Archimedes
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 156
Minutes to read: 2
Topic: People
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Archimedes was a mathematician , inventor , and astronomer who was one of the most celebrated mathematicians of all time.

Archimedes là một nhà toán học, nhà phát minh và nhà thiên văn học, người từng là một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất mọi thời đại.

He was famous for getting so absorbed in his studies , that he forgot about social conventions .

Ông nổi tiếng vì mải mê học hành đến mức quên đi những tục lệ xã hội.

Famously, he is said to have realised a principle of mathematics when he saw the displaced water after getting in the bath.

Ông thật giỏi khi được cho là đã nhận ra một nguyên lý toán học khi ông nhìn thấy dòng nước bị dịch chuyển sau khi vào bồn tắm.

So excited at realising the importance of this he shouted " Eureka " and rushed out into the street unclothed.

Quá phấn khích khi nhận ra tầm quan trọng của việc này, ông đã hét lên "Tìm ra rồi!" và lao ra đường không mặc quần áo.

We cannot be certain this entertaining anecdote is 100% true, but he was a genuinely great mathematician , who in many ways was centuries ahead of his contemporaries .

Chúng ta không thể chắc chắn rằng giai thoại thú vị này là sự thật 100%, nhưng ông là một nhà toán học thực sự vĩ đại, người đi trước những người cùng thời với ông nhiều thế kỷ.

His works were later rediscovered by both Arabic and Renaissance scientists who first replicated his results and then built on them.

Các công trình của ông sau đó được các nhà khoa học Ả Rập và Phục hưng, những người đầu tiên sao chép kết quả của ông và sau đó tin cậy vào chúng.

Archimedes was born in Syracuse, a Greek city state in Sicily.

Archimedes được sinh ra ở Syracuse, một thành phố thuộc bang Sicily của Hy Lạp.

He was educated at Alexandria, Egypt - famed for its knowledge and learning .

Ông được đào tạo tại Alexandria, Ai Cập - nơi nổi tiếng về kiến thức và sự học hỏi.

He then returned to Syracuse where he became famed as both a mathematician , inventor , astronomer and philosopher .

Sau đó, ông trở lại Syracuse, nơi ông trở nên nổi tiếng với tư cách vừa là nhà toán học, nhà phát minh, nhà thiên văn học và nhà triết học.

He continued to correspond with mathematicians back in Alexandria, and even during his lifetime , he gained a strong reputation for being a mathematical genius .

Ông tiếp tục trao đổi thư từ với các nhà toán học ở Alexandria, và thậm chí trong suốt cuộc đời của mình, ông đã nổi tiếng là một thiên tài toán học.

Archimedes was close to the ruler of Syracuse, King Hiero II who employed Archimedes in the defence of the city against the Roman invasion .

Archimedes gần gũi với người cai trị Syracuse, Vua Hiero II, người đã thuê Archimedes trong việc bảo vệ thành phố chống lại cuộc xâm lược của người La Mã.

Archimedes greatest love was theoretical mathematics .

Tình yêu lớn nhất của Archimedes là toán học lý thuyết.

He wrote several treatises and corresponded with other mathematicians of the day.

Ông đã viết một số chuyên luận và thư từ với các nhà toán học khác trong ngày.

He had a brilliant mind and made many important developments in the subject.

Ông có một trí tuệ sáng suốt và đã có nhiều bước phát triển quan trọng trong bộ môn này.

Archimedes work on the lever led to one of his most famous statements .

Archimedes làm việc trên đòn bẩy đã dẫn đến một trong những phát biểu nổi tiếng nhất của ông.

"Give me a place to stand on, and I will move the Earth".

"Hãy cho tôi một điểm tựa, và tôi sẽ nâng bổng cả Trái đất".

Tăng