Back
Landmass

Landmass

(n)
UK
ˈlænd.mæs
US
ˈlænd.mæs
Definition: Adjacent land surrounded by ocean
Meaning: Vùng đất liền kề được bao quanh bởi đại dương
Not Common
How to use "Landmass" vocabulary in sentence (example)

Three quarters of the city's landmass is rural.

View more