Software
23 Aug, 2020
Total vocabularies: 184
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Computer software , also called software , is a set of instructions and its documentations that tells a computer what to do or how to perform a task.

Phần mềm máy tính, còn được gọi là phần mềm, là một tập hợp các hướng dẫn và tài liệu của phần mềm cho máy tính biết phải làm gì hoặc làm thế nào để thực hiện một tác vụ.

Software includes all different software programs on a computer, such as applications and the operating system .

Phần mềm bao gồm tất cả các chương trình phần mềm khác nhau trên máy tính, chẳng hạn như các ứng dụng và hệ điều hành.

Applications are programs that are designed to perform a specific operation , such as a game or a word processor .

Ứng dụng là các chương trình được thiết kế để thực hiện một hoạt động cụ thể, chẳng hạn như một trò chơi hoặc một trình xử lý văn bản.

The operating system (like Mac OS , Microsoft Windows, Android and various Linux distributions) is a layer of software that is used as a platform for running the applications , and controls all user interface tools including display and the keyboard .

Hệ điều hành (như Mac OS, Microsoft Windows, Android và các bản phân phối Linux khác nhau) là một lớp phần mềm được sử dụng làm nền tảng để chạy các ứng dụng và điều khiển tất cả các công cụ giao diện người dùng bao gồm màn hình và bàn phím.

The word software was first used in the late 1960s to emphasize on its difference from computer hardware , which can be physically observed by the user .

Từ "phần mềm" lần đầu tiên được sử dụng vào cuối những năm 1960 để nhấn mạnh sự khác biệt của nó so với phần cứng máy tính mà người dùng có thể quan sát được về mặt vật lý.

Software is a set of instructions that the computer follows.

Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn mà máy tính tuân theo.

Before compact discs (CDs) or development of the Internet age, software was used on various computer data storage media tools like paper punch cards , magnetic discs or magnetic tapes.

Trước khi đĩa compact (đĩa CD) hoặc sự phát triển của thời đại Internet, phần mềm đã được sử dụng trên nhiều phương tiện truyền thông lưu trữ dữ liệu máy tính như thẻ đục lỗ bằng giấy, đĩa từ hoặc băng từ.

The word firmware is sometimes used to describe a style of software that is made specifically for a particular type of computer or an electronic device and is usually stored on a Flash memory or ROM chip in the computer.

Từ "firmware" (Những chương trình máy tính cố định và điều khiển cấp thấp nhiều thiết bị điện tử) đôi khi được sử dụng để mô tả một kiểu phần mềm được tạo riêng cho một loại máy tính hoặc thiết bị điện tử cụ thể và thường được lưu trữ trên bộ nhớ Flash hoặc chip ROM trong máy tính.

Firmware usually refers to a piece of software that directly controls a piece of hardware .

Chương trình máy tính thường đề cập đến một phần mềm điều khiển trực tiếp một phần cứng.

The firmware for a CD drive or the firmware for a modem are examples of firmware implementation .

Chương trình máy tính cho ổ đĩa CD hoặc cho modem là những ví dụ về việc triển khai chương trình máy tính.

Today, software has become an important part of our lives.

Ngày nay, phần mềm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Software is used everywhere.

Phần mềm được sử dụng ở mọi nơi.

Software engineers are responsible for producing fault-free software which has literally become an essential part of our daily lives.

Các kỹ sư phần mềm chịu trách nhiệm sản xuất phần mềm không có lỗi, phần mềm đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Changeability and conformity are two of the main properties of software design.

Khả năng thay đổi và tính phù hợp là hai trong số các thuộc tính chính của thiết kế phần mềm.

There are also different processing models for designing software including Build and Fix, Waterfall and Agile software processing design methods.

Ngoài ra còn có các mô hình xử lý khác nhau để thiết kế phần mềm bao gồm các phương pháp thiết kế xử lý phần mềm Build và Fix, Waterfall và Agile.

The different types of software can be put into categories based on common function, type, or field of use.

Các loại phần mềm khác nhau có thể được xếp vào các danh mục dựa trên chức năng, loại hoặc lĩnh vực sử dụng phổ biến.

There are three broad classifications.

Có ba cách phân loại rộng rãi.

Application software are the computer programs for performing user tasks such as word processing and web browsers .

Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính để thực hiện các tác vụ của người dùng như xử lý văn bản và trình duyệt web.

System software is used to start and run computer systems and networks.

Phần mềm hệ thống được sử dụng để khởi động và chạy hệ thống máy tính và mạng.

This includes operating systems.

Điều này bao gồm các hệ điều hành.

Computer programming tools (also known as development software ) are used to create application and system software .

Các công cụ lập trình máy tính (còn được gọi là phần mềm phát triển) được sử dụng để tạo ra phần mềm ứng dụng và hệ thống.

This is done by translating and combining computer program source code and libraries into executable RAMs .

Điều này được thực hiện bằng cách dịch và kết hợp mã nguồn chương trình máy tính và các thư viện thành RAM thực thi.

These include compiler and linker .

Chúng bao gồm trình biên dịch và trình liên kết.

Tăng