Saturn
25 Jul, 2020
Total vocabularies: 109
Minutes to read: 2
Topic: Space
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Saturn is the sixth planet from the Sun in the Solar System .

Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời.

It is the second largest planet in the Solar System , after Jupiter .

Nó là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời, sau Sao Mộc.

Like Jupiter , Uranus and Neptune , it is a " gas giant ".

Giống như Sao Mộc, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, nó là một "hành tinh khí khổng lồ".

Inside Saturn is probably a core of iron , nickel, silicon and oxygen compounds .

Bên trong Sao Thổ có lẽ là một lõi của các hợp chất sắt, niken, silic và oxy.

It is surrounded by a deep layer of metallic hydrogen, then a layer of liquid hydrogen and liquid helium and finally, an outer gaseous layer .

Nó được bao quanh bởi một lớp hydro kim loại dày đặc, kế đó là một lớp hydro lỏng và heli lỏng và cuối cùng là một lớp khí bên ngoài.

Saturn has 62 known moons orbiting the planet ;53 are officially named.

Sao Thổ có 62 mặt trăng được biết đến là đi theo quỹ đạo hành tinh, 53 mặt trăng được đặt tên chính thức.

The largest moon is Titan , which is larger in volume than the planet Mercury .

Mặt trăng lớn nhất là Titan, có thể tích lớn hơn cả hành tinh Sao Thủy.

Titan is the second largest moon in the Solar System .

Titan là mặt trăng lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời.

The largest moon is Jupiter's moon , Ganymede .

Mặt trăng lớn nhất là mặt trăng của Sao Mộc, đó là vệ tinh Ganymede.

There is also a very large system of rings around Saturn .

Ngoài ra còn có một hệ thống các vòng rất lớn xung quanh Sao Thổ.

These rings are made of ice with smaller amounts of rocks and dust .

Những chiếc vòng này được làm bằng băng với số lượng đá và bụi nhỏ hơn.

Saturn is about 1,400,000,000 km (869,000,000 mi) from the Sun .

Sao Thổ cách Mặt Trời khoảng 1.400.000.000 km (869.000.000 dặm).

Saturn takes 29.6 years on Earth to revolve around the Sun .

Sao Thổ mất 29,6 năm trên Trái Đất để quay quanh Mặt Trời.

Saturn was named after the Roman god Saturnus (called Kronos in Greek mythology ).

Sao Thổ được đặt theo tên của vị thần La Mã Saturnus (được gọi là "Kronos" trong thần thoại Hy Lạp).

Saturn's symbol iswhich is the symbol of Saturnus sickle .

Biểu tượng của Sao Thổ là ♄, được xem là biểu tượng cho hình lưỡi liềm của Sao Thổ.

Saturn is an oblate spheroid , meaning that it is flattened at the poles , and it swells out around its equator .

Sao Thổ là một hình phỏng cầu, có nghĩa là nó bị dẹt ở các cực, và nó phình ra xung quanh đường xích đạo của nó.

Saturn is the only planet in the Solar System that is less dense than water .

Sao Thổ là hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời nhẹ hơn nước.

Tăng