The World's Fastest Vehicles (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 284
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
From the moment the combustion engine was first used to power the vehicles of the Industrial Revolution , we've always pushed to go faster, more efficiently , and for less money.

Kể từ thời điểm động cơ đốt trong lần đầu tiên được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các phương tiện của cuộc Cách mạng Công nghiệp, chúng tôi đã luôn nỗ lực để đi nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn.

Being an ex-mechanic and a self-confessed lover of anything that's engine-powered , this list is going to be great fun.

Là một cựu thợ máy và là một người yêu thích về bất cứ thứ gì chạy bằng động cơ, danh sách này sẽ rất thú vị.

Here we're going to look at 5 of the fastest vehicles in the world, one from each major form of transportation .

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 5 phương tiện giao thông nhanh nhất trên thế giới, một phương tiện từ mỗi hình thức vận chuyển chính.

What is the world's fastest car?

Chiếc xe nhanh nhất thế giới là gì?

There has been quite a bit of controversy about what car actually holds the title of "world's fastest production car".

Đã có khá nhiều tranh cãi về việc chiếc xe nào thực sự giữ danh hiệu "chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới".

According to the Guinness World Records, as of 2013, the record lies with the Bugatti Veyron 16.4 Supersport after reaching a top speed of 431.072km/h (267.856mph).

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, tính đến năm 2013, kỷ lục này thuộc về Bugatti Veyron 16.4 Super sport sau khi đạt tốc độ tối đa 431,072km/h (267,856mph).

The issue is that in 2014, the Hennessey Venom GT hit 435.31 km/h (270.49 mph) which of course is faster than the Veyron and should surely give the Venom the title .

Vấn đề là vào năm 2014, Hennessey Venom GT đạt 435,31 km/h (270,49 mph), tất nhiên là nhanh hơn Veyron và chắc chắn sẽ mang lại cho Venom danh hiệu.

But the argument is in how the top speed was measured.

Nhưng đối số là ở cách đo tốc độ tối đa.

The Bugatti's speed was measured after two runs were made, one in each direction , and those were then averaged to give its figure but the Venom was measured by a single run in one direction making it less reliable .

Tốc độ của Bugatti được đo sau hai lần chạy, mỗi lần chạy theo hướng sau đó chúng được tính trung bình để đưa ra con số của nó nhưng Venom được đo bằng một lần chạy theo một hướng khiến nó kém tin cậy hơn.

To make matters worse, there is a 3rd competitor , the Koenigsegg One:1.

Tệ hơn nữa, có một đối thủ thứ 3 là Koenigsegg One:1.

The only good news for the Bugatti is that the one:1 is actually focused on its acceleration rather than speed .

Tin tốt duy nhất cho Bugatti là chiếc xe này thực sự tập trung vào khả năng tăng tốc hơn là tốc độ.

Good job really, the one:1 has a theoretical top speed of 273mph (just over 439 km/h).

Chiếc xe đã làm rất tốt, chiếc One: 1 có tốc độ tối đa lý thuyết là 273mph (chỉ hơn 439 km/h).

What is the world's fastest motorcycle ?

Xe máy nhanh nhất thế giới là gì?

The motorcycle is even harder to pinpoint than the car as most motorcycles have an unwritten agreement when it comes to top speed .

Xe máy thậm chí còn khó xác định hơn ô tô vì hầu hết các xe máy đều có thỏa thuận bất thành văn về tốc độ tối đa.

All the bikes are limited to 186mph (299 km/h) which, when straddling a two-wheeled thundering lump of metal, seems a very sensible idea.

Tất cả những chiếc xe đạp đều được giới hạn ở tốc độ 186mph (299 km/h), khi quay một khối kim loại hai bánh có vẻ như là một ý tưởng rất hợp lý.

The other problem is whether we talk about road-legality or not.

Vấn đề còn lại là chúng ta có nói về tính hợp pháp của đường chạy hay không.

As I mentioned earlier, this list focuses on production vehicles only but there will be a few other mentions of non-production or racing vehicles so why not start here!

