Jupiter
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 148
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Jupiter is the largest and biggest planet in the Solar System with a diameter of 142,984 km.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất và lớn nhất trong Hệ Mặt trời với đường kính 142,984 km.

This is eleven times bigger than the diameter of Earth .

Đường kính này lớn gấp mười một lần đường kính Trái đất.

It is the fifth planet from the Sun .

Nó là hành tinh thứ năm tính từ Mặt trời.

Jupiter is classified as a gas giant , both because it is so large and due to the fact that it is made up mostly of gas.

Sao Mộc được phân loại là một hành tinh khí khổng lồ , vì nó vừa quá lớn và vừa do thực tế là nó được tạo thành phần lớn từ khí.

The other gas giants are Saturn , Uranus , and Neptune .

Các hành tinh khí khổng lồ khác là Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

The volume of Jupiter is 1,317 times the volume of Earth , in other words, 1,317 Earth sized objects could fit inside it.

Thể tích của Sao Mộc gấp 1.317 lần thể tích của Trái Đất, nói cách khác, 1.317 vật thể có kích thước bằng Trái Đất có thể nằm gọn bên trong nó.

Jupiter can be seen with the naked eye .

Sao Mộc có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

It was known to the ancient Romans, who named it after their god Jupiter , for causing lightning strikes on Earth .

Người La Mã cổ đại biết đến nó và đã đặt tên nó theo tên vị thần của họ là Jupiter, vì đã gây ra các vụ sét đánh trên Trái Đất.

Jupiter is the third brightest object in the night sky.

Sao Mộc là thiên thể sáng nhất thứ ba trên bầu trời đêm.

Only the Earth's moon and Venus are brighter.

Chỉ có mặt trăng của Trái Đất và sao Kim là sáng hơn.

Jupiter has at least 67 moons.

Sao Mộc có ít nhất 67 mặt trăng.

Of these, 55 are very small and less than five kilometres wide.

Trong số này, có 55 mặt trăng rất nhỏ và rộng chưa đầy 5 km.

The four largest moons of Jupiter are Io, Europa, Ganymede, and Callisto.

Bốn mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc là Io, Europa, Ganymede và Callisto.

They are collectively called the Galilean moons, because they were discovered by the Italian astronomer Galileo galilei.

Chúng được gọi chung là mặt trăng Galilean, vì chúng được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Ý Galileo galilei.

Jupiter has a mass of about 318 Earths.

Sao Mộc có khối lượng bằng khoảng 318 Trái Đất.

Jupiter is twice as massive as all the other planets in the Solar System put together .

Sao Mộc lớn gấp đôi so với tất cả các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời cộng lại với nhau.

It gives off more heat than it gets from the sun .

Nó tỏa ra nhiều nhiệt hơn so với nó nhận từ mặt trời.

Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system and a powerful magnetosphere .

Bao quanh Sao Mộc là một hệ thống vành đai hành tinh mờ nhạt và một từ quyển cực mạnh.

Jupiter moving out of the inner Solar System would have allowed the formation of inner planets , including Earth .

Sao Mộc di chuyển ra khỏi vòng trong Hệ Mặt Trời sẽ cho phép hình thành các hành tinh vòng trong, bao gồm cả Trái đất.

Jupiter shrinks by about 2 Cm each year.

Sao Mộc co lại khoảng 2 cm mỗi năm.

When it was first formed, Jupiter was much hotter and was about twice its current diameter .

Khi mới hình thành, Sao Mộc nóng hơn nhiều và có đường kính gấp đôi đường kính hiện tại.

Tăng