Ebook
25 Jul, 2020
Total vocabularies: 184
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
An ebook is a book-length digital publication that can be read on electronic devices , such as computers , eReaders , and tablets .

Sách điện tử là một ấn phẩm kỹ thuật số với độ dài của một quyển sách có thể đọc được trên các thiết bị điện tử, chẳng hạn như máy tính, thiết bị đọc sách điện tử và máy tính bảng.

Ebooks, like printed books , are largely made up of text, but can also include images .

Sách điện tử, giống như sách in, phần lớn được tạo thành từ văn bản, nhưng cũng có thể bao gồm hình ảnh.

They are produced and sold commercially.

Chúng được sản xuất và bán thương mại.

They are not necessarily copies of existing printed works .

Chúng không nhất thiết phải là bản sao của các tác phẩm đã in hiện có.

You can even create your own ebook indepedently using services like Lulu and Smashwords.

Bạn thậm chí có thể tạo sách điện tử của riêng mình một cách chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các dịch vụ như Lulu và Smashwords.

For the wide collections , easy accessibility and reading and learning proficiency of eBooks, people are getting more attached to eBooks.

Đối với các bộ sưu tập rộng rãi, khả năng truy cập dễ dàng và trình độ đọc và học của sách điện tử, mọi người ngày càng gắn bó hơn với sách điện tử.

The e-Reader innovation had got a revolutionary move by a Spanish woman named Angela Ruiz Robles, in 1949.

Sự đổi mới của chiếc máy đọc sách điện tử đã có một bước tiến mang tính cách mạng bởi một phụ nữ Tây Ban Nha tên là Angela Ruiz Robles, vào năm 1949.

The aim for her was to reduce the loads of books that needed to carry by the students .

Mục đích của cô là giảm tải sách vở mà học sinh phải mang theo.

She wanted to reduce student's hassle of carrying so many books.

Cô muốn giảm bớt sự phiền phức của học sinh khi mang quá nhiều sách.

Her e-Reader was operated by the compressed air .

Chiếc máy đọc sách điện tử của cô ấy được vận hành bằng khí nén.

This e-reader contains reels of amazing images and important texts threaded around the spindles.

Trình đọc sách điện tử này chứa các cuộn hình ảnh tuyệt vời và các văn bản quan trọng được xâu chuỗi xung quanh các trục quay.

This e-reader also contains a magnifying glass to read in a larger font , a backlight to read at night and an audio player to read with an electronic voice .

Máy đọc sách điện tử này cũng có kính lúp để đọc ở phông chữ lớn hơn, đèn nền để đọc vào ban đêm và trình phát âm thanh để đọc bằng giọng nói điện tử.

Though, this invention did not get into the reality, it was a strong step for the foundation of today's e-reader.

Mặc dù, phát minh này không đi vào thực tế, nhưng nó là một bước tiến mạnh mẽ cho nền tảng của thiết bị đọc sách điện tử ngày nay.

Many analyses showed that longer eBooks are sold for many times than a shorter eBook .

Nhiều phân tích cho thấy sách điện tử dài hơn được bán với giá gấp nhiều lần so với sách điện tử ngắn hơn.

Readers prefer more a longer quality books.

Người đọc thích những cuốn sách chất lượng hơn.

So, to be an author of a best-selling book, the author needs to make a quality book.

Vì vậy, để trở thành tác giả của một cuốn sách bán chạy nhất, tác giả cần phải làm một cuốn sách chất lượng.

They must avoid unnecessary talk and make it long with quality stories or informative content .

Họ phải tránh những cuộc nói chuyện không cần thiết và làm cho nó dài ra với những câu chuyện chất lượng hoặc nội dung cung cấp nhiều thông tin.

Rather than a short serialized stories or a short novel , a quality long storybook is sold for many times.

Thay vì một truyện ngắn được đăng nhiều kỳ hay một cuốn tiểu thuyết ngắn, một cuốn truyện dài chất lượng được bán nhiều lần.

People are getting more touched with their smartphones than the e-reader device .

Mọi người ngày càng tiếp xúc với điện thoại thông minh của họ nhiều hơn là thiết bị đọc sách điện tử.

They prefer their smartphones to read more than the e-reader.

Họ thích dùng điện thoại thông minh của họ để đọc hơn là dùng máy đọc sách điện tử.

So, the viability of smartphones and tablets as an e-reader is more encouraged by the people because they search for books to read on their smart devices .

Vì vậy, khả năng tồn tại của điện thoại thông minh và máy tính bảng như một thiết bị đọc sách điện tử được khuyến khích nhiều hơn bởi mọi người vì họ tìm kiếm sách để đọc trên thiết bị thông minh của họ.

Depending on this demand , a lot of books are encoded to be able to read on the smartphones .

Tùy thuộc vào nhu cầu này, rất nhiều sách được mã hóa để có thể đọc trên điện thoại thông minh.

In 2009, eBooks accounted for 2% of the book sales market .

Năm 2009, sách điện tử chiếm 2% thị trường sách bán ra.

By 2012, this figure had increased to a whopping 23%.

Đến năm 2012, con số này đã tăng lên mức khổng lồ 23%.

In 2014, more than 50% of the eBooks are permitted to be read on the phone.

Trong năm 2014, hơn 50% sách điện tử được phép đọc trên điện thoại.

So, the consuming and selling of e-Reader devices are decreasing rapidly.

Vì vậy, việc tiêu thụ và bán các thiết bị đọc sách điện tử đang giảm nhanh chóng.

Tăng
Source: rpilib.org