Fun Facts About Badminton
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 188
Minutes to read: 2
Topic: Sport
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
For many years, people all over the world have enjoyed playing badminton .

Trong nhiều năm, mọi người trên khắp thế giới rất thích chơi cầu lông.

Badminton is a popular sport played by two single opponents or two teams .

Cầu lông là một môn thể thao phổ biến được chơi bởi hai đối thủ đơn hoặc hai đội.

The court is divided by a net and a shuttlecock is passed back and forth between teams or players with racquets.

Sân được phân chia bằng lưới và một quả cầu được chuyền tới chuyền lui giữa các đội hoặc người chơi bằng vợt.

The origins of badminton can be traced back to the 1800s in India, where stationed members of the British military developed the sport .

Nguồn gốc của cầu lông có thể bắt nguồn từ những năm 1800 ở Ấn Độ, nơi các thành viên đóng quân của quân đội Anh đã phát triển môn thể thao này.

In 1934, the International Badminton Federation was established as a formal governing body that continues to oversee the sport around the world.

Năm 1934, Liên đoàn Cầu lông Quốc tế được thành lập như một cơ quan quản lý chính thức tiếp tục giám sát môn thể thao này trên toàn thế giới.

With such a long history and popularity among players worldwide, badminton has developed some particularly fascinating characteristics that might make for perfect dinner party conversation .

Với lịch sử lâu đời và sự phổ biến của người chơi trên toàn thế giới, cầu lông đã phát triển một số đặc điểm đặc biệt hấp dẫn có thể tạo nên cuộc trò chuyện trong bữa tiệc tối hoàn hảo.

Badminton is the fastest racquet sport in the world - shuttles can reach speeds of over 200 miles per hour!

Môn cầu lông là môn thể thao dùng vợt nhanh nhất trên thế giới - những trái cầu có thể đạt vận tốc hơn 200 dặm mỗi giờ.

There are badminton players around the world, and badminton has become the second-most popular sport in the world behind soccer .

Có rất nhiều người chơi cầu lông trên khắp thế giới, và cầu lông đã trở thành môn thể thao phổ biến thứ hai trên thế giới sau bóng đá.

The International Badminton Federation has over 150 member nations .

Liên đoàn Cầu lông Quốc tế có hơn 150 quốc gia thành viên.

Most badminton racquets weigh between 70 and 95 grams before strings or grips are added.

Hầu hết các cây vợt cầu lông nặng từ 70 đến 95 gram trước khi thêm dây hoặc chuôi.

When players are playing a badminton match , their Wilson racquets are not allowed to make contact with the net .

Khi người chơi đang chơi một trận cầu lông, vợt Wilson của họ không được phép tiếp xúc với lưới.

The longest badminton match on record , between a Danish player named Peter Rasmussen and a Chinese player named Sun Jun, lasted for a total of 124 minutes.

Trận đấu cầu lông dài nhất kỷ lục, giữa một tay vợt Đan Mạch tên là Peter Rasmussen và một tay vợt Trung Quốc tên là Sun Jun, kéo dài tổng cộng 124 phút.

The shortest match lasted only six!

Trận đấu ngắn nhất chỉ kéo dài sáu phút!

Of all of the badminton competitions that the International Badminton Federation oversees, about 70 percent have winners who are from either Indonesia or China.

Trong tất cả các cuộc thi đấu cầu lông mà Liên đoàn Cầu lông Quốc tế giám sát, khoảng 70% có người chiến thắng đến từ Indonesia hoặc Trung Quốc.

Shuttlecocks were traditionally made from feathers that are gathered from the left wing of a goose .

Theo truyền thống, những quả cầu lông được làm từ lông vũ được thu thập từ cánh bên trái của một con ngỗng.

It takes about 16 feathers to make the shuttlecock .

Cần khoảng 16 chiếc lông để làm quả cầu lông.

Before badminton was called " badminton ," it was referred to as shuttlecock and battledore .

Trước khi cầu lông được gọi là “badminton”, nó được gọi là quả cầu lông (shuttlecock) và cây vợt (battledore).

The badminton name came from an estate called Badminton House in Gloucestershire, England.

Tên cầu lông xuất phát từ một bất động sản có tên là Nhà cầu lông ở Gloucestershire, Anh.

Badminton made its Olympic debut at the 1992 games, and it was seen on television by over 1.1 billion people.

Cầu lông xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội năm 1992, và nó đã được hơn 1.1 tỷ người xem trên truyền hình.

Even though badminton was invented in the 1800s, it did not become a popular sport in the United States until the 1930s.

Mặc dù cầu lông được phát minh vào những năm 1800, nhưng nó đã không trở thành một môn thể thao phổ biến ở Hoa Kỳ cho đến những năm 1930.

The Kansas City Art Museum's lawn is home to the world's largest shuttlecock .

Bãi cỏ của Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Kansas là có trái cầu lông lớn nhất thế giới.

This shuttle is 18 feet tall and weighs nearly three tons.

Quả cầu lông này cao 18 feet và nặng gần ba tấn.

Tăng