Cheetahs
08 Apr, 2020
Total vocabularies: 189
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Built for speed , cheetahs are slender , with long thin legs and a long tail .

Được xây dựng để hướng tới tốc độ, loài báo Gê-pa có thân hình mảnh mai, với đôi chân thon dài và chiếc đuôi dài.

They have coarse , short fur that is yellowish tan in colour and covered in solid black spots .

Chúng có bộ lông thô, ngắn có màu vàng nâu và được bao phủ bởi những đốm đen đặc.

Black tear shaped streaks on the face help to reflect the sun when hunting .

Những vệt hình giọt nước màu đen trên mặt giúp phản chiếu ánh nắng mặt trời khi săn mồi.

Adults weigh around 46 to 158 pounds (21-72 kg).

Con trưởng thành nặng khoảng 46 đến 158 pound (21-72 kg).

Cheetahs have between 2,000 and 3,000 spots , which help them to camouflage themselves.

Báo Gê-pa có từ 2.000 đến 3.000 đốm, giúp chúng tự ngụy trang.

Previously, cheetahs were wide spread across African and Asian continents , but now they are confined mostly to dry open grasslands of Sub Saharan Africa, with the majority inhabiting natural reserves or parks .

Trước đây, báo Gê-pa được phổ biến rộng rãi trên khắp các lục địa châu Phi và châu Á, nhưng hiện nay chúng chủ yếu bị giới hạn ở các đồng cỏ trống khô của châu Phi cận Sahara, với phần lớn sinh sống tại các khu bảo tồn tự nhiên hoặc các công viên.

Cheetahs are carnivores , so rely on meat for survival .

Báo Gê-pa là loài ăn thịt, vì vậy chúng phải dựa vào thịt để sinh tồn.

Their diet is made up primarily of smaller antelopes including springbok, steenbok, Thomson's gazelle , impalas, and duiker.

Chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm các loài linh dương nhỏ hơn bao gồm con linh dương Nam Phi với tên gọi như "springbok" hay "steenbok", linh dương Thomson, linh dương châu Phi (impalas) và linh dương Nam Phi (duiker).

Cheetahs will also feed on wildebeest calves and, occasionally, smaller animals including rabbits , hares and birds .

Báo Gê-pa cũng sẽ ăn các con linh dương đầu bò và đôi khi là các động vật nhỏ hơn bao gồm thỏ, thỏ rừng và chim.

Cheetahs have evolved to live in an environment where water is scarce , and can survive on one drink every three to four days.

Các con báo Gê-pa đã tiến hóa để sống trong môi trường khan hiếm nước và có thể tồn tại bằng một lần uống ba đến bốn ngày một lần.

Female cheetahs are solitary , living alone or with their young.

Những con báo Gê-pa cái sống đơn độc, sống một mình hoặc với con non.

Males however, live in small family groups of 2-3 brothers, known as coalitions .

Tuy nhiên, con đực sống trong các nhóm gia đình nhỏ gồm 2-3 anh em, được gọi là liên minh.

The cheetah is the fastest land animal in the world, reaching speeds of up to 70 miles per hour.

Báo Gê-pa là động vật trên cạn nhanh nhất trên thế giới, đạt tốc độ lên đến 70 dặm một giờ.

They can accelerate from 0 to 68 miles per hour in just three seconds.

Chúng có thể tăng tốc 0-68 dặm một giờ chỉ trong ba giây.

Cheetahs are the only big cat that can turn in mid air while sprinting .

Báo Gê-pa là loài mèo lớn duy nhất có thể chuyển hướng giữa không trung khi đang chạy nước rút.

Cheetahs long muscular tails have a flat shape that is used for balance and steering.

Những chiếc đuôi dài vạm vỡ của loài báo có hình dạng phẳng được sử dụng để giữ thăng bằng và đánh lái.

The tail essentially acts like a rudder on a boat.

Về cơ bản, đuôi hoạt động giống như một bánh lái trên thuyền.

Historically, cheetahs have been hunted for their fur , but today some of the biggest threats to their survival are loss of habitat , and competition for resources .

Trong lịch sử, báo Gê-pa bị săn bắt để lấy lông, nhưng ngày nay một số mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng là mất môi trường sống và cạnh tranh tài nguyên.

Cheetahs require large areas of land for survival , so increased human settlements and road construction in their habitat puts them at risk .

Báo Gê-pa đòi hỏi nhiều diện tích đất để sinh tồn, vì vậy việc con người tăng cường định cư và xây dựng đường xá trong môi trường sống của chúng khiến chúng gặp nguy hiểm.

Tăng