Rome
14 Jul, 2020
Total vocabularies: 131
Minutes to read: 2
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Rome is the capital city of Italy.

Rome là thành phố thủ đô của Ý.

It is also the capital and largest city in the region of Lazio, and the geographical region of Latium.

Nó cũng là thủ đô và thành phố lớn nhất trong vùng Lazio, và vùng địa lý Latium.

It is on the Tiber River and has 2.8 million people.

Nó nằm trên sông Tiber và có 2,8 triệu người.

An estimate by the OECD put the number of people in the city area of Rome at 3.47 million.

Một ước tính của OECD cho biết số người ở khu vực thành phố Rome là 3,47 triệu người.

When the Roman Empire was new, Rome was called the Eternal City because it was already very old .

Khi Đế chế La Mã mới thành lập, Rome được gọi là Thành Phố Vĩnh Cửu vì nó đã rất cũ.

Rome is well known for being the home of the Catholic Church , including its leader , the Pope .

Rome nổi tiếng là quê hương của Giáo hội Công giáo, bao gồm cả nhà lãnh đạo của nó, Giáo hoàng.

He lives in the Vatican City, which is an enclave in the north west part of Rome.

Ông sống ở Thành phố Vatican, một vùng đất nằm ở phía tây bắc của Rome.

Rome stands on seven hills , with an area of 1,285.31 km2.

Rome đứng trên bảy ngọn đồi, với diện tích 1.285,31 km2.

The city is crossed by two rivers: the Tiber, which runs from east to west, and l'Aniene, which runs from north east to north - within the city, it flows into the Tiber.

Thành phố được cắt ngang bởi hai con sông: Tiber, chảy từ đông sang tây, và l'Aniene, chạy từ đông bắc sang bắc - phía trong thành phố, nó chảy vào Tiber.

Rome was built on Sun Hill, later named Palatine.

Rome được xây dựng trên Đồi Mặt trời, sau này được đặt tên là Palatine.

It grew and is now built on seven principal hills .

Nó đã phát triển và hiện được xây dựng trên bảy ngọn đồi chính.

Rome has an airport , which is named Leonardo da Vinci International Airport .

Rome có một sân bay, được đặt tên là Sân bay Quốc tế Leonardo da Vinci.

There is a fast train that goes between the airport and the city center , the Leonardo Express, and many commuter railway lines to the nearby suburbs , along with long distance trains to other cities in Italy.

Có một chuyến tàu tốc hành đi giữa sân bay và trung tâm thành phố, Leonardo Express, và nhiều tuyến đường sắt đi lại đến các vùng ngoại ô gần đó, cùng với các chuyến tàu đường dài đến các thành phố khác ở Ý.

In the city itself, public transport consists of three metro lines (A, B, and C), six tram lines, and many bus routes .

Trong thành phố, giao thông công cộng bao gồm ba tuyến tàu điện ngầm (A, B và C), sáu tuyến tàu điện và nhiều tuyến xe buýt.

Rome has many old , famous buildings .

Rome có nhiều công trình kiến trúc lâu đời, nổi tiếng.

In recent centuries, the city has become an important tourist attraction .

Trong những thế kỷ gần đây, thành phố đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch quan trọng.

Tăng