Như đã đề cập trước đó, danh sách này chỉ tập trung vào những chiếc xe thương mại nhưng sẽ có một vài đề cập khác đến xe không thương mại thoặc xe đua, vậy tại sao không bắt đầu ở đây!

The Dodge Tomahawk is regarded , quite justifiably, as the world's fastest motorcycle but isn't a production bike.

Dodge Tomahawk được coi là chiếc mô tô nhanh nhất thế giới nhưng không phải là một chiếc xe thương mại.

The dodge theoretically, due to this non-legal status , reaches an eye-watering top speed of around 400mph (around 645 km/h).

Về mặt lý thuyết, do tình trạng không hợp pháp này, chiếc xe đạt tốc độ tối đa khoảng 400mph (khoảng 645 km/h).

The real winner though of the world's fastest motorcycle seems to be the Suzuki Hayabusa with some reporting that it can reach 248mph (399 km/h).

Người chiến thắng thực sự của chiếc mô tô nhanh nhất thế giới dường như là Suzuki Hayabusa với một số báo cáo rằng: nó có thể đạt vận tốc 248mph (399 km/h).

This top speed is unimaginable especially when you're the one straddling the beast as it reaches that figure.

Tốc độ tối đa này là không thể tưởng tượng được, đặc biệt là khi bạn là người đứng trên con quái vật khi nó đạt đến con số đó.

What is the world's fastest train?

Tàu nhanh nhất thế giới là gì?

When it comes to trains there really is quite the difference between engine-powered and more conceptual trains , here we will look at both.

Khi nói đến tàu hoả, thực sự có sự khác biệt khá lớn giữa tàu hoả chạy bằng động cơ và tàu hoả nói chung, ở đây chúng ta sẽ xem xét cả hai.

The highest speed recorded on any national rail system instead of a test track was on the 3rd April 2007.

Tốc độ cao nhất được ghi nhận trên bất kỳ hệ thống đường sắt quốc gia nào thay vì đường thử là vào ngày 3 tháng 4 năm 2007.

It was made by a French SNCF modified version of the TGV called V150.

Nó được thực hiện bởi một phiên bản sửa đổi SNCF của Pháp có tên là V150.

This train reached 574.8 km/h (357.2 mph), to get to this speed it did need larger wheels and two engines driving three double-decker cars.

Con tàu này đạt vận tốc 574,8 km/h (357,2 mph), để đạt được tốc độ này nó cần bánh lớn hơn và hai động cơ lái và ba toa hai tầng.

Now when we talk about the world's fastest train, the winner has to be the Maglev.

Bây giờ khi chúng ta nói về chuyến tàu nhanh nhất thế giới, người chiến thắng phải là Maglev.

This Japanese magnetically levitated train managed to reach an eye-watering top speed of 603km/h (374.69mph) whilst being operated by Central Japan Railway on a test track in Yamanashi Prefecture, west of Tokyo.

Chuyến tàu bay từ trường của Nhật Bản này đã đạt được tốc độ tối đa 603km/h (374,69mph) trong khi được vận hành bởi Đường sắt Trung tâm Nhật Bản trên một đường thử ở tỉnh Yamanashi, phía tây Tokyo.

The previous record was also set by itself just a few days prior to this manned test run.

Kỷ lục trước đó cũng được chính nó thiết lập chỉ vài ngày trước khi chạy thử nghiệm có người lái này.

The Maglev uses electrically charged magnets to "float" above the track and is propelled by magnetic pulses.

Maglev sử dụng nam châm tích điện để "lơ lửng" phía trên đường đua và được đẩy bằng xung từ trường.

Normal trains can't reach these speeds as the Maglev doesn't need wheels , axles, or bearings.

Xe lửa bình thường không thể đạt được tốc độ này vì Maglev không cần bánh xe, trục hoặc ổ trục.

JR Central is said to be developing a Maglev track to link Tokyo and Nagoya in 40 minutes by 2027, a distance of over 300km.

JR Central được cho là đang phát triển đường ray Maglev để nối Tokyo và Nagoya trong 40 phút vào năm 2027, quãng đường hơn 300km.

Đỗ