20 Astonishing Facts About Apple (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 139
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Apple has around $150 billion in excess capital .

Apple có khoảng 150 tỷ USD thừa vốn.

It could buy companies like Netflix , Twitter, Tesla, and Facebook .

Nó có thể mua các công ty như Netflix, Twitter, Tesla và Facebook.

It was no evil Satanic reason the Apple I sold for $666.66.

Không có lý do quỷ quái nào trong việc Apple bán sản phẩm với giá 666.66 đô la.

Steve Wozniak saw that the price was $667.00 and liked repeated numbers so he changed it to $666.66.

Steve Wokinaz thấy giá bán là $667.00 và thích con số phải được lặp đi lặp lại nên đã đổi nó thành $666.66.

Apple's first company logo featured a drawing of the father of physics , Sir Isaac Newton.

Logo công ty đầu tiên của Apple có hình vẽ cha đẻ của ngành vật lý, Ngài Isaac Newton.

To raise capital for Apple, co-founder Steve Wozniak had to sell his scientific calculator .

Để huy động vốn cho Apple, nhà đồng sáng lập Steve Wozniak đã phải bán chiếc máy tính khoa học của mình.

Apple was the first to make a digital color camera.

Apple là hãng đầu tiên tạo ra máy ảnh màu kỹ thuật số.

The name iPod was inspired by the movie 2001: A Space Odyssey.

Cái tên iPod được lấy cảm hứng từ bộ phim 2001: A Space Odyssey.

At present, Apple is the largest publicly traded company in the United States.

Hiện tại, Apple là công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Apple's cash on hand, around $155 billion , could give everyone in the US, $490.00!

Số tiền mặt của Apple, khoảng 155 tỷ USD, có thể mang lại cho tất cả mọi người ở Mỹ 490 USD!

If Apple was a country, it would be the world's 27th largest country, between Venezuela and Belgium.

Nếu Apple là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia lớn thứ 27 thế giới, nằm giữa Venezuela và Bỉ.

By 2011, the Apple iPhone accounted for 40% of the company's annual revenue .

Đến năm 2011, Apple iPhone chiếm 40% doanh thu hàng năm của công ty.

It's estimated that over three-quarters of Apple's income is from products that were invented within the past 10 years.

Người ta ước tính rằng hơn 3/4 thu nhập của Apple là từ các sản phẩm được phát minh trong vòng 10 năm qua.

Even with an estimated net worth of $7 billion , for the last 15 years with the company, CEO Steve Jobs was only paid $1 so he could qualify for the company's health benefits.

Ngay cả với tài sản ròng ước tính khoảng 7 tỷ USD, trong 15 năm gắn bó với công ty, CEO Steve Jobs chỉ được trả 1 USD để ông có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi sức khỏe của công ty.

Overall, Apple's history is one of astonishment.

Nhìn chung, lịch sử của Apple là một trong những điều đáng kinh ngạc.

It's now one of the most powerful players in the computing and mobile fields .

Giờ đây, nó là một trong những công ty mạnh nhất trong lĩnh vực máy tính và di động.

Apple continues to surprise the world with its innovative products and services .

Apple tiếp tục khiến thế giới ngạc nhiên với những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của mình.

Tăng