What are the different types of computers?
18 Jul, 2020
Total vocabularies: 142
Minutes to read: 2
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
A computer is an electronic device that manipulates information , or data .

Máy tính là một thiết bị điện tử điều khiển thông tin hoặc dữ liệu.

It has the ability to store , retrieve, and process data .

Nó có khả năng lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu.

You may already know that you can use a computer to type documents , send email , play games, and browse the Web.

Bạn có thể đã biết rằng bạn có thể sử dụng máy tính để nhập tài liệu, gửi email, chơi trò chơi và duyệt web.

You can also use it to edit or create spreadsheets , presentations , and even videos.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để chỉnh sửa hoặc tạo bảng tính, bản trình bày và thậm chí cả video.

When most people hear the word computer , they think of a personal computer such as a desktop or laptop .

Hầu hết mọi người khi nghe đến từ "máy tính", họ nghĩ đến một máy tính cá nhân như máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

However, computers come in many shapes and sizes , and they perform many different functions in our daily lives .

Tuy nhiên, máy tính có nhiều hình dạng và kích cỡ, và chúng thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

When you withdraw cash from an ATM, scan groceries at the store , or use a calculator , you're using a type of computer .

Khi bạn rút tiền mặt từ máy ATM, quét mã hàng tạp hóa tại cửa hàng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, thì bạn cũng đang sử dụng một loại máy tính.

Many people use desktop computers at work, home, and school.

Nhiều người sử dụng máy tính để bàn tại cơ quan, nhà riêng và trường học.

Desktop computers are designed to be placed on a desk , and they're typically made up of a few different parts, including the computer case , monitor , keyboard , and mouse .

Máy tính để bàn được thiết kế để đặt trên bàn và chúng thường được tạo thành từ một số bộ phận khác nhau, bao gồm vỏ máy tính, màn hình, bàn phím và chuột.

The second type of computer you may be familiar with is a laptop computer , commonly called a laptop .

Loại máy tính thứ hai mà bạn có thể quen thuộc là máy tính xách tay, thường được gọi là "laptop".

Laptops are battery powered computers that are more portable than desktops, allowing you to use them almost anywhere .

Máy tính xách tay là máy tính chạy bằng pin có tính di động cao hơn máy tính để bàn, cho phép bạn sử dụng chúng ở hầu hết mọi nơi.

Tablet computers or tablets are handheld computers that are even more portable than laptops.

Máy tính bảng hay "tablet" là loại máy tính cầm tay thậm chí còn dễ di chuyển hơn cả máy tính xách tay.

Instead of a keyboard and mouse , tablets use a touch sensitive screen for typing and navigation .

Thay vì bàn phím và chuột, máy tính bảng sử dụng màn hình cảm ứng để nhập và điều hướng.

The Ipad is an example of a tablet .

Ipad là một ví dụ về máy tính bảng.

A server is a computer that serves up information to other computers on a network .

Máy chủ là một máy tính cung cấp thông tin cho các máy tính khác trên mạng.

For example, whenever you use the Internet, you're looking at something that's stored on a server .

Ví dụ: bất cứ khi nào bạn sử dụng Internet, tức là bạn đang xem thứ gì đó được lưu trữ trên máy chủ.

Many businesses also use local file servers to store and share files internally.

Nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng máy chủ tệp nội bộ để lưu trữ và chia sẻ tệp trong doanh nghiệp.

Tăng