Top 10 Facts About Twitter (Part 1)
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 281
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Twitter is one of the most popular social media platforms , with over 300 million active users logging in at least once a month.

Twitter là một trong những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất, với hơn 300 triệu người dùng tích cực đăng nhập ít nhất một lần mỗi tháng.

While many users know the basics about Twitter, such as its 280-character limit for tweets, there are many interesting facts which most people won't have heard about before.

Trong khi nhiều người dùng biết những điều cơ bản về Twitter, chẳng hạn như giới hạn 280 ký tự cho các mẫu tin nhỏ được người dùng đăng lên Twitter (hay còn được gọi là tweets), có rất nhiều sự thật thú vị mà hầu hết mọi người chưa từng nghe đến trước đây.

Whether it's staggering statistics or fun facts about how this social media platform was created, here are the top 10 facts about Twitter.

Cho dù đó là số liệu thống kê đáng kinh ngạc hay sự thật thú vị về cách nền tảng truyền thông xã hội này được tạo ra, đây là 10 sự thật hàng đầu về Twitter.

Approximately 350,000 Tweets are posted every minute.

Khoảng 350.000 mẩu Tweet được đăng mỗi phút.

Every single minute, an average of 350,000 new tweets are posted on Twitter.

Cứ mỗi phút, trung bình có khoảng 350.000 mẩu tweet mới được đăng trên Twitter.

This equates to more than 500 million tweets per day - that's a lot of words !

Con số này tương đương với hơn 500 triệu mẩu tweet mỗi ngày - đó là rất nhiều từ!

While it might seem like a large quantity, by comparison Facebook has an average of 3 million new posts per minute.

Mặc dù có vẻ như là một số lượng lớn, nhưng Facebook có trung bình 3 triệu bài đăng mới mỗi phút.

That's almost 10 times as many as Twitter.

Con số đó gần gấp 10 lần Twitter.

One of the original ideas for a name was "FriendStalker.".

Một trong những ý tưởng ban đầu cho một cái tên là "FriendStalker.".

While Twitter definitely allows you to " stalk " friends and celebrities by scrolling through their posts and seeing what they've been talking about, it could have been a completely different brand had the name "FriendStalker" won in the end.

Mặc dù Twitter chắc chắn cho phép bạn "theo dõi" bạn bè và người nổi tiếng bằng cách cuộn qua các bài đăng của họ và xem họ đang nói về điều gì, nhưng cuối cùng thì nó có thể là một thương hiệu hoàn toàn khác với cái tên "FriendStalker".

The name had been suggested by Evan Williams, one of the co-founders of Twitter.

Cái tên được gợi ý bởi Evan Williams, một trong những người đồng sáng lập Twitter.

Noah Glass, another co-founder , later began searching a dictionary for words similar to "Twitch" and came across Twitter.

Noah Glass, một người đồng sáng lập khác, sau đó đã bắt đầu tìm kiếm từ điển những từ tương tự như "Twitch" và tình cờ gặp Twitter.

According to the Vatican, you're a better person if you follow the Pope on Twitter.

Theo Tòa Thánh Vatican, bạn sẽ là người tốt hơn nếu theo dõi Giáo Hoàng trên Twitter.

The Vatican and the Catholic Church claims there are many things you can do to reduce your time spent in purgatory and become a better person.

Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo tuyên bố có nhiều điều bạn có thể làm để giảm thời gian ở nơi luyện ngục và trở thành một người tốt hơn.

This includes helping others, giving to the poor and saying daily prayers .

Điều này bao gồm giúp đỡ người khác, cho đồ người nghèo và cầu nguyện hàng ngày.

However, in 2013, the Vatican announced that another way you can achieve this is by following the Pope and keeping up with live events such as the Catholic World Youth Day on Twitter.

