Manila
21 Apr, 2020
Total vocabularies: 251
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Manila, capital and chief city of the Philippines.

Manila, thủ đô và thành phố chính của Philippines.

The city is the centre of the country's economic , political, social, and cultural activity.

Thành phố là trung tâm của hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước.

It is located on the island of Luzon and spreads along the eastern shore of Manila Bay at the mouth of the Pasig River.

Nó nằm trên đảo Luzon và trải dọc theo bờ phía đông của Vịnh Manila ở cửa sông Pasig.

The city's name, originally Maynilad, is derived from that of the nilad plant, the name was shortened first to Maynila and then to its present form.

Tên của thành phố, ban đầu là Maynilad, bắt nguồn từ tên của cây côi, lúc đầu tên này được rút ngắn thành Maynila và sau đó thành dạng hiện tại.

In 1975, by presidential decree , Manila and its contiguous cities and municipalities were integrated to function as a single administrative region , known as Metropolitan Manila.

Năm 1975, theo sắc lệnh của tổng thống, Manila và các thành phố giáp nhau và các đô thị tự trị được hợp nhất để hoạt động như một khu vực hành chính duy nhất, được gọi là Vùng đô thị Manila.

The Manila city proper encompasses only a small proportion of that area.

Thành phố Manila chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khu vực đó.

Manila has been the principal city of the Philippines for four centuries and is the centre of its industrial development as well as the international port of entry .

Manila đã là thành phố chính của Philippines trong bốn thế kỷ và là trung tâm phát triển công nghiệp cũng như cảng nhập cảnh quốc tế.

It is situated on one of the finest sheltered harbours of the Pacific region, about 700 miles (1,100 km) southeast of Hong Kong.

Nó nằm trên một trong những bến cảng được che chở tốt nhất của khu vực Thái Bình Dương, khoảng 700 dặm (1.100 km) về phía Đông Nam của Hồng Kông.

The city has undergone rapid economic development since its destruction in World War II and its subsequent rebuilding.

Thành phố đã trải qua quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng kể từ khi bị phá hủy trong Thế chiến II và quá trình xây dựng lại sau đó.

It is now plagued with the familiar urban problems of pollution , traffic congestion , and overpopulation .

Hiện nó đang phải đối mặt với các vấn đề đô thị quen thuộc là ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông và dân số quá đông.

Measures have been taken, however, to ameliorate those problems.

Tuy nhiên, các biện pháp đã được thực hiện để cải thiện những vấn đề đó.

Metropolitan Manila is densely populated and contains a significant proportion of the population of the country.

Thủ đô Manila có mật độ dân cư đông đúc và chiếm một tỷ lệ đáng kể dân số cả nước.

Almost all the residents of Manila are Filipinos.

Hầu như tất cả cư dân của Manila là người Philippines.

The largest single foreign community , representing less than one-tenth of the population, is made up of Chinese.

Cộng đồng người nước ngoài lớn nhất, chiếm chưa đến một phần mười dân số, là người Hoa.

This concentration of people has been brought about by a constant rural-urban migration.

Sự tập trung dân cư này do sự di cư liên tục từ nông thôn ra thành thị.

The strain on municipal services has had an adverse effect on the quality of life in the urban area.

Sự căng thẳng về các dịch vụ đô thị đã có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống ở khu vực đô thị.

Consequently, various government policies and resettlement projects have been implemented in an effort to address the problem of population density .

Do đó, các chính sách khác nhau của chính phủ và các dự án tái định cư đã được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề mật độ dân số.

Manila is the centre of trade and finance in the Philippines.

Manila là trung tâm thương mại và tài chính của Philippines.

Trade flourishes within the metropolitan area and between the city and the provinces and other countries.

Giao thương phát triển mạnh trong khu vực đô thị và giữa thành phố với các tỉnh và các quốc gia khác.

Most of the Philippines' imports and exports pass through the port of Manila.

Hầu hết hàng hóa xuất nhập khẩu của Philippines đều đi qua cảng Manila.

Financial institutions headquartered in Manila include such establishments as the Development Bank of the Philippines, the Philippine National Bank, the Philippine Veterans Bank, the Government Service Insurance System, the Social Security System, and many private commercial and developmental banks .

Các tổ chức tài chính có trụ sở chính tại Manila bao gồm các cơ sở như Ngân hàng Phát triển Philippines, Ngân hàng Quốc gia Philippines, Ngân hàng Cựu chiến binh Philippines, Hệ thống Bảo hiểm Dịch vụ Chính phủ, Hệ thống An sinh Xã hội, và nhiều ngân hàng thương mại và phát triển tư nhân.

Private insurance companies and the Philippine Stock Exchange also contribute to the mobilization of savings for investment .

Các công ty bảo hiểm tư nhân và Sở giao dịch chứng khoán Philippines cũng góp phần huy động tiền tiết kiệm để đầu tư.

Health facilities in Manila are among the best in the region.

Cơ sở y tế ở Manila là một trong những cơ sở tốt nhất trong khu vực.

The city government maintains numerous health centres as well as San Lazaro Hospital, where patients are treated free of charge , and subsidizes a number of government hospitals.

Chính quyền thành phố duy trì nhiều trung tâm y tế cũng như Bệnh viện San Lazaro, nơi bệnh nhân được điều trị miễn phí, và trợ cấp cho một số bệnh viện chính phủ.

There are also many missionary and private hospitals in the city.

Ngoài ra còn có nhiều bệnh viện tư nhân và bệnh viện của hội truyền giáo trong thành phố.

Nearly all citizens over age 10 are literate .

Gần như tất cả công dân trên 10 tuổi đều biết chữ.

More than 100 free public schools are maintained, in addition to the night vocational and secondary schools and the Manila branch of the University of the Philippines.

Hơn 100 trường công lập miễn phí được duy trì, thêm vào các trường dạy nghề và trung học ban đêm và chi nhánh Manila của Đại học Philippines.

Educational opportunities are also provided for children with disabilities , orphans of school age, and adults.

Các cơ hội giáo dục cũng được cung cấp cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi trong độ tuổi đi học và người lớn.

Tăng