Earthquake (Part 1)
15 Jul, 2020
Total vocabularies: 200
Minutes to read: 2
Topic: Climate
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Earthquakes can sometimes be really scary things, but they are very interesting in how they form and why they do.

Động đất đôi khi có thể là những điều thực sự đáng sợ, nhưng chúng lại rất thú vị ở cách chúng hình thành và tại sao chúng lại xảy ra.

Let's take a look at all you need to know about earthquakes and fill your brain with knowledge!

Hãy cùng điểm qua tất cả những gì bạn cần biết về động đất và bổ sung vào kiến thức của bạn nhé!

Earthquakes are a sudden and quick shock of the Earth's surface .

Động đất là hiện tượng bề mặt Trái đất bị chấn động đột ngột và nhanh chóng.

Earthquakes are actually a type of way that the Earth gets rid of some tension , just like you and I do, except we don't rock the world.

Động đất thực sự là một cách để Trái đất thoát khỏi một số căng thẳng, giống như bạn và tôi làm, ngoại trừ chúng ta không làm rung chuyển thế giới.

Wow, this is quite something.

Ôi, điều này thật sự ấn tượng đó!

More than a million earthquakes happen on Earth every single year.

Hơn một triệu trận động đất xảy ra trên Trái Đất mỗi năm.

Surprisingly they normally last for less than a minute, but can sure cause some damage .

Đáng ngạc nhiên là chúng thường kéo dài dưới một phút, nhưng chắc chắn có thể gây ra một số thiệt hại.

Wouldn't it be great if some brainy scientists created some sort of warning system that earthquakes were coming?

Liệu có tuyệt không nếu một số nhà khoa học thông minh tạo ra một hệ thống cảnh báo nào đó rằng động đất sắp xảy ra?

Well, they do!

Vâng, họ có làm như vậy!

In many places such as California and Japan, where earthquakes are common, the government lets the people of the country know when an earthquake is about to strike by sending mobile phone alerts .

Ở nhiều nơi như California và Nhật Bản, nơi thường xảy ra động đất, chính phủ cho người dân cả nước biết khi nào động đất sắp xảy ra bằng cách gửi cảnh báo qua điện thoại di động.

In Japan, they even send alerts to your TV!

Ở Nhật Bản, họ thậm chí còn gửi cảnh báo đến TV của bạn!

This happens no matter which station you are watching.

Điều này xảy ra bất kể bạn đang xem đài nào.

Very, very useful!

Rất, rất hữu ích!

But who knows what the future might bring.

Nhưng ai biết được những gì tương lai có thể mang lại.

If we knew they were coming we could prepare for them and they wouldn't cause as much chaos .

Nếu chúng tôi biết động đất đang đến, chúng tôi có thể chuẩn bị cho chúng và chúng sẽ không gây ra nhiều hỗn loạn.

What causes an earthquake ?

Nguyên nhân gì gây ra động đất?

There are things called plates that run along the surface of the Earth .

Có những thứ được gọi là những phiến đá chạy dọc theo bề mặt Trái đất.

They are always moving about and pushing into each other.

Chúng luôn di chuyển và đẩy vào nhau.

This is a very slow process, but they do like to bump into each other a bit.

Đây là một quá trình rất chậm, nhưng chúng thích va chạm vào nhau một chút.

When they are moving around, sometimes they get squeezed or stretched.

Khi chúng di chuyển xung quanh, đôi khi chúng bị ép hoặc kéo căng.

When this happens rocks form around the edges.

Khi điều này xảy ra, đá hình thành xung quanh các cạnh.

The rocks then move with humongous force and when this happens, we get an earthquake .

Sau đó, những tảng đá di chuyển với một lực rất lớn và khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ có một trận động đất.

When that force is big enough, the crust of the Earth literally breaks.

Khi lực đó đủ lớn, lớp vỏ Trái đất sẽ vỡ theo đúng nghĩa đen.

When this break happens, that massive energy moves through the Earth .

Khi sự phá vỡ này xảy ra, năng lượng khổng lồ đó sẽ di chuyển qua Trái đất.

It's almost like waves, but obviously a lot bigger.

Nó gần giống như sóng, nhưng rõ ràng là lớn hơn rất nhiều.

That is exactly what an earthquake is.

Đó chính xác là động đất.

What is a fault line?

Những đường đứt gãy là gì?

Earthquakes are formed along fault lines .

Động đất được hình thành dọc theo các đường đứt gãy.

This is an area of stress in the Earth .

Đây là một khu vực căng thẳng trên Trái đất.

At fault lines the rocks are sliding past each other and will eventually cause a crack in the Earth's surface .

Tại các đường đứt gãy, các tảng đá trượt qua nhau và cuối cùng sẽ gây ra vết nứt trên bề mặt Trái đất.

What are plate tectonics ?

Kiến tạo mảng là gì?

Plate tectonics are where continents move from one place to the next and they break apart as they move crashing into each other.

Kiến tạo mảng là nơi các lục địa di chuyển từ nơi này sang nơi khác và chúng vỡ ra khi di chuyển đâm vào nhau.

Tăng