Tuy nhiên, vào năm 2013, Tòa Thánh Vatican đã thông báo rằng một cách khác bạn có thể đạt được điều này là theo dõi Đức Giáo hoàng và cập nhật các sự kiện trực tiếp như Ngày Hội của Giới Trẻ Công Giáo trên toàn thế giới trên Twitter.

The hashtag was first introduced in 2007.

Thẻ (hashtag) bắt đầu bằng # được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007.

Chris Messina is the person responsible for introducing the famous hashtag into our digital world .

Chris Messina là người chịu trách nhiệm giới thiệu hashtag nổi tiếng vào thế giới kỹ thuật số của chúng ta.

Hashtags are designed to help users connect to a particular theme or topic , and they are often used during events and conferences to help people find posts about the same thing.

Các hashtag được thiết kế để giúp người dùng kết nối với một đề tài hoặc chủ đề cụ thể và chúng thường được sử dụng trong các sự kiện và hội nghị để giúp mọi người tìm thấy các bài đăng về cùng một chủ đề.

At first, there were doubts around whether the hashtag would ever become popular with internet users , since it appeared too technical and " nerdy .".

Lúc đầu, có nhiều nghi ngờ xung quanh việc liệu hashtag có bao giờ trở nên phổ biến với người dùng internet hay không, vì nó có vẻ quá kỹ thuật và "mọt sách".

However, as any user of social media knows, hashtags have now spilled out into Facebook, Snapchat, Instagram and advertising materials worldwide .

Tuy nhiên, như bất kỳ người dùng mạng xã hội nào cũng biết, hashtag hiện đã tràn vào Facebook, Snapchat, Instagram và các tài liệu quảng cáo trên toàn thế giới.

Chris Messina could have patented the idea of hashtags and made a large sum of money from it.

Chris Messina có thể đã được cấp bằng sáng chế cho ý tưởng về thẻ bắt đầu bằng # và kiếm được một khoản tiền lớn từ nó.

However he was more interested in ensuring that people could freely use it so the idea would catch on quickly.

Tuy nhiên, ông quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo rằng mọi người có thể tự do sử dụng nó để ý tưởng sẽ nhanh chóng bắt đầu.

The Library of Congress used to archive all tweets.

Thư viện Quốc hội Mỹ được sử dụng để lưu trữ tất cả các tweet.

America's Library of Congress started archiving all tweets in 2010.

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bắt đầu lưu trữ tất cả các tweet vào năm 2010.

However in 2017 announced that it would start being more selective with the tweets that were archived.

Tuy nhiên vào năm 2017 đã thông báo rằng nó sẽ bắt đầu chọn lọc hơn với các tweet đã được lưu trữ.

This decision was partly due to the increase in the number of tweets being posted.

Quyết định này một phần là do số lượng tweet được đăng tăng lên.

So the Library decided that it would retain only certain tweets for the interest and benefit of the American people.

Vì vậy, Thư viện quyết định rằng nó sẽ chỉ giữ lại một số tweet nhất định vì sự quan tâm và lợi ích của người dân Mỹ.

The famous blue Twitter bird is called Larry.

Chú chim Twitter xanh nổi tiếng có tên là Larry.

Even people who use Twitter on a regular basis may not know that the name of the blue bird is Larry.

Ngay cả những người thường xuyên sử dụng Twitter cũng có thể không biết rằng tên của chú chim xanh là Larry.

Although Twitter's beginnings were back in 2006, Larry's name wasn't actually confirmed until early 2012.

Mặc dù sự khởi đầu của Twitter đã trở lại vào năm 2006, nhưng tên tuổi của Larry vẫn chưa thực sự được xác nhận cho đến đầu năm 2012.

While people had questioned and speculated about whether Larry the bird had a name or not, it was confirmed in a tweet by Ryan Sarver, a Twitter manager .

Trong khi mọi người đặt câu hỏi và suy đoán về việc chú chim Larry có tên hay không, thì nó đã được Ryan Sarver, một người quản lý Twitter, xác nhận trong một tweet.

Tăng