most of the 35 days keeping her eggs warm, while the male ensures food is brought to the nest .

Đại bàng cái sẽ dành phần lớn thời gian 35 ngày để giữ ấm cho trứng, trong khi con đực đảm bảo thức ăn được mang về tổ.

Eagles do not all feed on the same food.

Không phải tất cả đại bàng đều ăn cùng một loại thức ăn.

Some eagles will feed on mainly fish , while others feed on other, smaller mammals .

Một số đại bàng sẽ ăn chủ yếu là cá, trong khi những con khác ăn các động vật có vú khác, nhỏ hơn.

Tăng