Turtles and Tortoises
22 Jul, 2020
Total vocabularies: 99
Minutes to read: 1
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Turtles and tortoises are closely related.

Rùa nước (Turtles) và rùa cạn (Tortoises) có quan hệ mật thiết với nhau.

They are both reptiles from the same family (Testudines or Chelonian).

Chúng đều là loài bò sát cùng họ (Testudines hoặc Chelonian).

The main difference between the two is that turtle is the name given to water dwellers and tortoise is the name given to land dwellers .

Sự khác biệt chính giữa hai loài này là rùa nước là tên được đặt cho cư dân nước và rùa cạn là tên được đặt cho cư dân trên cạn.

They are easily identified by the presence of a shell , from which their head and limbs protrude .

Chúng dễ dàng được xác định bởi sự hiện diện của một lớp vỏ, từ đó đầu và các chi của chúng nhô ra.

Turtles are found in Africa and America.

Rùa nước được tìm thấy ở Châu Phi và Châu Mỹ.

Its shell is lighter and more streamlined than that of a tortoise .

Mai của nó nhẹ và sắp xếp hợp lý hơn so với mai của rùa cạn.

To enable swimming , it has webbed feet with long claws .

Để có thể bơi, nó có bàn chân có màng với móng vuốt dài.

Turtles are omnivores , eating both vegetation and meat.

Rùa nước là loài ăn tạp, ăn cả thực vật và thịt.

Their life span is shorter than that of the tortoise with an average of 20 to 40 years and a maximum of 86 years.

Tuổi thọ của chúng ngắn hơn rùa cạn với trung bình từ 20 đến 40 năm và tối đa là 86 năm.

Tortoises are found mainly in Asia and Africa , but also in America.

Rùa cạn được tìm thấy chủ yếu ở châu Á và châu Phi, nhưng cũng có ở châu Mỹ.

It has a rounder , bumpier , heavier shell than a turtle .

Nó có mai tròn hơn, mấp mô hơn, nặng hơn rùa.

Its bent legs are short and sturdy .

Chân cong của nó ngắn và cứng cáp.

Tortoises are usually herbivores , but some eat meat.

Rùa cạn thường là động vật ăn cỏ, nhưng một số loài ăn thịt.

Their life span is longer than that of the turtle with an average of 80 to 150 years and a maximum of 188 years.

Tuổi thọ của chúng dài hơn rùa nước với trung bình từ 80 đến 150 năm và tối đa là 188 năm.

Turtles and tortoises are both kept as pets, but can be difficult to care for because of their long life span .

Rùa nước và rùa cạn đều được nuôi làm thú cưng, nhưng có thể khó chăm sóc vì tuổi thọ của chúng dài.

Turtles are more common as pets, though tortoises are easier to care for.

Rùa nước là vật nuôi phổ biến hơn, mặc dù rùa cạn dễ chăm sóc hơn.

Tăng