Berlin
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 111
Minutes to read: 2
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Berlin is the capital city of Germany.

Berlin là thành phố thủ đô của Đức.

It is also the biggest city in Germany.

Nó cũng là thành phố lớn nhất ở Đức.

About 3,700,000 people live there.

Khoảng 3.700.000 người sống ở đó.

The city is in the eastern part of Germany.

Thành phố nằm ở phía đông của Đức.

It is about 70 km west of Poland.

Nó cách Ba Lan khoảng 70 km về phía tây.

Berlin has an area of 891 km2.

Berlin có diện tích 891 km2.

The rivers Havel, Dahme and Spree run through Berlin.

Các sông Havel, Dahme và Spree chảy qua Berlin.

It has an oceanic climate .

Nó có khí hậu đại dương.

Berlin is home to many famous buildings and monuments , like the Siegessäule, the Brandenburger Tor, the Reichstag and the boulevard Unter den Linden.

Berlin là nơi có nhiều tòa nhà và di tích nổi tiếng, như Cột Chiến Thắng (Siegessäule), cổng Brandenburger (Brandenburger Tor), tòa nhà Quốc Hội Đại Đức Reichstag và đại lộ Unter den Linden.

On the boulevard are the Humboldt University and the State Opera of Berlin.

Trên đại lộ có Đại học Humboldt và Nhà hát Opera Quốc gia Berlin.

The Governing Mayor of the city is Michael Müller (SPD).

Thị trưởng Thống đốc của thành phố là Michael Müller (SPD).

Berlin is a world city of culture , politics , media and science .

Berlin là một thành phố đẳng cấp thế giới về văn hóa, chính trị, truyền thông và khoa học.

There are a lot of technology companies in the city.

Có rất nhiều công ty công nghệ trong thành phố.

They are important for the city's economy .

Chúng rất quan trọng đối với nền kinh tế của thành phố.

Many planes and trains travel to and from Berlin because the city is an important place for tourism and business .

Nhiều máy bay và xe lửa di chuyển đến và đi từ Berlin vì thành phố là một địa điểm quan trọng cho du lịch và kinh doanh.

Berlin is an important city for the history of Germany.

Berlin là một thành phố quan trọng đối với lịch sử của nước Đức.

The King of Prussia and the Emperor of Germany lived in Berlin.

Vua Phổ và Hoàng đế Đức sống ở Berlin.

The government of Germany was in Berlin for many years.

Chính phủ Đức đã ở Berlin trong nhiều năm.

Bombs destroyed many buildings in the city in World War Two.

Bom phá hủy nhiều tòa nhà trong thành phố trong Thế chiến thứ hai.

The city was split into West Berlin and East Berlin after World War Two.

Thành phố được chia thành Tây Berlin và Đông Berlin sau Thế chiến thứ hai.

After the Berlin Wall was built in 1961 very few people were allowed to cross from East Berlin into West Berlin.

Sau khi Bức tường Berlin được xây dựng vào năm 1961, rất ít người được phép đi từ Đông Berlin sang Tây Berlin.

The wall divided the city until 1989 when the East German government decided to allow anyone to cross , and people decided to destroy the wall .

Bức tường chia cắt thành phố cho đến năm 1989 khi chính phủ Đông Đức quyết định cho phép bất kỳ ai băng qua, và người ta quyết định phá hủy bức tường.

Tăng