Refrigerator
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 173
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Refrigerator is considered as an important electronic device for the people who live in the developed world .

Tủ lạnh được coi là một thiết bị điện tử quan trọng đối với những người sống trong thế giới phát triển.

The rate of spoilage will be decreased significantly when the foods are kept inside the fridge due to the low level of bacteria reproduction .

Tỷ lệ hư hỏng sẽ giảm đáng kể khi thực phẩm được giữ bên trong tủ lạnh do mức độ sinh sản của vi khuẩn thấp.

The temperature of refrigerator is only a few degrees above the water freezing point .

Nhiệt độ của tủ lạnh chỉ cao hơn một vài độ so với điểm đóng băng của nước.

The perishable food storage usually maintains the temperature at 37 to 41 degrees F or 3 to 5 degrees C .

Nơi bảo quản thực phẩm dễ hỏng thường duy trì nhiệt độ ở mức 37 đến 41 độ F hoặc 3 đến 5 độ C.

Freezer is always a part of refrigerator, which maintains the temperature below the freezing point .

Ngăn đông luôn là một bộ phận của tủ lạnh, có tác dụng duy trì nhiệt độ dưới điểm đóng băng.

In the past, the frozen foods were considered as an unusual item .

Trong quá khứ, thực phẩm đông lạnh được coi là một mặt hàng khác thường.

Due to the presence of a fridge , it is a common item to have.

Bởi vì sự có mặt của tủ lạnh, nên nó là một vật dụng thông dụng cần phải có.

Before the invention of refrigerator, people had used icebox for more than a century.

Trước khi phát minh ra tủ lạnh, con người đã sử dụng thùng đá hơn một thế kỷ.

In America, people often used the term icebox to call a refrigerator.

Ở Mỹ, người ta thường dùng thuật ngữ thùng đá để gọi tủ lạnh.

In the mid-1750s, the artificial refrigeration was started.

Vào giữa những năm 1750, công nghệ làm lạnh nhân tạo được bắt đầu.

In the beginning of 1800s, it was developed.

Vào đầu những năm 1800, nó đã được phát triển.

The refrigeration system with vapor compression was established in 1834.

Hệ thống lạnh nén hơi được thành lập năm 1834.

In 1854, the ice-making machine was invented for commercial production .

Năm 1854, máy làm đá được phát minh để sản xuất thương mại.

The home fridge was invented in 1913.

Tủ lạnh gia đình được phát minh vào năm 1913.

The first self-contained unit was introduced by Frigidaire in 1923.

Thiết bị khép kín đầu tiên được Frigidaire giới thiệu vào năm 1923.

In 1930s, refrigerator market was expanded due to the introduction of freon in 1920s.

Vào những năm 1930, thị trường tủ lạnh được mở rộng do sự ra đời của chất làm lạnh (freon) vào những năm 1920.

In 1940s, the home freezer was introduced in the market as a separate compartment .

Vào những năm 1940, tủ đông gia đình đã được giới thiệu trên thị trường dưới dạng một ngăn riêng biệt.

The commerce , industry and households apply the usage of freezer units.

Thương mại, công nghiệp và hộ gia đình áp dụng việc sử dụng các đơn vị tủ đông.

The popular fridge used by the households has the fridge at the bottom part and freezer at the top part.

Loại tủ lạnh phổ biến được các hộ gia đình sử dụng có tủ lạnh ở phần dưới và ngăn đá ở phần trên.

A refrigerator usually accounts for about 12% of a property's energy bill .

Tủ lạnh thường chiếm khoảng 12% hóa đơn năng lượng của một cơ sở kinh doanh.

Additionally, almost half of the cold air inside a fridge can escape when the door is open.

Ngoài ra, gần một nửa không khí lạnh bên trong tủ lạnh có thể thoát ra ngoài khi cửa mở.

Homeowners who want to keep the costs of their power bill down shouldn't let the fridge door open too much in this case.

Những chủ nhà muốn giảm chi phí hóa đơn điện không nên để cửa tủ lạnh mở quá nhiều trong trường hợp này.

National Clean Out Your Fridge is in November 14.

Ngày toàn quốc dọn sạch tủ lạnh diễn ra vào ngày 14 tháng 11.

Freon is no longer used as a refrigerator coolant .

Freon không còn được sử dụng làm chất làm mát tủ lạnh.

Portable refrigerators are so useful and popular these days.

Tủ lạnh di động ngày nay rất hữu ích và phổ biến.

The largest fridge in the world is 27 kilometers long.

Tủ lạnh lớn nhất thế giới dài 27 km.

More than 8 million fridges are sold yearly in the US.

Hơn 8 triệu tủ lạnh được bán hàng năm ở Mỹ.

ENERGY STAR fridges are the most economical ones.

Tủ lạnh thuộc chuẩn ENERGY STAR là loại tủ lạnh tiết kiệm nhất.

Tăng