Central processing unit
29 Jul, 2020
Total vocabularies: 157
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A central processing unit (CPU) is an important part of every computer.

Bộ xử lý trung tâm (CPU) là một bộ phận quan trọng của mọi máy tính.

The CPU sends signals to control the other parts of the computer, almost like how a brain controls a body .

CPU gửi các tín hiệu để điều khiển các bộ phận khác của máy tính, gần giống như cách bộ não điều khiển cơ thể.

The CPU is an electronic machine that works on a list of computer things to do, called instructions .

CPU là một cỗ máy điện tử hoạt động dựa trên một danh sách những việc máy tính phải làm, được gọi là các lệnh.

It reads the list of instructions and runs ( executes ) each one in order .

Nó đọc danh sách các lệnh và chạy (thực thi) từng lệnh theo thứ tự.

A list of instructions that a CPU can run is a computer program .

Danh sách các lệnh mà CPU có thể chạy là một chương trình máy tính.

The clock rate , or speed of a CPU's internal parts , is measured in hertz (Hz).

Tốc độ xung nhịp hoặc tốc độ của các bộ phận bên trong CPU được đo bằng hertz (Hz).

Modern processors often run so fast that gigahertz (GHz) is used instead.

Các bộ vi xử lý hiện đại thường chạy nhanh đến mức gigahertz (GHz) được sử dụng để thay thế.

One GHz is one billion cycles per second.

Một GHz là một tỷ chu kỳ mỗi giây.

Most CPUs used in desktop (home) computers are microprocessors made by either Intel or Advanced Micro Devices (usually shortened to AMD).

Hầu hết các CPU được sử dụng trong máy tính để bàn (gia đình) là bộ vi xử lý được sản xuất bởi hãng Intel hoặc hãng Advanced Micro Devices (thường được viết tắt là AMD).

Some other companies that make CPUs are ARM, IBM, and Sun Microsystems .

Một số công ty khác sản xuất CPU là ARM, IBM và Sun Microsystems.

Most of their CPUs are used in embedded systems for more specialized things, like in mobile phones , cars , game consoles , or in the military .

Hầu hết các CPU của họ được sử dụng trong các hệ thống nhúng cho những thứ chuyên biệt hơn, như trong điện thoại di động, ô tô, bảng điều khiển trò chơi hoặc trong quân đội.

In the 20th century engineers invented many different computer architectures .

Vào thế kỷ 20, các kỹ sư đã phát minh ra nhiều kiến trúc máy tính khác nhau.

Nowadays most desktop computers use either 32 bit CPUs or 64 bit CPUs.

Ngày nay hầu hết các máy tính để bàn đều sử dụng CPU 32 bit hoặc 64 bit.

The instructions in a 32 bit CPU are good at handling data that is 32 bits in size (most instructions "think" in 32 bits in a 32 bit CPU).

Các lệnh trong CPU 32 bit xử lý tốt dữ liệu có kích thước 32 bit (hầu hết các lệnh "nghĩ" bằng 32 bit trong CPU 32 bit).

Likewise, a 64 bit CPU is good at handling data that is 64 bits in size (and often good at handling 32 bit data too).

Tương tự như vậy, CPU 64 bit xử lý tốt dữ liệu có kích thước 64 bit (và thường cũng xử lý tốt dữ liệu 32 bit).

The size of data that a CPU handles best is often called the word size of the CPU.

Kích thước dữ liệu mà CPU xử lý tốt nhất thường được gọi là kích thước từ của CPU.

Many old CPUs from the 70s, 80s and early 90s (and many modern embedded systems ) have an 8 bit or 16 bit word size.

Nhiều CPU cũ từ những năm 70, 80 và đầu những năm 90 (và nhiều hệ thống nhúng hiện đại) có kích thước từ 8 bit hoặc 16 bit.

When CPUs were invented in the middle 20th century they had many different word sizes .

Khi CPU được phát minh vào giữa thế kỷ 20, chúng có nhiều kích cỡ chữ khác nhau.

Some had different word sizes for instructions and data .

Một số có kích cỡ chữ khác nhau cho các lệnh và dữ liệu.

The less popular word sizes later stopped being used.

Các cỡ chữ ít phổ biến hơn sau đó đã ngừng được sử dụng.

Most CPUs are microprocessors .

Hầu hết các CPU là bộ vi xử lý.

This means that the CPU is just a single chip .

Điều này có nghĩa là CPU chỉ là một con chip duy nhất.

Some chips with microprocessors inside them also contain other components , and are complete single chip "computers".

Một số chip có bộ vi xử lý bên trong chúng cũng chứa các thành phần khác, và là "những chiếc máy tính" chip đơn hoàn chỉnh.

This is called a microcontroller .

Đây được gọi là vi điều khiển.

Tăng