Neptune
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 142
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Neptune ,is the eighth and last planet from the Sun in the Solar System .

Sao Hải Vương, là hành tinh thứ tám và cuối cùng tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời.

It is a gas giant .

Nó là một hành tinh khí khổng lồ.

It is the fourth largest planet and third heaviest.

Nó là hành tinh lớn nhất thứ tư và nặng nhất thứ ba.

Neptune has four rings which are hard to see from the Earth .

Sao Hải Vương có bốn vành đai rất khó nhìn thấy từ Trái đất.

It is 17 times heavier than Earth and is a little bit heavier than Uranus .

Nó nặng hơn Trái đất 17 lần và nặng hơn một chút so với sao Thiên Vương.

It was named after the Roman God of the Sea .

Nó được đặt theo tên của Thần Biển La Mã.

Neptune's atmosphere is mostly made up of hydrogen and helium.

Bầu khí quyển của Sao Hải Vương chủ yếu được tạo thành từ khí hydro và heli.

It also contains small amounts of methane which makes the planet appear blue .

Nó cũng chứa một lượng nhỏ khí mê-tan khiến hành tinh có màu xanh lam.

Neptune's blue color is much brighter compared to Uranus's, which has a similar amount of methane, so there might be another reason why Neptune is blue .

Màu xanh lam của Sao Hải Vương sáng hơn nhiều so với Sao Thiên Vương, vốn có lượng khí mê-tan tương tự, vì vậy có thể có một lý do khác khiến Sao Hải Vương có màu xanh lam.

Neptune also has the strongest winds of any planet in the solar system , measured as high as 2,100 km/h or 1,300 mph.

Sao Hải Vương cũng có sức gió mạnh nhất so với bất kỳ hành tinh nào trong hệ Mặt Trời, được đo cao tới 2.100 km / h hoặc 1.300 dặm / giờ.

Neptune was discovered by the astronomers , Urbain Le Verrier and John Couch Adams.

Sao Hải Vương được phát hiện bởi các nhà thiên văn học, Urbain Le Verrier và John Couch Adams.

They were both honored for the discovery .

Cả hai đều được vinh danh vì phát hiện này.

The planet was the first to be discovered by mathematical calculations instead of using a telescope .

Hành tinh này là hành tinh đầu tiên được phát hiện bằng các phép tính toán học thay vì sử dụng kính thiên văn.

Because of Uranus's odd movements in its orbit (the line which a planet follows in moving), it made astronomers search for the new planet .

Do những chuyển động kỳ lạ của Sao Thiên Vương trong quỹ đạo của nó (đường mà một hành tinh theo sau khi chuyển động), nó đã khiến các nhà thiên văn học tìm kiếm hành tinh mới.

The planet was visited by only one spacecraft , Voyager 2 on August 25, 1989.

Hành tinh này chỉ được một tàu vũ trụ có tên Voyager 2 ghé thăm vào ngày 25 tháng 8 năm 1989.

Neptune once had a huge storm known as the " Great Dark Spot " which was discovered in 1989 by Voyager 2.

Sao Hải Vương từng có một cơn bão lớn được gọi là "Vết tối lớn" được phát hiện vào năm 1989 bởi tàu Voyager 2.

However, the dark spot was not seen in 1994, and new spots were found since then.

Tuy nhiên, vết tối đã không còn được nhìn thấy vào năm 1994, và những vết mới đã được tìm thấy kể từ đó.

It is not known why the dark spot disappeared.

Người ta không biết tại sao vết tối lại biến mất.

Visits by more space probes have been proposed.

Các chuyến thăm bằng nhiều tàu thăm dò không gian hơn đã được đề xuất.

Tăng