Facts About Cats That You Should Read Right Meow (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 269
Minutes to read: 3
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
An "entanglement of kittens " is another name, as it's often hard to tell where one kitten ends and another begins when they're playing!

Một tên gọi khác của một nhóm mèo con là "entanglement of kittens", vì thường rất khó để biết nơi một con mèo con ngừng lại và nơi con mèo con khác bắt đầu khi chúng đang chơi đùa!

Finally, they can also be called a "kindle of kittens ", although this usage is less common.

Cuối cùng, chúng cũng có thể được gọi là "kindle of kittens", mặc dù cách sử dụng này ít phổ biến hơn.

It's been scientifically proven that cat owners are healthier people.

Khoa học đã chứng minh rằng những người nuôi mèo là những người khỏe mạnh hơn.

Patting a cat has been proven to release oxytocin , which lowers stress levels .

Vỗ về mèo đã được chứng minh là giải phóng một loại hormone tình yêu (oxytocin), giúp giảm mức độ căng thẳng.

There's also a clear link between cat ownership and a lowered risk of strokes or heart problems , as a cat's purr lowers blood pressure .

Ngoài ra còn có mối liên hệ rõ ràng giữa việc nuôi mèo và giảm nguy cơ đột quỵ hoặc các vấn đề về tim, vì tiếng kêu của mèo làm giảm huyết áp.

Most importantly though, cats keep you from being lonely - and it's now known that loneliness plays a big part in many diseases !

Tuy nhiên, quan trọng nhất là mèo giúp bạn không bị cô đơn - và giờ đây người ta đã biết rằng sự cô đơn đóng một vai trò quan trọng trong nhiều căn bệnh!

Cats purr for many more reasons than you would think.

Mèo kêu grừ grừ vì nhiều lý do hơn bạn tưởng.

Most people associate a cat's purr with it being happy , but that's not always true.

Hầu hết mọi người đều cho rằng tiếng kêu grừ grừ của con mèo là do nó đang hạnh phúc, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Some cats have a slightly different purr for when they're hungry , and mother cats also use their purr to communicate with their newly birthed kittens .

Một số con mèo có tiếng kêu hơi khác khi chúng đói và những con mèo mẹ cũng dùng tiếng kêu của mình để giao tiếp với mèo con mới sinh của chúng.

Most unexpectedly, cats sometimes purr when they're injured , and it's been suggested their purr actually helps their body to heal faster!

Bất ngờ nhất, đôi khi những con mèo kêu grừ grừ khi chúng bị thương, và người ta cho rằng tiếng kêu của chúng thực sự giúp cơ thể chúng hồi phục nhanh hơn!

You should probably stop feeding your cat milk.

Có lẽ bạn nên ngừng cho mèo uống sữa.

It's common knowledge that cats are fans of milk , but many of them are actually lactose intolerant .

Chúng ta thường biết rằng mèo là loài vật say mê sữa, nhưng nhiều con trong số chúng thực sự không dung nạp đường sữa.

While kittens can drink their mother's milk, feeding them cow's milk could be very dangerous to their health .

Trong khi những con mèo con có thể uống sữa mẹ của chúng, thì việc cho chúng uống sữa bò có thể rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng.

If you really want to reward your cat with some milk, make sure you buy lactose-free !

Nếu bạn thực sự muốn thưởng cho mèo một ít sữa, hãy nhớ mua loại không chứa đường sữa!

Cat brains are very similar to human brains .

Não mèo rất giống não người.

Physically, at least, their brains are about 90% similar to ours.

Ít nhất thì xét về cấu tạo, bộ não của chúng giống với chúng ta khoảng 90%.

Their brains are smaller, weighing just 0.9% of their total weight while ours weigh 2%.

Bộ não của chúng nhỏ hơn, chỉ nặng 0,9% tổng trọng lượng trong khi bộ não của chúng ta nặng 2%.

While most people think that cats aren't as smart as dogs , they can also be trained - they just think it's a little bit beneath them!

Trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng mèo không thông minh bằng chó, thì chúng cũng có thể được huấn luyện - chỉ là mọi người nghĩ rằng có một ít kém thông minh hơn chó thôi!

President Abraham Lincoln was a bit of a crazy cat lady.

Tổng thống Abraham Lincoln là một người cuồng mèo.

While he lived in the White House he kept a number of pet cats , most famously Dixie and Tabby.

Trong thời gian sống ở Nhà Trắng, ông nuôi một số con mèo cưng, nổi tiếng nhất là Dixie và Tabby.

He adored all cats , and would quite often bring home strays that he had found.

Ông ấy yêu quý tất cả những con mèo, và thường mang về nhà những con mèo đi lạc mà ông đã tìm thấy.

He was even known to feed Tabby directly from the table during formal dinners , much to his wife's displeasure !

Ông ấy thậm chí còn được biết là đã cho Tabby ăn trực tiếp từ bàn trong các bữa tối chính thức, khiến vợ ông ấy không hài lòng lắm!

The first cat to take a trip to space was called Félicette.

Con mèo đầu tiên thực hiện chuyến du hành vào vũ trụ được gọi là Félicette.

On the October 18, 1963 a black and white tuxedo cat named C 341 was rocketed out into space, making world history .

Vào ngày 18 tháng 10 năm 1963, một chú mèo khoang đen trắng tên là C 341 đã được phóng tên lửa vào vũ trụ, làm nên lịch sử thế giới.

Upon its safe return it was decided that it deserved an actual name, and so it was named Félicette, after the popular cartoon character Felix the Cat.

Sau khi trở về an toàn, người ta quyết định rằng nó xứng đáng có một cái tên thực tế, và vì vậy nó được đặt tên là Félicette, theo tên của nhân vật hoạt hình nổi tiếng về chú mèo Felix trong phim "Felix the Cat".

If you think of yourself as a "cat person", you're among 11.5% of people in the world.

Nếu bạn nghĩ mình là một "người hướng nội" (cat person), thì bạn nằm trong số 11,5% số người trên thế giới.

On the other hand, " dog people " make up 45% of the world.

Mặt khác, "những người hướng ngoại" (dog people) chiếm 45% trên thế giới.

" Cat people " are said to be more open people , but also a bit more neurotic .

"Cat people" được cho là những người cởi mở hơn, nhưng cũng dễ xúc cảm hơn một chút.

" Dog people " are quite different, and are said to be more extroverted and hard-working .

"Dog people" khá khác biệt, và được cho là hướng ngoại và chăm chỉ hơn.

The record for the largest number of kittens in the same litter was 19.

Kỷ lục về số lượng mèo con nhiều nhất trong cùng một lứa là 19 con.

The record is held by a Burmese cat called Tarawood Antigone, who was just four years old at the time.

Kỷ lục này được nắm giữ bởi một con mèo Miến Điện tên là Tarawood Antigone, lúc đó mới bốn tuổi.

She gave birth to the entanglement of kittens on August 7, 1970 in her owner's home in Oxfordshire, UK.

Con mèo này đã sinh ra một đàn mèo con vào ngày 7 tháng 8 năm 1970 tại nhà của chủ nhân ở Oxfordshire, Vương Quốc Anh.

Tăng