Interdependence
29 Mar, 2020
Total vocabularies: 143
Minutes to read: 2
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Another of the most basic terms in the study of economics is Interdependence .

Một trong những thuật ngữ cơ bản nhất trong nghiên cứu kinh tế học là Sự phụ thuộc lẫn nhau.

It is a big word, but it means " dependent on others for some needs ".

Đó là một từ lớn, nhưng nó có nghĩa là "phụ thuộc vào người khác cho một số nhu cầu".

In other words, you can't produce everything you need.

Nói cách khác, bạn không thể sản xuất mọi thứ bạn cần.

If you live on a farm , you might grow all your own fruits and vegetables .

Nếu bạn sống trong một trang trại, bạn có thể tự trồng tất cả các loại trái cây và rau quả.

You might have cows and chickens to give you milk and eggs .

Bạn có thể có bò và gà để cho bạn sữa và trứng.

You might have pigs to give you meat .

Bạn có thể có lợn để cho bạn thịt.

You might not ever need to go to a grocery store for food .

Bạn có thể không cần đến cửa hàng tạp hóa để mua thức ăn.

But you probably don't make your own farm equipment .

Nhưng bạn có thể không tự chế tạo thiết bị nông trại cho riêng mình.

You are dependent on someone else for those things.

Bạn đang phụ thuộc vào người khác vì những điều đó.

If someone else didn't make the hoes and the rakes and the tractors that your family uses, you wouldn't be able to produce all that food .

Nếu người khác không làm ra cái cuốc, cái cào và cái máy kéo mà gia đình bạn sử dụng, bạn sẽ không thể sản xuất tất cả số lương thực đó.

And unless you live on a farm , you are dependent on others for all kinds of food .

Và nếu bạn không sống trong một trang trại, bạn còn phụ thuộc vào những người khác về tất cả các loại thực phẩm.

Farmers today usually specialize in one or a few kinds of food that they grow to sell to other people.

Người nông dân ngày nay thường chuyên về một hoặc một vài loại thực phẩm mà họ trồng để bán cho người khác.

Rarely do you see one farm that sells fruits , vegetables , meat , and dairy products .

Hiếm khi bạn thấy một trang trại bán trái cây, rau, thịt và các sản phẩm từ sữa.

A farmer might grow several different kinds of fruits or a few different kinds of vegetables .

Một người nông dân có thể trồng nhiều loại trái cây khác nhau hoặc một số loại rau khác nhau.

This farmer then sells these fruits or vegetables to grocery stores or markets or even other countries .

Người nông dân này sau đó bán những trái cây hoặc rau quả này cho các cửa hàng tạp hóa hoặc chợ hoặc thậm chí các quốc gia khác.

Some food grows better in certain areas of the world.

Một số thực phẩm phát triển tốt hơn ở một số khu vực nhất định trên thế giới.

Rice grows very well in China and in Southeast Asia.

Cây lúa phát triển rất tốt ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

It doesn't grow so well in the African desert .

Nó không phát triển tốt ở sa mạc châu Phi.

So, many people who live in China and Southeast Asia grow rice , which they then sell to people around the world.

Vì vậy, nhiều người sống ở Trung Quốc và Đông Nam Á trồng lúa, sau đó họ bán cho mọi người trên thế giới.

If you live in the African desert and you want to eat rice , you are dependent on other people to grow that rice and sell it to you.

Nếu bạn sống ở sa mạc Châu Phi và bạn muốn ăn gạo, bạn phải phụ thuộc vào người khác để trồng và bán gạo đó cho bạn.

Interdependence is the idea that you as a person depend on other people for certain things.

Sự phụ thuộc lẫn nhau là một khái niệm rằng bạn là một người phụ thuộc vào người khác về những điều nhất định.

The same is true of families , towns , and even countries .

Điều này cũng đúng với các gia đình, thị trấn và thậm chí cả quốc gia.

The people who use their own hands to make everything they could ever want are rare these days.

Ngày nay hiếm có những người dùng chính đôi tay của mình để làm ra mọi thứ mà họ có thể muốn.

More common are people like you, who get different things from different people.

Phổ biến hơn là những người giống như bạn, những người nhận được những thứ khác nhau từ những người khác nhau.